Loading...

4 lipca 2022

2 min.

Autyzm poszczepienny – czy szczepionki wywołują autyzm?

Au­tyzm po­szcze­pien­ny to je­den z naj­więk­szych zdro­wot­nych mi­tów. Wszyst­ko przez jed­ną fał­szy­wą pu­bli­ka­cję w na­uko­wym ma­ga­zy­nie, a do dziś wy­wo­łu­je tyle kon­tro­wer­sji.

Alicja Jaczewska

Wszyst­ko za­czę­ło się w 1999 roku, kie­dy to bry­tyj­ski le­karz An­drew Wa­ke­field opu­bli­ko­wał opis se­rii 12 przy­pad­ków dzie­ci, u któ­rych rze­ko­mo szcze­pie­nie prze­ciw­ko od­rze, świn­ce i ró­życz­ce (MMR) wy­wo­ła­ło szcze­gól­ny ro­dzaj au­ty­zmu po­wią­za­ny z za­bu­rze­nia­mi prze­wo­du po­kar­mo­we­go.

Pro­blem po­le­ga na tym, że choć Wa­ke­fiel­do­wi udo­wod­nio­no fał­szer­stwo na­uko­we, za­rzu­co­no opła­ca­nie przez fir­my praw­ni­cze wal­czą­ce o od­szko­do­wa­nia od firm far­ma­ceu­tycz­nych oraz po­zba­wio­no go pra­wa wy­ko­ny­wa­nia za­wo­du, a od tego cza­su prze­pro­wa­dzo­no i opu­bli­ko­wa­no set­ki ba­dań na po­pu­la­cji prze­kra­cza­ją­cej mi­lion dzie­ci, któ­re po­ka­zu­ją, że zwią­zek po­mię­dzy szcze­pion­ka­mi a au­ty­zmem nie ist­nie­je, to ziar­no nie­praw­dy zo­sta­ło za­sia­ne i zbie­ra swo­je plo­ny do dziś.

I na­wet fakt, że od 20 lat świa­do­mość au­ty­zmu u dzie­ci i jego na­tu­ry zna­czą­co wzro­sła, wie­my, że już na­wet w ło­nie mat­ki mó­zgi dzie­ci, któ­re w przy­szło­ści będą mia­ły za­bu­rze­nia ze spek­trum au­ty­zmu wy­ka­zu­ją pew­ne od­mien­no­ści, nie jest wy­star­cza­ją­cy do tego, żeby ten mit nie był po­wta­rza­ny.

Tym­cza­sem mamy twar­de do­wo­dy, bo w tej chwi­li po­cho­dzą­ce już nie tyl­ko z ba­dań re­tro­spek­tyw­nych, ale wy­so­kich ja­ko­ścio­wo ba­dań pro­spek­tyw­nych, na to, że eks­po­zy­cja na szcze­pie­nia ab­so­lut­nie nie zwięk­sza ry­zy­ka roz­po­zna­nia au­ty­zmu u dzie­ci.

Chce­cie wię­cej? Za­łą­cza­my Wam całą li­stę do­wo­dów na­uko­wych:

Ostatnia aktualizacja: 31.05.2022
autyzm poszczepiennymity zdrowotneszczepienia

4 lipca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa