Loading...

6 października 2022

5 min.

Profilaktyka i leczenie otyłości u dzieci

Nad­wa­ga i oty­łość u dzie­ci i na­sto­lat­ków jest za­zwy­czaj pro­ble­mem ca­łej ro­dzi­ny. Le­cze­nie oty­ło­ści to zło­żo­ny i cza­so­chłon­ny pro­ces, a w przy­pad­ku dzie­ci wy­ma­ga za­an­ga­żo­wa­nia wszyst­kich do­mow­ni­ków i naj­bliż­sze­go oto­cze­nia.

Dorota Święch

Pod­sta­wą le­cze­nia oty­ło­ści u dzie­ci i mło­dzie­ży jest zmia­na sty­lu ży­cia: od­ży­wia­nia i ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej ca­łej ro­dzi­ny, a tak­że wspar­cie psy­cho­lo­gicz­ne dla dziec­ka cho­ru­ją­ce­go na oty­łość.

War­to w porę na­uczyć na­szą po­cie­chę, jak dbać o zdro­wie. Na­uka trosz­cze­nia się o sie­bie, o zdro­wie i psy­chi­kę jest jed­nym z naj­lep­szych pre­zen­tów jaki mo­że­my dać na­szym dzie­ciom. Na­to­miast pod­sta­wą le­cze­nia zdia­gno­zo­wa­nej już oty­ło­ści u dzie­ci i mło­dzie­ży jest zmia­na sty­lu ży­cia: od­ży­wia­nia i ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej ca­łej ro­dzi­ny, a tak­że wspar­cie psy­cho­lo­gicz­ne dla dziec­ka cho­ru­ją­ce­go na oty­łość.

Za­cznij od edu­ka­cji

Waż­nym ele­men­tem jest uświa­da­mia­nie i edu­ka­cja ca­łej ro­dzi­ny w za­kre­sie zdro­we­go ży­wie­nia i pra­wi­dło­we­go kom­po­no­wa­nia po­sił­ków. Dzie­ci bio­rą z nas przy­kład. Wspól­ne za­ku­py i czy­ta­nie ety­kiet po­mo­że nam i dzie­ciom le­piej zro­zu­mieć co nam słu­ży, a co jest nie­ko­rzyst­ne dla na­sze­go or­ga­ni­zmu, czy od­bie­ra nam zdro­wie i do­bre sa­mo­po­czu­cie.

Dro­gi Ro­dzi­cu, pa­mię­taj jesz­cze o jed­nej bar­dzo waż­nej kwe­stii – to Ty dyk­tu­jesz wa­run­ki w swo­im domu, nie mama, te­ścio­wa, dzia­dek, czy cio­cia. Je­śli nie chcesz, aby Two­je dziec­ko przy każ­dej oka­zji do­sta­wa­ło sło­dy­cze, to go­ście mają obo­wią­zek to usza­no­wać. To Two­je dziec­ko i to Ty od­po­wia­dasz za jego zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo.

10 wska­zó­wek ży­wie­nio­wych na start

Pierw­sze kro­ki, któ­re war­to pod­jąć:

 • Na­uka pra­wi­dło­we­go kom­po­no­wa­nia po­sił­ków. Po­sta­raj­my się, aby na ta­le­rzu zna­la­zły się: źró­dło biał­ka, wę­glo­wo­da­nów i zdro­wych tłusz­czów oraz por­cja wa­rzyw.
 • Wspól­ne przy­go­to­wy­wa­nie po­sił­ków. An­ga­żo­wa­nie dziec­ka do wspól­ne­go przy­go­to­wa­nia po­sił­ków może być świet­ną za­ba­wą.
 • Re­gu­lar­ne, wspól­nie je­dzo­ne po­sił­ki. War­to za­dbać o to, aby­śmy przy­najm­niej część po­sił­ków spo­ży­wa­li ra­zem, przy jed­nym sto­le, a nie przed te­le­wi­zo­rem czy kom­pu­te­rem.
 • Wspól­ne za­ku­py i czy­ta­nie ety­kiet.
 • Je­dze­nie ta­kich sa­mych po­traw. Nie mo­że­my do­pu­ścić do sy­tu­acji, gdy na­sze dziec­ko je inny, „die­te­tycz­ny” po­si­łek, a my coś zu­peł­nie in­ne­go.
 • Zwięk­sze­nie ilo­ści wa­rzyw.
 • Za­stą­pie­nie ko­lo­ro­wych na­po­jów wodą np. z do­dat­kiem pla­stra cy­try­ny, po­ma­rań­czy lub nie­sło­dzo­ny­mi her­ba­ta­mi.
 • Za­stą­pie­nie kup­nych dań typu fast food – do­mo­wy­mi, zdrow­szy­mi od­po­wied­ni­ka­mi.
 • Ogra­ni­cze­nie się­ga­nia po słod­kie i tłu­ste prze­ką­ski.
 • Nie­na­gra­dza­nie lub ka­ra­nie dziec­ka je­dze­niem.

Ko­lej­ny krok: ak­tyw­ność fi­zycz­na

Poza wła­ści­wym od­ży­wia­niem bar­dzo waż­ne jest zwięk­sze­nie ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej dziec­ka. I zno­wu, naj­le­piej, gdy będą to wspól­ne za­ję­cia z ro­dzi­ca­mi. Mo­że­my za­cząć od drob­nych zmian w co­dzien­nej ak­tyw­no­ści, np.

 • za­miast je­chać do szko­ły au­tem mo­że­my wy­brać się na wspól­ny spa­cer, a je­śli szko­ła jest da­le­ko to za­par­ko­wać da­lej od pla­ców­ki i po­ko­nać po­zo­sta­ły dy­stans pie­szo.
 • Win­dę mo­że­my za­mie­nić na scho­dy, a co­dzien­ny 5-mi­nu­to­wy wspól­ny spa­cer z psem wy­dłu­żyć do 20 mi­nut.

Mo­że­my zor­ga­ni­zo­wać za­ba­wy ru­cho­we na świe­żym po­wie­trzu, po­grać w pił­kę, czy po­ka­zać dziec­ku jak się gra w kla­sy. War­to rów­nież wspól­nie po­szu­kać no­wych pa­sji. Wy­ciecz­ki ro­we­ro­we, ko­lo­ro­wa ścian­ka wspi­nacz­ko­wa, czy rol­ki. Moż­li­wo­ści jest wie­le.

Po­moc die­te­ty­ka

War­to roz­wa­żyć współ­pra­cę z die­te­ty­kiem, któ­ry nie tyl­ko po­mo­że nam zro­zu­mieć, ja­kie ko­rzy­ści pły­ną ze zdro­we­go sty­lu ży­cia, ale rów­nież po­ka­że nam jak smacz­nie, przy­jem­nie i zdro­wo mo­że­my jeść.

Wspar­cie psy­cho­lo­gicz­ne

Nie mo­że­my za­po­mi­nać, że oty­łość nie jest je­dy­nie sta­nem zwięk­sze­nia tkan­ki tłusz­czo­wej w or­ga­ni­zmie, któ­ry może być przy­czy­ną pro­ble­mów zdro­wot­nych lub nie­za­do­wo­le­nia z wła­sne­go cia­ła. Oty­łość to trud­ny stan, z któ­rym wią­że się wie­le emo­cji, obaw i lę­ków. Mło­dy, oty­ły pa­cjent czę­sto nie jest w sta­nie so­bie z nimi po­ra­dzić, co jesz­cze bar­dziej na­si­la utrzy­my­wa­nie się tej sy­tu­acji. Dziec­ko po­win­no wie­dzieć i czuć, że go wspie­ra­my.

Dla­te­go war­to za­sta­no­wić się nad współ­pra­cą nie tyl­ko z le­ka­rzem i die­te­ty­kiem, ale rów­nież z psy­cho­lo­giem, któ­ry bę­dzie do­dat­ko­wym wspar­ciem zwięk­sza­ją­cym sku­tecz­ność te­ra­pii od­chu­dza­ją­cej.

Źró­dła:

dietażywienie dzieci

6 października 2022

5 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.