Loading...

16 lutego 2022

11 min.

Gorączka u dziecka – kiedy i jak ją zbijać? Praktyczny poradnik

Z go­rącz­ką u dziec­ka po­cze­kaj 3 dni, pod wa­run­kiem, że nie to­wa­rzy­szą jej inne ob­ja­wy. W tym cza­sie na­le­ży ob­ser­wo­wać dziec­ko i ob­ni­żać tem­pe­ra­tu­rę. No wła­śnie, ale co to na­praw­dę zna­czy? Czy 38 °C to już go­rącz­ka?

Alicja Jaczewska

Go­rącz­ka u dziec­ka, któ­ra z mam tego nie zna? Do­ty­ka­cie ma­lu­cha i już wie­cie, że to zno­wu ona. Bie­rze­cie w ręce ter­mo­metr w na­dziei, że jed­nak się my­li­cie, że może prze­sa­dza­cie, może dziec­ko się zgrza­ło, bo bie­ga­ło? Tyl­ko dla­cze­go jest ta­kie ma­rud­ne…

Tak to pew­nie ona – „cio­cia go­rącz­ka” Was na­wie­dzi­ła. Przy pierw­szej pew­nie po­le­cia­ły­ście od razu do pe­dia­try (ja też tak zro­bi­łam). O roz­wia­nie wszel­kich wąt­pli­wo­ści z go­rącz­ką u dziec­ka po­pro­si­łam pe­dia­trę. Pe­dia­trę mo­je­go syn­ka.

Spis tre­ści:

 1. Kie­dy moż­na mó­wić o go­rącz­ce?
 2. Jak pra­wi­dło­wo mie­rzyć tem­pe­ra­tu­rę?
 3. Czy za­wsze trze­ba zbi­jać go­rącz­kę?
 4. Jak zbić go­rącz­kę u dziec­ka – do­stęp­ne leki
 5. Jak sto­so­wać leki na go­rącz­kę u dziec­ka?
 6. Go­rącz­ka u dziec­ka – kie­dy do le­ka­rza?

Kie­dy moż­na mó­wić o go­rącz­ce?

Go­rącz­ka jest jed­nym z czę­ściej wy­stę­pu­ją­cych ob­ja­wów cho­ro­bo­wych u dzie­ci. Każ­dy ro­dzic chy­ba pa­mię­ta ten pierw­szy raz, kie­dy jego ma­luch za­go­rącz­ko­wał.

Za­wsze kie­dy go­rącz­ka się po­ja­wia bu­dzi nie­po­kój ro­dzi­ców, zwłasz­cza je­śli go­rącz­ku­je małe dziec­ko. Waż­ne, aby wie­dzieć jak po­stę­po­wać, gdy już wy­stą­pi.

– Do­brze, to pro­szę po­wie­dzieć co się dzie­je z dziec­kiem.
– Ma wy­so­ką go­rącz­kę.
– A jaka była naj­wyż­sza tem­pe­ra­tu­ra?
– 38º C!

Ile razy od­by­łam taką roz­mo­wę z ro­dzi­ca­mi… Do­sko­na­le zda­ję so­bie spra­wę z tego, że dla ro­dzi­ca, każ­dy wzrost tem­pe­ra­tu­ry u jego dziec­ka jest du­żym pro­ble­mem. Do­brze jed­nak wie­dzieć, że cza­sem to, co mar­twi ro­dzi­ca, dla le­ka­rza nie jest ni­czym strasz­nym (a zda­rza się i na od­wrót!).

Może Was za­dzi­wię ale sama de­fi­ni­cja go­rącz­ki zmie­ni­ła się nie­co w ostat­nich la­tach a zgod­nie z naj­now­szy­mi pol­ski­mi za­le­ce­nia­mi jest dość skom­pli­ko­wa­na, gdyż wg nich: „sto­pień wzro­stu tem­pe­ra­tu­ry cia­ła, któ­ry moż­na uznać za nie­pra­wi­dło­wy, za­le­ży od wie­ku dziec­ka i miej­sca po­mia­ru”.

A więc:

 • u no­wo­rod­ków i nie­mow­ląt w pierw­szych 3 mie­sią­ca ży­cia go­rącz­ką na­zy­wa się tem­pe­ra­tu­rę cia­ła ≥ 38°C mie­rzo­ną w od­by­cie,
 • u nie­mow­ląt po­wy­żej 3. mie­sią­ca ży­cia i dzie­ci do 3. roku ży­cia go­rącz­ką okre­śla się tem­pe­ra­tu­rę cia­ła mie­rzo­ną w od­by­cie w za­kre­sie ≥ 38,0–39,0°C. Po­waż­ną go­rącz­ką na­zy­wa się tem­pe­ra­tu­rę cia­ła ≥ 39,0°C, przy bra­ku ogni­ska in­fek­cji w ba­da­niu przed­mio­to­wym,
 • u dzie­ci po­wy­żej 3. roku ży­cia go­rącz­ką okre­śla się tem­pe­ra­tu­rę prze­kra­cza­ją­cą 38°C, mie­rzo­ną w ja­mie ust­nej.

Trze­ba pa­mię­tać, że nie każ­da go­rącz­ka u dziec­ka ozna­cza po­waż­ną cho­ro­bę, nie­mniej jed­nak wy­ma­ga od ro­dzi­ców po­świę­ce­nia dziec­ku szcze­gól­nej uwa­gi.

Jak pra­wi­dło­wo mie­rzyć tem­pe­ra­tu­rę?

W tej chwi­li na ryn­ku do­stęp­nych jest dużo róż­nych ter­mo­me­trów – elek­tro­nicz­nych, na pod­czer­wień, al­ko­ho­lo­wych. Moż­na ich uży­wać do po­mia­ru tem­pe­ra­tu­ry w róż­nych miej­scach.

Obec­ne za­le­ce­nia dość do­kład­nie pre­cy­zu­ją jaki ter­mo­metr i me­to­dę wy­brać w za­leż­no­ści od wie­ku dziec­ka i współ­pra­cy z nim.

 • no­wo­rod­ki
  • ter­mo­metr elek­tro­nicz­ny lub cie­kło­kry­sta­licz­ny pod pa­chą
 • nie­mow­lę­ta, dzie­ci <5. roku życia lub niewspółpracujące
  • ter­mo­metr elek­tro­nicz­ny w od­by­cie (> 6. mie­sią­ca ży­cia)
  • ter­mo­metr na pod­czer­wień do ucha
  • ter­mo­metr elek­tro­nicz­ny lub cie­kło­kry­sta­licz­ny pod pa­chą
 • dzie­ci >5. roku ży­cia współ­pra­cu­ją­ce
  • ter­mo­metr na pod­czer­wień do ucha
  • ter­mo­metr elek­tro­nicz­ny w ustach

Mie­rze­nie tem­pe­ra­tu­ry ter­mo­me­trem bez­do­ty­ko­wym

Jak wi­dzi­cie – w tym ze­sta­wie­niu nie ma po­pu­lar­nych bez­do­ty­ko­wych ter­mo­me­trów. Trze­ba jed­nak wziąć po­praw­kę na to, że za­le­ce­nia są skie­ro­wa­ne przede wszyst­kim do le­ka­rzy. W do­mo­wych wa­run­kach moż­na po­zwo­lić so­bie na po­miar ta­kim ter­mo­me­trem, bo choć jego po­miar jest naj­mniej do­kład­ny, to jed­nak naj­ła­twiej­szy.

Jed­nak w kwe­stii ter­mo­me­trów na pod­czer­wień, ko­niecz­nie prze­czy­taj w in­struk­cji ob­słu­gi gdzie pro­du­cent za­le­ca wy­ko­ny­wa­nie po­mia­ru. Ma to zwią­zek z róż­ni­ca­mi tem­pe­ra­tu­ry skó­ry róż­nych par­tii cia­ła.

Nie­któ­re bo­wiem są ka­li­bro­wa­ne na skroń (tu tem­pe­ra­tu­ra za­zwy­czaj jest nie­co wyż­sza w związ­ku z obec­no­ścią tęt­ni­cy skro­nio­wej i mię­śnia skro­nio­we­go), inne na śro­dek czo­ła, jesz­cze inne wy­cią­ga­ją śred­nią z po­mia­ru wzdłuż łuku brwio­we­go. Nie na­da­ją się one jed­nak do po­mia­ru tem­pe­ra­tu­ry na klat­ce pier­sio­wej czy brzu­chu.

I jesz­cze jed­na uwa­ga do­ty­czą­ca po­mia­ru tem­pe­ra­tu­ry w uchu. Aby był on mia­ro­daj­ny wiąz­ka świa­tła musi się od­bić bez­po­śred­nio od bło­ny bę­ben­ko­wej co jest utrud­nio­ne z na­tu­ry u dzie­ci do 2.-3. roku ży­cia, ale rów­nież u star­szych, któ­re mogą mieć dużą ilość za­le­ga­ją­cej wo­sko­wi­ny.

Czy za­wsze trze­ba zbi­jać go­rącz­kę u dziec­ka?

Nie! Go­rącz­ka jest na­tu­ral­nym me­cha­ni­zmem obron­nym or­ga­ni­zmu. Dla­te­go też po­ni­żej 38,5 °C nie za­le­ca się ob­ni­ża­nia tem­pe­ra­tu­ry (a wg nie­któ­rych au­to­rów po­ni­żej 40 °C).

Pa­mię­taj jed­nak, że dużo za­le­ży od tego jak Two­je dziec­ko zno­si go­rącz­kę – nie­któ­re ma­lu­chy na­wet przy 39,5 °C po­tra­fią ha­sać, inne już przy 38,0 °C po­kła­da­ją się i leją przez ręce.

Ob­ser­wuj swo­je dziec­ko. Je­śli wi­dzisz, że ma do­bry ape­tyt, pije chęt­nie, bawi się jak zwy­kle – mo­żesz wstrzy­mać się z po­da­niem leku (o ile Two­je ner­wy wy­trzy­ma­ją). Ale gdy jest ma­rud­ne, od­ma­wia je­dze­nia i pi­cia i wy­glą­da na cho­re przy niż­szej tem­pe­ra­tu­rze – nie cze­kaj do „ma­gicz­nej” gra­ni­cy.

Jak zbić go­rącz­kę u dziec­ka – do­stęp­ne leki

Ibu­pro­fen – jest le­kiem prze­ciw­bó­lo­wym, prze­ciw­go­rącz­ko­wym i prze­ciw­za­pal­nym.

 • Mo­żesz go sto­so­wać po 3. mie­sią­cu ży­cia dziec­ka.
 • Po­da­waj 5-10 mg/kg masy cia­ła co 6-8 go­dzin.
 • Uwa­ga! Pa­mię­taj, aby nie po­da­wać tego leku w ospie wietrz­nej (zwięk­sza ry­zy­ko nad­ka­żeń bak­te­ryj­nych).

Pa­ra­ce­ta­mol – jest le­kiem prze­ciw­bó­lo­wym i prze­ciw­go­rącz­ko­wym.

 • Mo­żesz go sto­so­wać od pierw­szych dni ży­cia dziec­ka.
 • Po­da­waj 10-15 mg/kg masy cia­ła co 4-6 go­dzin.

Je­śli cho­dzi o sku­tecz­ność tych le­ków, w ba­da­niach na­uko­wych stwier­dzo­no, że jest po­dob­na (przy sto­so­wa­niu za­le­ca­nych da­wek – 10 mg/kg ibu­pro­fe­nu i 15 mg/kg pa­ra­ce­ta­mo­lu) lub nie­co lep­sza ibu­pro­fe­nu w po­cząt­ko­wym okre­sie sto­so­wa­nia przy rów­no­waż­nym ich bez­pie­czeń­stwie.

Inne leki prze­ciw­go­rącz­ko­we:

 • Kwas ace­ty­lo­sa­li­cy­lo­wy (aspi­ry­na) – jako lek prze­ciw­go­rącz­ko­wy jest prze­ciw­ska­za­na u dzie­ci do 12. r.ż.
 • Me­ta­mi­zol (py­ral­gi­na) – u dzie­ci może być sto­so­wa­ny wy­łącz­nie w cięż­kiej go­rącz­ce, kie­dy inne leki prze­ciw­go­rącz­ko­we są nie­sku­tecz­ne lub prze­ciw­wska­za­ne – nig­dy nie po­da­waj dziec­ku tego leku bez kon­sul­ta­cji z le­ka­rzem.

Fi­zycz­ne me­to­dy ob­ni­ża­nia tem­pe­ra­tu­ry mo­żesz sto­so­wać wspo­ma­ga­ją­co:

 • zim­ne okła­dy naj­le­piej kłaść na oko­li­cę wą­tro­by (pod pra­wym łu­kiem że­bro­wym) lub pa­chwin – w tych miej­scach jest duży prze­pływ krwi, co spo­wo­du­je, że or­ga­nizm Two­je­go dziec­ka szyb­ciej się schło­dzi.
 • chłod­na ką­piel może być po­moc­na, ale i nie­przy­jem­na – pa­mię­taj, że tem­pe­ra­tu­ra wody po­win­na być tyl­ko o 1-2 stop­nie niż­sza niż tem­pe­ra­tu­ra cia­ła dziec­ka.

Jak sto­so­wać leki na go­rącz­kę u dziec­ka?

Wska­za­ne od­stę­py cza­so­we do­ty­czą ko­lej­nych da­wek tego sa­me­go leku. Je­śli Two­je dziec­ko in­ten­syw­nie go­rącz­ku­je war­to zde­cy­do­wać się na je­den lek i po­da­wać go re­gu­lar­nie, aby utrzy­mać cią­głość jego dzia­ła­nia (np. ibu­pro­fen co 8 go­dzin).

Je­śli to nie wy­star­cza moż­na roz­wa­żyć po­da­nie łącz­ne obu le­ków lub uzu­peł­nie­nie sta­łej po­da­ży jed­ne­go leku o dru­gi – w prze­rwie mię­dzy ko­lej­ny­mi daw­ka­mi leku pod­sta­wo­we­go mo­żesz po­dać dru­gi lek (np. pa­ra­ce­ta­mol) – bę­dzie to bez­piecz­ne o ile za­cho­wasz za­le­co­ne od­stę­py mię­dzy ko­lej­ny­mi daw­ka­mi tego sa­me­go leku.*

Jed­nak ta­kie łącz­ne sto­so­wa­nie po­win­no być za­re­zer­wo­wa­ne dla szcze­gól­nych sy­tu­acji i naj­le­piej skon­sul­to­wa­ne z le­ka­rzem.

*Np. Two­je dziec­ko za­go­rącz­ko­wa­ło o 8:00 i do­sta­ło od Cie­bie daw­kę ibu­pro­fe­nu. Ko­lej­ną daw­kę pla­nu­jesz po­dać po upły­wie 8 go­dzin, czy­li o 16:00. Je­śli tem­pe­ra­tu­ra po­now­nie wzro­sła o 15:00 (mi­nę­ło po­nad 6 go­dzin), mo­żesz bez­piecz­nie po­dać ko­lej­ną daw­kę ibu­pro­fe­nu wcze­śniej.

Je­śli jed­nak go­rącz­ka na­wró­ci o 13.00, czy­li przed upły­wem 6 go­dzin od po­przed­nie­go po­da­nia leku – wte­dy „ra­tu­jesz” się po­da­niem pa­ra­ce­ta­mo­lu. Co waż­ne, na­wet je­śli ten pa­ra­ce­ta­mol po­dasz o 13:00, to o 16:00, czy­li po pla­no­wych 8 go­dzi­nach i tak po­daj ibu­pro­fen – aby utrzy­mać cią­głość jego dzia­ła­nia i nie do­pu­ścić do po­now­nych wzro­stów tem­pe­ra­tu­ry.

nazwy leków przeciwgorączkowych

Dla­cze­go war­to na­uczyć się sa­me­mu prze­li­czać daw­ki a nie ko­rzy­stać z ta­be­lek na opa­ko­wa­niach?

W ta­bel­kach umiesz­cza­ne są za­kre­sy da­wek, za­zwy­czaj nie­ste­ty dość sze­ro­kie. Czę­sto spo­ty­kam się z tym, że ro­dzi­ce mar­twią się, że tem­pe­ra­tu­ra nie ob­ni­ża się po po­da­niu leku prze­ciw­go­rącz­ko­we­go, któ­ry po­da­li zgod­nie z in­for­ma­cją na opa­ko­wa­niu. Po do­py­ta­niu oka­zu­je się jed­nak, że daw­ka była zbyt mała lub z dol­ne­go za­kre­su sku­tecz­no­ści.

Po za­le­ce­niu peł­nej daw­ki (10 mg/kg masy cia­ła dla ibu­pro­fe­nu, 15 mg/kg masy cia­ła dla pa­ra­ce­ta­mo­lu) tem­pe­ra­tu­ra zde­cy­do­wa­nie się ob­ni­ża.

Nie jest to wca­le trud­ne. Wy­star­czy, że po­mno­żysz masę cia­ła dziec­ka przez za­le­ca­ną daw­kę leku (10 mg lub 15 mg) i po­dzie­lisz przez stę­że­nie sy­ro­pu.

 • Np. dla 12 ki­lo­gra­mo­we­go dziec­ka jed­no­ra­zo­wa daw­ka ibu­pro­fe­nu wy­no­si 120 mg a pa­ra­ce­ta­mo­lu 180 mg.
 • Ibu­pro­fen wy­stę­pu­je w 2 stę­że­niach – 100 mg/5 ml lub 200 mg/5 ml (for­te). Za­tem dziec­ku po­dasz 6 ml zwy­kłe­go sy­ro­pu lub 3 ml pre­pa­ra­tu for­te.
 • Pa­ra­ce­ta­mol ma zde­cy­do­wa­nie więk­sze zróż­ni­co­wa­nie stę­żeń – od stan­dar­do­we­go 120 mg/5 ml, przez 200 mg/5 ml, 250 mg/5 ml aż do naj­bar­dziej stę­żo­ne­go 100 mg/ml. W za­leż­no­ści od tego jaki masz sy­rop, po­dasz dziec­ku od­po­wied­nio 7,5 ml, 4,5 ml, 3,6 ml lub 1,8 ml.

W ra­zie wąt­pli­wo­ści za­wsze mo­żesz sko­rzy­stać z na­sze­go kal­ku­la­to­ra ob­ję­to­ści sy­ro­pu prze­ciw­go­rącz­ko­we­go.

Nie­co in­a­czej spra­wa wy­glą­da, je­śli cho­dzi o czop­ki i ta­blet­ki (u dzie­ci star­szych). W ich przy­pad­ku nie za­wsze mo­że­my po­dać daw­kę do­sto­so­wa­ną ide­al­nie do masy cia­ła dziec­ka.

Jak je za­tem do­brać? Po­mnóż masę cia­ła przez wi­deł­ki za­le­ca­ne­go daw­ko­wa­nia – otrzy­masz za­kres da­wek te­ra­peu­tycz­nych. Wy­bierz czo­pek o naj­więk­szej gra­ma­tu­rze miesz­czą­cej się w tym za­kre­sie.

 • Do­stęp­ne czop­ki z ibu­pro­fe­nem: 60 mg, 125 mg, 200 mg
 • Do­stęp­ne czop­ki z pa­ra­ce­ta­mo­lem: 50 mg, 80 mg, 125 mg, 150 mg, 250 mg, 300 mg, 500 mg

Np. dziec­ko o ma­sie 9 kg:

 • za­kres te­ra­peu­tycz­ny ibu­pro­fe­nu to 45-90 mg – wy­bie­ra­my czo­pek 60 mg.
 • za­kres te­ra­peu­tycz­ny pa­ra­ce­ta­mo­lu 90-135 mg – wy­bie­ra­my czo­pek 125 mg

Pa­mię­taj, że czop­ków nie wol­no dzie­lić! Nie mają one gwa­ran­cji roz­kła­du sub­stan­cji czyn­nej, więc je­śli ode­tniesz 1/3, nie wiesz czy tak na­praw­dę wy­rzu­casz 1/3 daw­ki, całą, a może wca­le…

W ra­zie wąt­pli­wo­ści za­wsze mo­żesz sko­rzy­staj z na­sze­go kal­ku­la­to­ra da­wek czop­ków prze­ciw­go­rącz­ko­wych.

Co do ta­ble­tek – więk­szość dzie­ci star­szych, jak na­uczy się po­ły­ka­nia ta­ble­tek – woli tę for­mę od sy­ro­pu.

W przy­pad­ku ibu­pro­fe­nu na ryn­ku do­stęp­ne są ta­blet­ki 100 mg (mini), 200 mg (stan­dar­do­we), 400 mg (for­te, max, itp.) i 600 mg (ul­tra­max, su­per­max, ma­xfor­te).

 • 200 mg ta­blet­kę mo­że­my po­dać dziec­ku, któ­re waży > 20 kg.
 • 400 mg ta­blet­kę mo­że­my po­dać dziec­ku, któ­re waży > 40 kg.

Pa­ra­ce­ta­mol wy­stę­pu­je w naj­częst­szej 500 mg ta­blet­ce, oraz 250 mg (sa­szet­ki), 300 mg, i 1 g.

 • Nie­któ­re ta­blet­ki po 500 mg są po­dziel­ne – moż­na też uzy­skać 250 mg.
 • 250 mg sa­szet­kę mo­że­my po­dać dziec­ku, któ­re waży > 17 kg.
 • 300 mg ta­blet­kę mo­że­my po­dać dziec­ku, któ­re waży > 20 kg.
 • 500 mg ta­blet­kę mo­że­my po­dać dziec­ku, któ­re waży > 33 kg.
 • 750 mg mo­że­my po­dać dziec­ku, któ­re waży > 50 kg.
 • 1000 mg ta­blet­kę mo­że­my po­dać dziec­ku, któ­re waży > 67 kg.

W przy­pad­ku du­żych dzie­ci (i do­ro­słych) pa­mię­taj, że mak­sy­mal­na do­bo­wa daw­ka tych le­ków wy­no­si 1600 mg (4 x po 400 mg) dla ibu­pro­fe­nu i 4 g (4 x 1000 mg) dla pa­ra­ce­ta­mo­lu.

pojenie dziecka przy gorączce

Go­rącz­ka u dziec­ka – kie­dy do le­ka­rza?

 • Każ­dy no­wo­ro­dek z go­rącz­ką oraz nie­mow­lę do 3. m.ż. z tem­pe­ra­tu­rą po­wy­żej 38,0°C po­win­no być pil­nie zba­da­ne przez le­ka­rza!
 • Je­śli go­rącz­ka nie ob­ni­ża się po po­da­niu le­ków prze­ciw­go­rącz­ko­wych w od­po­wied­nich daw­kach (10 mg ibu­pro­fe­nu/kg m.c. lub 15 mg pa­ra­ce­ta­mo­lu/kg m.c.).
 • Je­śli poza go­rącz­ką ob­ser­wu­je­my u dziec­ka nie­po­ko­ją­ce ob­ja­wy (np. za­bu­rze­nia od­dy­cha­nia, zmia­na za­cho­wa­nia, zmia­na wy­glą­du).
 • Je­śli po ob­ni­że­niu tem­pe­ra­tu­ry stan ogól­ny dziec­ka się nie po­pra­wia.
 • Je­śli na skó­rze dziec­ka za­uwa­żysz wy­bro­czy­ny (nie­wiel­kie zmia­ny skór­ne spo­wo­do­wa­ne wy­na­czy­nie­niem krwi; czer­wo­ne, brą­zo­we lub fio­le­to­we, nie­bled­ną­ce pod uci­skiem).
 • Je­śli dziec­ko jest w do­brym sta­nie ogól­nym a go­rącz­ka utrzy­mu­je się >3 dni.

Dla­cze­go masz cze­kać 3 dni?

Więk­szość go­rą­czek to­wa­rzy­szy ła­god­nym cho­ro­bom. Co wię­cej, czę­sto w pierw­szej do­bie go­rącz­ki dziec­ko może nie mieć jesz­cze in­nych ob­ja­wów wska­zu­ją­cych na źró­dło in­fek­cji i na­wet do­kład­ne ba­da­nie le­kar­skie może nie wska­zać przy­czy­ny za­cho­ro­wa­nia.

Je­śli ma­luch jest w do­brej for­mie, chęt­nie zja­da i pije, bawi się jak za­zwy­czaj – mo­żesz po­cze­kać z wi­zy­tą u le­ka­rza po­da­jąc dziec­ku leki prze­ciw­go­rącz­ko­we.

Je­śli w trak­cie go­rącz­ki Two­je dziec­ko nie roz­wi­ja żad­nych in­nych do­le­gli­wo­ści (zwłasz­cza ma­luch <5rż.) warto pomyśleć o za­ka­że­niu ukła­du mo­czo­we­go. Ra­zem z ru­mie­niem na­głym (tzw. trzyd­niów­ką, w któ­rej po śred­nio 3 dniach wy­so­kiej go­rącz­ki bez in­nych ob­ja­wów tem­pe­ra­tu­ra ustę­pu­je i po­ja­wia się grud­ko­wo-pla­mi­sta wy­syp­ka, sa­mo­ist­nie ustę­pu­ją­ca) są to naj­częst­sze przy­czy­ny go­rącz­ki bez in­nych ob­ja­wów u ma­łych dzie­ci.

Jed­nak o tyle o ile ru­mień na­gły jako na ogół ła­god­na cho­ro­ba wi­ru­so­wa wy­ma­ga je­dy­nie le­cze­nia ob­ja­wo­we­go, to za­ka­że­nie ukła­du mo­czo­we­go wy­ma­ga an­ty­bio­ty­ko­te­ra­pii a opóź­nie­nie roz­po­zna­nia może przy­nieść po­waż­ne skut­ki.

Dla­te­go każ­de dziec­ko <5. roku życia z go­rącz­ką bez żad­nych in­nych ob­ja­wów po­win­no mieć wy­ko­na­ne ba­da­nie ogól­ne mo­czu.

Prze­czy­taj rów­nież:

UWA­GA!
Je­śli Two­je dziec­ko mia­ło drgaw­ki go­rącz­ko­we, pa­mię­taj, że zgod­nie z ak­tu­al­ną wie­dzą wcze­śniej­sze po­da­nie le­ków prze­ciw­go­rącz­ko­wych nie zmniej­szy ry­zy­ka po­now­ne­go wy­stą­pie­nia drga­wek, w związ­ku z czym nie jest za­le­ca­ne.

Źró­dła:

 • Ar­ty­kuł po­wstał na pod­sta­wie re­ko­men­da­cji KOM­PAS GO­RĄCZ­KA opra­co­wa­nych przez eks­per­tów: Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Pneu­mo­no­lo­gii Dzie­cię­cej, Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Pe­dia­trycz­ne­go, Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Me­dy­cy­ny Ro­dzin­nej, Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Far­ma­ko­lo­gii Kli­nicz­nej i Te­ra­pii.
Ostatnia aktualizacja: 10.08.2022
gorączkaibuprofenparacetamol

16 lutego 2022

11 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa