Loading...

19 grudnia 2016

3 min.

Zakażenie układu moczowego (ZUM) u dorosłych – objawy, przyczyny i jak leczyć?

Je­że­li na­le­żysz do ko­biet, któ­re czę­sto mie­wa­ją ZUM, ob­ja­wy znasz. A czy wiesz, jak mo­żesz mu za­po­bie­gać?

Nicole Sochacki-Wójcicka

Mamaginekolog

Za­ka­że­nie ukła­du mo­czo­we­go – te­mat waż­ny dla każ­de­go i wciąż ak­tu­al­ny. Za­rów­no dla ma­muś­ki jak i dla mło­dej dziew­czy­ny.

Spis tre­ści:
  1. Czym jest za­ka­że­nie ukła­du mo­czo­we­go?
  2. Ob­ja­wy za­ka­że­nia ukła­du mo­czo­we­go
  3. Jak za­po­bie­gać za­ka­że­niom ukła­du mo­czo­we­go?
  4. Co zro­bić po po­ja­wie­niu się in­fek­cji?

Czym jest za­ka­że­nie ukła­du mo­czo­we­go?

Za­ka­że­nie ukła­du mo­czo­we­go (ZUM) zwa­ne też bar­dziej li­te­rac­ko „cho­ro­bą mie­sią­ca mio­do­we­go” (ang. Ho­ney­mo­on di­se­ase). 50% ko­biet bę­dzie mia­ła przy­najm­niej jed­no ZUM w ży­ciu, a aż 10% ko­biet bę­dzie mia­ło przy­najm­niej jed­no ZUM w roku! Nie ma chy­ba częst­szej przy­pa­dło­ści w gi­ne­ko­lo­gii, choć tak na­praw­dę nie jest to pro­blem stric­te gi­ne­ko­lo­gicz­ny.

Jest to przy­pa­dłość ra­czej uro­lo­gicz­na lub ogól­no­me­dycz­na, jed­nak ze wzglę­du na czę­sto­tli­wość wy­stę­po­wa­nia, z pro­ble­mem tym spo­ty­ka­ją się rów­nież gi­ne­ko­lo­dzy w swo­jej co­dzien­nej pra­cy.

ZUM nie jest cho­ro­bą prze­no­szo­ną dro­ga płcio­wą. Może rów­nież wy­stą­pić u ko­biet, któ­re nig­dy nie współ­ży­ły, na­to­miast naj­waż­niej­szym czyn­ni­kiem, któ­ry pre­dys­po­nu­je do in­fek­cji, jest wła­śnie współ­ży­cie. Pod­czas sto­sun­ku płcio­we­go, bak­te­rie z oko­li­cy od­by­tu i kro­cza ko­bie­ty oraz bak­te­rie z cia­ła męż­czy­zny, zo­sta­ją ja­ko­by „we­pcha­ne” do cew­ki mo­czo­wej ko­bie­ty.

W od­róż­nie­niu od po­chwy, któ­ra jest peł­na mi­kro­or­ga­ni­zmów (bak­te­rii i grzy­bów), cew­ka mo­czo­wa jest śro­do­wi­skiem ra­czej ja­ło­wym. Wpro­wa­dze­nie tam bak­te­rii, czę­sto po­wo­du­je ich roz­rost i po­ten­cjal­ną in­fek­cję pę­che­rza mo­czo­we­go (lub na­wet od­mied­nicz­ko­we za­pa­le­nie ne­rek). Gdy part­ne­rzy współ­ży­ją ze sobą wie­le lat, ko­bie­ta sta­je się od­por­na na bak­te­rie, któ­re „spre­zen­tu­je” jej part­ner pod­czas sto­sun­ku. Dla­te­go cho­ro­ba ta wy­stę­pu­je głów­nie w no­wych związ­kach, za­nim się part­ne­rzy, jak to się mówi…. Do­trą.

Ob­ja­wy za­ka­że­nia ukła­du mo­czo­we­go

My me­dy­cy, ob­ja­wy ZUM na­zy­wa­my tzw. dys­u­rycz­ny­mi. To bar­dzo nie­przy­jem­na dla pa­cjen­tów gru­pa ob­ja­wów, ta­kich jak:

  • pie­cze­nie przy od­da­wa­niu mo­czu,
  • czę­ste od­da­wa­nie mo­czu,
  • bóle pod­brzu­sza,
  • uczu­cie nie­peł­ne­go opróż­nie­nia pę­che­rza mo­czo­we­go.

Jak za­po­bie­gać za­ka­że­niom ukła­du mo­czo­we­go?

NAJ­WAŻ­NIEJ­SZĄ me­to­dą pro­fi­lak­ty­ki, któ­rą każ­da mama po­win­na prze­ka­zać cór­ce, jest to, aby za­wsze po sto­sun­ku pójść zro­bić siku (prze­czy­taj wię­cej o hi­gie­nie po sto­sun­ku). Pa­mię­tam, jak mama mi to po­wie­dzia­ła – my­śla­łam, że umrę ze wsty­du.

Na­tu­ral­nie oczysz­cza­my wte­dy cew­kę mo­czo­wą z bak­te­rii i tak po każ­dym sto­sun­ku, ZA­WSZE. Nie cho­dzi o to, żeby za­raz się ze­rwać do WC, ale po­wiedz­my w prze­cią­gu 30 mi­nut – i nig­dy nie za­sy­piać po sto­sun­ku, bez od­da­nia mo­czu. Chy­ba, że ma­cie wie­lo­let­nie­go part­ne­ra i wa­sze wspól­ne bak­te­rie już nie są dla was groź­ne – choć na­wet wte­dy może wam się ZUM przy­tra­fić.

Ko­lej­ne me­to­dy pro­fi­lak­tycz­ne to:

  • pi­cie wody – 2-2,5 l dzien­nie,
  • spo­ży­wa­nie żu­ra­wi­ny (za­rów­no w po­sta­ci na­tu­ral­nej, jak i w ta­blet­kach). Żu­ra­wi­na za­kwa­sza mocz i za­po­bie­ga in­fek­cjom.

Co zro­bić już po po­ja­wie­niu się in­fek­cji?

W więk­szo­ści kra­jów, lek Fu­ra­gi­num jest do­stęp­ny bez re­cep­ty. Moż­na bez kon­sul­ta­cji z le­ka­rzem, spró­bo­wać le­czyć się sa­me­mu. Je­że­li ob­ja­wy nie miną po 3-4 dniach, ko­niecz­na jest kon­sul­ta­cja z le­ka­rzem, a tak­że wy­ko­na­nie po­sie­wu mo­czu oraz wdro­że­nie ce­lo­wa­nej an­ty­bio­ty­ko­te­ra­pii.

Je­że­li je­ste­ście w cią­ży lub po­ten­cjal­nej cią­ży nie wy­klu­cza­cie – nie sto­suj­cie le­ków bez kon­sul­ta­cji z le­ka­rzem.

PS. Zdję­cie z na­sze­go mie­sią­ca mio­do­we­go, by­li­śmy na Za­kyn­thos.

Ostatnia aktualizacja: 31.08.2021
układ moczowyzapalenie układu moczowego

19 grudnia 2016

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.