Loading...

5 stycznia 2022

1 min.

B jak bawarka na laktację

Ba­war­ka od wie­ków uzna­wa­na jest za do­bro­czyn­ny elik­sir, z któ­re­go po­win­na ko­rzy­stać każ­da mama kar­mia­ca. Ma po­zy­tyw­nie wpły­wać na ilość po­kar­mu, a więc po­win­no się ją pić przy­najm­niej raz dzien­nie. Ale czy w tych sta­ro­daw­nych spo­so­bach na­szych babć jest choć tro­chę praw­dy?

Alicja Jaczewska

Czy pi­cie ba­war­ki (na­pój, któ­re­go głów­ny­mi skład­ni­ka­mi są her­ba­ta i mle­ko) może mieć po­zy­tyw­ny wpływ na lak­ta­cję? Nie ma żad­nych ba­dań po­twier­dza­ją­cych tę tezę.

Zresz­tą sko­ro ani pi­cie czy­stej her­ba­ty, ani sa­me­go mle­ka nie ma ta­kie­go dzia­ła­nia, to niby w jaki spo­sób ich po­łą­cze­nie mia­ło­by na­być tą ma­gicz­ną moc?

Z dru­giej stro­ny, je­śli mama kar­mią­ca lubi ten na­pój, to nie ma prze­ciw­ska­zań, by ba­war­ki się na­pi­ła. Byle w roz­sąd­nych ilo­ściach – pa­mię­taj, że czar­na her­ba­ta za­wie­ra te­inę.

laktacjaRadomir radzi

5 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa