Loading...

13 czerwca 2022

4 min.

Histeroskopia – wskazania i przeciwwskazania

Hi­ste­ro­sko­pia – na­zwa brzmi nie­co ta­jem­ni­czo. Wie­le z Was, kie­dy sły­szy jej wska­za­nie, za­sta­na­wia się jak do­kład­nie bę­dzie prze­bie­gał za­bieg? Cze­go mo­żesz spo­dzie­wać się w trak­cie i po? Ja­kie są wska­za­nia i za­le­ce­nia po za­bie­gu?

Martyna Szopa-Krupińska

Hi­ste­ro­sko­pia to ma­ło­in­wa­zyj­na me­to­da en­do­sko­po­wa, po­zwa­la­ją­ca uwi­docz­nić w du­żym po­więk­sze­niu wnę­trze ka­na­łu szyj­ki ma­ci­cy, jamę ma­ci­cy oraz uj­ścia ja­jo­wo­dów. Dzię­ki temu mo­że­my zwe­ry­fi­ko­wać po­dej­rze­nia co do zmian zna­le­zio­nych w trak­cie ba­da­nia ul­tra­so­no­gra­ficz­ne­go.

Za­bieg ten jest bez­piecz­ny i po­wszech­nie wy­ko­rzy­sty­wa­ny w gi­ne­ko­lo­gii. Wy­róż­nia się dwa ro­dza­je hi­ste­ro­sko­pii: dia­gno­stycz­ną i ope­ra­cyj­ną.

 • Hi­ste­ro­sko­pia dia­gno­stycz­na, to bez­po­śred­nia wi­zu­ali­za­cja jamy ma­ci­cy oraz moż­li­wość po­bra­nia biop­sji, wy­ko­ny­wa­na jest czę­sto w try­bie am­bu­la­to­ryj­nym.
 • Na­to­miast hi­ste­ro­sko­pia ope­ra­cyj­na umoż­li­wia usu­wa­nie zmian z jamy ma­ci­cy. Ade­kwat­nie do wska­zań, uży­wa się róż­ne­go ro­dza­ju hi­ste­ro­sko­pów.

Hi­ste­ro­sko­pię ope­ra­cyj­ną wy­ko­nu­je się w znie­czu­le­niu ogól­nym lub rza­dziej miej­sco­wym w wa­run­kach szpi­tal­nych, na­to­miast dia­gno­stycz­ną moż­na prze­pro­wa­dzić z za­sto­so­wa­niem le­ków roz­luź­nia­ją­cych i prze­ciw­bó­lo­wych bez ko­niecz­no­ści ho­spi­ta­li­za­cji.

Jak wy­glą­da za­bieg?

Za­bieg ten prze­pro­wa­dza się na fo­te­lu gi­ne­ko­lo­gicz­nym lub na spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nym sto­le ope­ra­cyj­nym. Hi­ste­ro­skop to nie­wiel­ka ka­me­ra, któ­rą wpro­wa­dza się przez po­chwę i ka­nał szyj­ki ma­ci­cy do jamy ma­ci­cy.

Hi­ste­ro­sko­py róż­nią się śred­ni­cą, te ope­ra­cyj­ne są szer­sze i mają ka­nał do wpro­wa­dza­nia na­rzę­dzi. W trak­cie za­bie­gu uży­wa­na jest sól fi­zjo­lo­gicz­na, któ­ra na­pły­wa ka­na­łem do­pły­wo­wym, wy­peł­nia jamę ma­ci­cy, a na­stęp­nie od­pro­wa­dza­na jest przez ka­nał od­pły­wo­wy.

Obok fo­te­la gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go znaj­du­je się ko­lum­na z mo­ni­to­rem, na któ­ry prze­sy­ła­ny jest po­więk­szo­ny ob­raz z ka­me­ry. Le­karz w trak­cie za­bie­gu, po­ru­sza­jąc hi­ste­ro­sko­pem jest w sta­nie bar­dzo do­kład­nie obej­rzeć wnę­trze jamy ma­ci­cy, uj­ście ja­jo­wo­dów a tak­że ka­nał szyj­ki ma­ci­cy.

Do­dat­ko­wo może przy uży­ciu spe­cjal­nych na­rzę­dzi usu­nąć np. po­li­py. Ma­te­riał uzy­ska­ny w trak­cie hi­ste­ro­sko­pii jest póź­niej ba­da­ny pod mi­kro­sko­pem oraz oce­nia­ny przez pa­to­mor­fo­lo­ga. Wy­nik jest do­stęp­ny za­zwy­czaj po oko­ło 3 ty­go­dniach po za­bie­gu.

Ja­kie są wska­za­nia do hi­ste­ro­sko­pii?

Za­kres za­bie­gów wy­ko­ny­wa­nych przy uży­ciu hi­ste­ro­sko­pów jest bar­dzo sze­ro­ki, zgod­nie z naj­now­szy­mi re­ko­men­da­cja­mi po­win­ny za­stę­po­wać dia­gno­stycz­ne abra­zje, czy­li tak zwa­ne wy­ły­żecz­ko­wa­nia jamy ma­ci­cy. Duża część z Was pew­nie sły­sza­ła lub sama mia­ła wy­żej wspo­mnia­ny za­bieg. Obec­nie pra­wie za­wsze le­piej jest wy­ko­nać hi­ste­ro­sko­pię.

Zgod­nie z re­ko­men­da­cja­mi Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gów i Po­łoż­ni­ków wska­znia­mi do hi­ste­ro­sko­pii są:

 • nie­pra­wi­dło­we krwa­wie­nia u ko­biet w wie­ku roz­rod­czym,
 • krwa­wie­nia po me­no­pau­zie,
 • po­dej­rze­nia zmian w ob­rę­bie bło­ny ślu­zo­wej ma­ci­cy – po­li­pów, raka, roz­ro­stu en­do­me­trium,
 • po­dej­rze­nia po­zo­sta­ło­ści po po­ro­dzie lub po­ro­nie­niu w ja­mie ma­ci­cy,
 • po­dej­rze­nia wad ma­ci­cy,
 • po­dej­rze­nia mię­śnia­ków zlo­ka­li­zo­wa­nych w po­bli­żu jamy ma­ci­cy – pod­ślu­zów­kó­wych i śród­ścien­nych,
 • jako jed­na z me­tod dia­gno­sty­ki nie­płod­no­ści oraz przy po­dej­rze­niu zro­stów we­wnątrz­ma­cicz­nych,
 • ko­niecz­ność zwe­ry­fi­ko­wa­nia wy­ni­ku ba­da­nia hi­sto­pa­to­lo­gicz­ne­go, któ­re prze­pro­wa­dzo­no wcze­śniej po po­bra­niu ma­te­ria­łu w trak­cie in­nych pro­ce­dur gi­ne­ko­lo­gicz­nych, m.in. ły­żecz­ko­wa­nia jamy ma­ci­cy,
 • ko­niecz­no­ści usu­nię­cia cia­ła ob­ce­go z jamy ma­ci­cy lub np. re­po­zy­cja wkład­ki we­wnątrz­ma­cicz­nej,
 • po­dej­rze­nia zmian w ob­rę­bie szyj­ki ma­ci­cy,
 • wa­gi­no­sko­pia (dia­gno­sty­ka po­chwy np. u dziew­czy­nek).

Po­nad­to, dzię­ki hi­ste­ro­sko­pii moż­na le­czyć ob­ja­wo­we za­chył­ki w bliź­nie po cie­ciu ce­sar­skim.

Czy trze­ba się spe­cjal­nie przy­go­to­wy­wać do hi­ste­ro­sko­pii?

Naj­lep­szym cza­sem na prze­pro­wa­dze­nie za­bie­gu jest I faza cy­klu mie­siącz­ko­we­go, czy­li czas po okre­sie. Wte­dy bło­na ślu­zo­wa jamy ma­ci­cy jest naj­cień­sza, co umoż­li­wia lep­szą wi­zu­ali­za­cję ewen­tu­al­nych zmian.

Hi­ste­ro­sko­pia dia­gno­stycz­na wy­ko­ny­wa­na w ga­bi­ne­cie nie wy­ma­ga spe­cjal­nych przy­go­to­wań ani wy­ko­ny­wa­nia do­dat­ko­wych ba­dań, a dys­kom­fort od­czu­wa­ny pod­czas za­bie­gu jest po­dob­ny do od­czu­wa­ne­go pod­czas ba­da­nia gi­ne­ko­lo­gicz­ne­go.

Na­to­miast hi­ste­ro­sko­pia ope­ra­cyj­na wy­ma­ga wcze­śniej­sze­go sta­wie­nia się w szpi­ta­lu, na czczo. Na­le­ży za­brać ze sobą leki przyj­mo­wa­ne na sta­łe oraz ubra­nia na prze­bra­nie. Po­byt w szpi­ta­lu trwa stan­dar­do­wo 1-2 dni.

Prze­ciw­ska­za­nia do hi­ste­ro­sko­pii

 • po­dej­rze­nie lub stwier­dze­nie ży­wej, pra­wi­dło­wo roz­wi­ja­ją­cej się cią­ży,
 • ak­tyw­na in­fek­cja dróg rod­nych,
 • rak szyj­ki ma­ci­cy (dla­te­go wy­ma­ga­na jest pra­wi­dło­wa cy­to­lo­gia przed za­bie­giem),
 • ob­fi­te krwa­wie­nie z dróg rod­nych.

Cze­go spo­dzie­wać się w trak­cie lub po hi­ste­ro­sko­pii?

Hi­ste­ro­sko­pia jest za­bie­giem bez­piecz­nym, a ry­zy­ko po­wi­kłań jest nie­wiel­kie. Jed­nak na­le­ży pa­mię­tać, że jak przy każ­dym za­bie­gu mogą po­ja­wić się kom­pli­ka­cje.

Jed­nym z nich jest ry­zy­ko za­pa­le­nia na­rzą­dów mied­ni­cy mniej­szej, po­wi­kła­nie to do­ty­czy mniej niż 1% za­bie­gów. Jesz­cze rza­dziej może zda­rzyć się per­fo­ra­cja (prze­dziu­ra­wie­nie) jamy ma­ci­cy, wy­ma­ga­ją­ce mi­ni­mum ob­ser­wa­cji pa­cjent­ki, a cza­sem ko­niecz­no­ści prze­pro­wa­dze­nia ope­ra­cji.

Zda­rza się, że pod­czas za­bie­gu do­cho­dzi do po­ja­wie­nia się ob­fi­te­go krwa­wie­nia. Na­to­miast kil­ku­dnio­we pla­mie­nie po za­bie­gu moż­na uznać za nor­mę, po­win­no się ono stop­nio­wo zmniej­szać.

Przez oko­ło 7–10 dni, a w przy­pad­ku hi­ste­ro­sko­pii ope­ra­cyj­nej do 3 ty­go­dni, wska­za­ne jest zre­zy­gno­wa­nie z in­ten­syw­nej ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej, współ­ży­cia oraz dźwi­ga­nia cięż­kich przed­mio­tów.

Je­śli za­bieg prze­pro­wa­dza­ny bę­dzie u Cie­bie w znie­czu­le­niu ogól­nym, to nie po­win­naś pro­wa­dzić sa­mo­cho­du tego dnia.

W przy­pad­ku po­ja­wie­nia się sil­nych do­le­gli­wo­ści bó­lo­wych pod­brzu­sza, ob­fi­te­go krwa­wie­nia z dróg rod­nych lub go­rącz­ki ko­niecz­ne jest zgło­sze­nie się do izby przy­jęć (naj­le­piej miej­sca, gdzie wy­ko­ny­wa­ny był za­bieg).

Ko­rzy­ści z prze­pro­wa­dze­nia hi­ste­ro­sko­pii są duże. Jest to bez­piecz­na, sku­tecz­na me­to­da dia­gno­zo­wa­nia, ale też le­cze­nia ca­łej gamy scho­rzeń gi­ne­ko­lo­gicz­nych.

Po­nad­to, je­śli zo­sta­nie Wam za­pro­po­no­wa­na hi­ste­ro­sko­pia am­bu­la­to­ryj­na, czy­li taka bez znie­czu­le­nia ogól­ne­go, to zy­sku­je­cie, bo uni­ka­cie kon­se­kwen­cji za­sto­so­wa­nia le­ków wy­ko­rzy­sty­wa­nych do znie­czu­le­nia oraz skró­ci­cie swój czas po­by­tu w szpi­ta­lu.

Źró­dło:

Re­ko­men­da­cje Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Gi­ne­ko­lo­gów i Po­łoż­ni­ków do­ty­czą­ce za­sto­so­wa­nia hi­ste­ro­sko­pii w gi­ne­ko­lo­gii

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2022
histeroskopia

13 czerwca 2022

4 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.