Loading...

21 września 2022

4 min.

Migrena a tabletki antykoncepcyjne

Czy każ­da ko­bie­ta może przyj­mo­wać ta­blet­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne dwu­skład­ni­ko­we? Czy ist­nie­ją prze­ciw­wska­za­nia do ich sto­so­wa­nia? W koń­cu, co wła­ści­wie wspól­ne­go ma z tym te­ma­tem mi­gre­na?  

Martyna Szopa-Krupińska

Teo­re­tycz­nie ko­bie­ty zdro­we, bez istot­nych ob­cią­ża­ją­cych wy­wia­dów cho­ro­bo­wych mogą wy­bie­rać do­wol­nie spo­śród wie­lu do­stęp­nych na ryn­ku me­tod an­ty­kon­cep­cyj­nych.

Nie­ste­ty moż­li­wo­ści te się za­wę­ża­ją, gdy po­ja­wia­ją się pro­ble­my zdro­wot­ne, cho­ro­by prze­wle­kłe, wy­wiad do­ty­czą­cy po­wi­kłań za­krze­po­wo-za­to­ro­wych. Ale czy wie­dzie­li­ście, że mi­gre­ny z aurą też za­li­cza­my do tych prze­ciw­wska­zań? Sprawdź­cie dla­cze­go!

Co to jest mi­gre­na i jak od­róż­nić ją od na­pię­cio­we­go bólu gło­wy?

Mi­gre­no­we bóle gło­wy mu­szą speł­niać od­po­wied­nie kry­te­ria. Zwy­kle wy­stę­pu­ją jed­no­stron­nie, mają cha­rak­ter pul­su­ją­cy, trwa­ją od kil­ku go­dzin do dni, czę­sto to­wa­rzy­szy im świa­tło­wstręt, dźwię­kow­stręt, nud­no­ści i wy­mio­ty.

Mogą wy­stę­po­wać z aurą lub bez. Mogą wy­zwa­lać je al­ko­hol, cze­ko­la­da, ser lub za­bu­rze­nia snu. Mi­gre­na bez aury to naj­częst­szy pod­typ mi­gre­ny – wy­stę­pu­je u oko­ło 11% ko­biet.

Na­to­miast mi­gre­nie z aurą to­wa­rzy­szą do­dat­ko­we ob­ja­wy neu­ro­lo­gicz­ne, któ­re mogą po­ja­wiać się przed wy­stą­pie­niem bólu gło­wy lub w chwi­li jego roz­po­czę­cia. Do­le­gli­wo­ści skła­da­ją­ce się na aurę są od­wra­cal­ne i mogą to być ob­ja­wy do­ty­czą­ce wzro­ku, czu­cia, mowy, ję­zy­ka lub funk­cji mo­to­rycz­nych.

Mimo że mi­gre­na z aurą jest rzad­sza, to jej czę­stość wy­stę­po­wa­nia w cią­gu roku u ko­biet okre­śla się na 5%.

Nie­ste­ty u ko­biet z mi­gre­ną z aurą ry­zy­ko uda­ru mó­zgu jest więk­sze w po­rów­na­niu z ko­bie­ta­mi z mi­gre­ną bez aury.

Mi­gre­no­wy ból gło­wy:

 • jest zwy­kle jed­no­stron­ny,
 • ma cha­rak­ter pul­su­ją­cy, sil­ny,
 • trwa od kil­ku go­dzin do dni,
 • to­wa­rzy­szy mu świa­tło­wstręt, dźwię­kow­stręt, nud­no­ści, wy­mio­ty,
 • czę­sto wy­zwa­la go al­ko­hol, ser, cze­ko­la­da, de­pry­wa­cja snu, stres.

Na­pię­cio­wy ból gło­wy:

 • jest zwy­kle obu­stron­ny (czę­sto czo­ło lub tył gło­wy),
 • ma cha­rak­ter uci­sku, ści­ska­nia,
 • trwa zmien­nie, od kil­ku mi­nut do kil­ku dni,
 • to­wa­rzy­szy zmę­cze­nie, ból mię­śni,
 • czę­sto wy­zwa­la go stres.

Ob­ja­wy aury:

 • zyg­za­ko­wa­te li­nie lub inne kształ­ty w polu wi­dze­nia
 • ciem­ne lub ja­sne pla­my
 • bły­ski lub mi­go­ta­nie świa­tła
 • ob­sza­ry za­nie­wi­dze­nia
 • utra­ta wzro­ku lub czu­cia
 • za­bu­rze­nia mowy

Czy mi­gre­na jest nie­bez­piecz­na?

Mi­gre­na jest czyn­ni­kiem ry­zy­ka uda­ru nie­do­krwien­ne­go mó­zgu. Do­dat­ko­wo u ko­biet z mi­gre­ną po­wy­żej 35. roku ży­cia czę­ściej niż u ko­biet bez mi­gre­ny stwier­dza się kla­sycz­ne czyn­ni­ki ry­zy­ka uda­ru, ta­kie jak nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze, cu­krzy­cę lub hi­per­li­pi­de­mię.

W ba­da­niach wy­ka­za­no, że ry­zy­ko po­wi­kłań za­krze­po­wo-za­to­ro­wych jest naj­więk­sze przy wy­stę­po­wa­niu mi­gre­ny z aurą. Inne czyn­ni­ki ry­zy­ka uda­ru mó­zgu to: star­szy wiek, pa­le­nie ty­to­niu, oty­łość.

Jak mi­gre­na wpły­wa na do­bór an­ty­kon­cep­cji?

Za­cznij­my od tego, że nie­ste­ty ist­nie­je zwią­zek mię­dzy sto­so­wa­niem an­ty­kon­cep­cji hor­mo­nal­nej, a ry­zy­kiem wy­stą­pie­nia uda­ru, i jest za­leż­ny od daw­ki es­tro­ge­nu.

Stwier­dzo­no, że ry­zy­ko wy­stą­pie­nia uda­ru mó­zgu jest więk­sze przy sto­so­wa­niu daw­ki ety­ny­lo­estra­dio­lu >50ug, np. wy­stę­pu­ją­ce­go w nie­któ­rych ta­blet­kach an­ty­kon­cep­cyj­nych dwu­skład­ni­ko­wych, pla­strach czy pier­ście­niach an­ty­kon­cep­cyj­nych.

Na­to­miast w przy­pad­ku pro­ge­sta­ge­nu ani daw­ka ani jego ro­dzaj nie wy­da­je się przy­czy­niać do wy­stą­pie­nia uda­ru. Dla­te­go uwa­ża się, że bez­piecz­ną me­to­dą an­ty­kon­cep­cyj­ną dla ko­biet z mi­gre­ną z aurą są środ­ki an­ty­kon­cep­cyj­ne opie­ra­ją­ce się wy­łącz­nie na pro­ge­sta­ge­nach, czy­li wkład­ki we­wnątrz­ma­cicz­ne lub ta­blet­ki jed­no­skład­ni­ko­we.

Z naj­więk­szym ry­zy­kiem wy­stą­pie­nia uda­ru mó­zgu wią­że się kom­bi­na­cja mi­gre­ny z aurą i dwu­skład­ni­ko­wej an­ty­kon­cep­cji hor­mo­nal­nej. W ba­da­niach wy­ka­za­no, że u ko­biet z wy­żej wy­mie­nio­ną kom­bi­na­cją ry­zy­ko uda­ru nie­do­krwien­ne­go mó­zgu było 6-krot­nie więk­sze – w po­rów­na­niu z ko­bie­ta­mi z mi­gre­ną bez aury.

Te­raz już sami ro­zu­mie­cie, dla­cze­go tak istot­ne jest róż­ni­co­wa­nie bó­lów gło­wy i do­kład­ne okre­śle­nie: czy są to mi­gre­ny, czy też na­pię­cio­we bóle gło­wy; okre­śle­nie wszyst­kich czyn­ni­ków ry­zy­ka wy­stą­pie­nia po­wi­kłań.

Re­ko­men­da­cje do­ty­czą­ce za­sad sto­so­wa­nia dwu­skład­ni­ko­wej an­ty­kon­cep­cji hor­mo­nal­nej po­da­ją za bez­względ­ne prze­ciw­wska­za­nie wy­stę­po­wa­nie wła­śnie mi­gre­ny z aurą.

Ry­zy­ko zwią­za­ne z an­ty­kon­cep­cją na­le­ży za­wsze ze­sta­wić z ry­zy­kiem zwią­za­nym z nie­pla­no­wa­ną cią­żą u ko­biet z pro­ble­ma­mi zdro­wot­ny­mi.

Pod­su­mo­wu­jąc, na wi­zy­cie u le­ka­rza, je­śli za­le­ży nam na do­bra­niu od­po­wied­niej an­ty­kon­cep­cji, to na py­ta­nia o bóle gło­wy, czy też pa­le­nie od­po­wia­daj­my zgod­nie z praw­dą. Le­karz nie pyta o to z cie­ka­wo­ści, robi to aby pra­wi­dło­wo i bez­piecz­nie dla pa­cjent­ki do­brać ade­kwat­ną me­to­dę an­ty­kon­cep­cji.

Wię­cej na te­mat mi­gre­ny:

Ostatnia aktualizacja: 06.09.2022
antykoncepcjamigrena

21 września 2022

4 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.