Loading...

2 marca 2017

3 min.

Nieskuteczne metody antykoncepcji i mity, w które wierzymy

Czy sto­su­nek prze­ry­wa­ny to sku­tecz­na me­to­da an­ty­kon­cep­cyj­na? Tak, ale tyl­ko dla par, któ­re niby cią­ży nie pla­nu­ją, ale je­że­li się zda­rzy, to będą się z niej cie­szyć. Ja­kie jesz­cze mity na­ro­sły wo­kół an­ty­kon­cep­cji?

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Ten tekst bę­dzie „sek­su­al­ny ne­bez­pecz­ny” – bę­dzie in­spi­ro­wa­ny py­ta­nia­mi ja­kie mi za­da­je­cie w wia­do­mo­ściach pry­wat­nych, bę­dzie o NIE­SKU­TECZ­NYCH me­to­dach an­ty­kon­cep­cji.

Dziś na­pi­szę wam ja­kie me­to­dy „an­ty­kon­cep­cji” są tak na­praw­dę me­to­da­mi „kon­cep­cji”
i dla­cze­go.

Sto­su­nek prze­ry­wa­ny

Naj­częst­sze py­ta­nie jest o „sto­su­nek prze­ry­wa­ny”- jest to bar­dzo nie­sku­tecz­na me­to­da z dwóch wzglę­dów:

  • po pierw­sze może się tak zda­rzyć, że męż­czy­zna naj­pro­ściej w świe­cie „nie zdą­ży” a
  • po dru­gie na­wet jak zdą­ży to w tzw. pre­eja­ku­la­cie- czy­li wy­dzie­li­nie, któ­ra wy­dzie­la się w trak­cie trwa­nia ca­łe­go sto­sun­ku, bar­dzo czę­sto są już plem­ni­ki.

Sto­su­nek prze­ry­wa­ny jest za to świet­ną me­to­dą dla par, któ­re niby cią­ży nie pla­nu­ją, ale je­że­li cią­ża się zda­rzy to będą się z niej cie­szyć i chcą mieć wie­le dzie­ci.

Kar­mie­nie pier­sią

Pod­czas kar­mie­nia pier­sią nie moż­na zajść w cią­żę, to nie praw­da. Nie będę się roz­pi­sy­wać, bo był o tym post. Kar­mie­nie do pew­ne­go stop­nia ob­ni­ża płod­ność, ale więk­szość ko­biet pod­czas kar­mie­nia MOŻE zajść w cią­żę (je­że­li po­ja­wi­ła się już mie­siącz­ka to w ogó­le są płod­ne nie­mal­że jak nie kar­mią­ce ko­bie­ty).

Mie­siącz­ka

Nie moż­na zajść w cią­że pod­czas mie­siącz­ki – to też nie jest praw­da. Nie­któ­re ko­bie­ty wła­śnie pod­czas mie­siącz­ki mają owu­la­cję. Oso­bi­ście znam jed­ną parę, któ­ra nie mo­gła po­cząć przez 5 lat, le­czy­li się u kil­ku le­ka­rzy, współ­ży­li cały cykl, ale za­raz po skoń­cze­niu krwa­wie­nia przez żonę. Wy­star­czył je­den pi­ja­ny Syl­we­ster w trze­cim dniu mie­siącz­ki i mają zdro­we­go syn­ka.

Pierw­szy raz

Nie moż­na zajść w cią­żę pod­czas pierw­sze­go razu, to nie praw­da. My­śla­łam, że ta­kie my­śle­nie to fik­cja i nie zda­rza się w rze­czy­wi­sto­ści- nie­ste­ty sama oso­bi­ście roz­po­zna­łam raz 12 ty­go­dnio­wą cią­żę na Izbie Przy­jęć u 16 lat­ki z bó­la­mi brzu­cha. Jak po­ka­za­łam jej dziec­ko to po­wie­dzia­ła „ Pani dok­tor to nie moż­li­we, bo ja tyl­ko raz to ro­bi­łam” Hmmmm…

Płu­ka­nie po­chwy

Nie moż­na zajść w cią­żę je­że­li za­raz po sto­sun­ku wy­płu­cze­my po­chwę i zro­bi­my siku lub pój­dzie­my do go­rą­cej ką­pie­li. Na­praw­dę tak lu­dzie my­ślą…. No nie, to też nie jest praw­da. Plem­ni­ki za­raz po wy­try­sku do­sta­ją się do szyj­ki ma­ci­cy i stam­tąd ich już się nie „po­zbę­dzie­cie”.

Dwie pre­zer­wa­ty­wy

Dwie pre­zer­wa­ty­wy są lep­sze niż jed­na, NIE. Uży­wa­nie dwóch pre­zer­wa­tyw na raz nie­mal­że gwa­ran­tu­je, że ocie­ra­jąc się o sie­bie, struk­tu­ra zo­sta­nie na­ru­szo­na i pęk­ną.

Kil­ka sto­sun­ków pod rząd

Je­że­li współ­ży­je­my kil­ka razy pod rząd to tyl­ko za pierw­szym ra­zem są pra­wi­dło­we plem­ni­ki i po­tem już nie moż­na zajść w cią­żę. Nie jest to praw­da, co wię­cej w cew­ce mo­czo­wej męż­czy­zny po tym pierw­szym sto­sun­ku bę­dzie masę go­to­wych do dzia­ła­nia chło­pa­ków.

Sto­su­nek bez pe­ne­tra­cji

Sto­su­nek bez pe­ne­tra­cji nie może skut­ko­wać cią­żą. My­śla­łam, że to praw­da. Ale oso­bi­ście wi­dzia­łam „dzie­wi­cę” w cią­ży. Spy­ta­na jak to się sta­ło, po­wie­dzia­ła, że ro­bi­li „to tyl­ko na ze­wnątrz” – „Jak to na ze­wnątrz?” Spy­ta­łam zdzi­wio­na. „W ogro­dzie?” „No ro­bi­li­śmy to mię­dzy uda­mi”.

Świa­do­mie nie pi­szę o „na­tu­ral­nych me­to­dach pla­no­wa­nia ro­dzi­ny”- bo to te­mat kon­tro­wer­syj­ny – u jed­nych ko­biet bę­dzie bar­dzo sku­tecz­ną me­to­dą an­ty­kon­cep­cji,
a u in­nych bę­dzie świet­ną me­to­dą po­sia­da­nia wiel­kiej ro­dzi­ny.

A wy ja­kie zna­cie jesz­cze „nie­sku­tecz­ne” me­to­dy an­ty­kon­cep­cji? Bo może o ja­kiejś za­po­mnia­łam.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
antykoncepcjamiesiączka

2 marca 2017

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.