Loading...

24 marca 2022

2 min.

Złamanie u dziecka, jechać na wakacje czy zostać w domu?

Two­je dziec­ko wła­śnie zła­ma­ło rękę? Czy to ozna­cza, że ten przy­pa­dek lo­so­wy musi po­krzy­żo­wać Wa­sze wa­ka­cyj­ne pla­ny, czy rze­czy­wi­ście wszyst­ko już stra­co­ne?

Redakcja

Redakcja

Lu­bisz mieć wcze­śniej za­pla­no­wa­ne ro­dzin­ne fe­rie, urlop, wa­ka­cje? Do tego mu­sisz mieć wszyst­ko do­pię­te na ostat­ni gu­zik, zor­ga­ni­zo­wa­ne atrak­cje, na­wet za­mó­wio­ną po­go­dę? Co je­śli przy­pa­dek lo­so­wy, nie­for­tun­ny skręt, ob­rót, skok na pla­cu za­baw, ra­dość z tań­ców z ro­dzeń­stwem po­sta­wi pod zna­kiem za­py­ta­nia wszyst­kie Wa­sze pla­ny?

Pada dia­gno­za: zła­ma­nie, a Ty sta­jesz przed dy­le­ma­tem – zo­stać w domu, czy jed­nak je­chać na wa­ka­cje? Ak­tu­al­nie dzię­ki po­stę­po­wi tech­nicz­ne­mu mamy nowe moż­li­wo­ści i spo­so­by unie­ru­cha­mia­nia zła­mań oraz skrę­ceń sta­wów u dzie­ci i do­ro­słych. Może więc nie wszyst­ko stra­co­ne!

Lek­ki gips

Pa­mię­tasz ol­brzy­mi, cięż­ki, mi­ne­ral­ny gips, któ­ry się kru­szył i nie moż­na go było mo­czyć, a do tego po dłuż­szym cza­sie nie­zbyt przy­jem­nie pach­niał? To już prze­szłość! Ak­tu­al­nie mamy do dys­po­zy­cji no­wo­cze­sne, lek­kie gip­sy, dzię­ki któ­rym mo­żesz ura­to­wać wa­ka­cje swo­je, czy two­je­go dziec­ka, ale nie tyl­ko! Są one bar­dzo kom­for­to­we w co­dzien­nym uży­ciu, po­nie­waż moż­na je do­wol­nie mo­czyć, czy­li nor­mal­nie się z nimi myć, pójść na ba­sen, czy ką­pać się w mo­rzu!

Je­że­li do­szło do ura­zu i zo­stał Wam za­ło­żo­ny gips mi­ne­ral­ny, ist­nie­je moż­li­wość zmia­ny tego unie­ru­cho­mie­nia, oczy­wi­ście po wcze­śniej­szej oce­nie zdjęć RTG przez le­ka­rza, po­nie­waż w nie­któ­rych przy­pad­kach zmia­na unie­ru­cho­mie­nia w po­cząt­ko­wym eta­pie le­cze­nia może być nie­po­trzeb­nym ry­zy­kiem prze­miesz­cze­nia zła­ma­nia.

Unie­ru­cho­mie­nie ter­mo­pla­stycz­ne

A pa­mię­tasz nie­sa­mo­wi­cie nie­wy­god­ne alu­mi­nio­we szy­ny za­kła­da­ne na pal­ce po ura­zie, pod­czas gry w ko­szy­ków­kę/siat­ków­kę na WF-fie? One już rów­nież na szczę­ście prze­cho­dzą do la­mu­sa, dzię­ki unie­ru­cho­mie­niom ter­mo­pla­stycz­nym, któ­re mamy ak­tu­al­nie do dys­po­zy­cji. Są to spe­cjal­ne pla­sti­ko­we plan­sze, z któ­rych wy­ci­na­my do­wol­ny kształt. Na­stęp­nie mo­czy­my ma­te­riał w go­rą­cej wo­dzie i sta­je się on pla­stycz­ny. For­mu­je­my od­po­wied­nie unie­ru­cho­mie­nie do­pa­so­wa­ne do ręki pa­cjen­ta i po chwi­li ma­te­riał sztyw­nie­je w za­da­nym kształ­cie.

Ta­kie unie­ru­cho­mie­nie jest lek­kie i in­dy­wi­du­la­nie do­bra­ne do każ­de­go pa­cjen­ta, na­to­miast speł­nia swo­je za­da­nie jesz­cze le­piej niż kie­dyś uży­wa­na alu­mi­nio­wa szy­na Zim­me­ra.

Ta­śmy ter­mo­pla­stycz­ne

Ko­lej­ną no­wo­ścią są ter­mo­pla­stycz­ne (w po­łą­cze­niu z dzia­ni­ną włó­kien­ni­czą) ta­śmy, z któ­rych rów­nież po za­nu­rze­niu w go­rą­cej wo­dzie two­rzy­my in­dy­wi­du­la­nie do­pa­so­wa­ne „gip­sy” na pa­lec. No­wo­cze­sne tech­ni­ki unie­ru­cha­mia­nia dają nam ogrom­ne moż­li­wo­ści, a pa­cjen­to­wi kom­fort i uła­twie­nie pod­czas pro­ce­su go­je­nia zła­ma­nia czy skrę­ce­nia.

Au­to­rem ar­ty­ku­łu jest lek. To­masz Szy­mań­ski, or­to­pe­da (@or­to­pe­da.szy­man­ski).

Ostatnia aktualizacja: 24.03.2022
złamanie

24 marca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa