Badania prenatalne krok po kroku

Już 15 li­sto­pa­da ru­sza­my z edu­ka­cyj­ną kam­pa­nią przy­go­to­wa­ną wspól­nie z Ge­no­med S.A. Od­po­wie­my w niej na wszyst­kie waż­ne py­ta­nia do­ty­czą­ce ba­dań pre­na­tal­nych.

Ka­te­go­ria te­ma­tycz­na: cią­ża i po­ród to per­ła w ko­ro­nie por­ta­lu ma­ma­gi­ne­ko­log. Do­brze wie­my, ja­kie ar­ty­ku­ły lu­bi­cie czy­tać naj­bar­dziej, cze­go szu­ka­cie na na­szym por­ta­lu. Każ­de­go dnia czy­ta­my set­ki wia­do­mość od Was, ko­men­ta­rze, któ­re zo­sta­wia­cie na na­szych ka­na­łach SM, od­po­wia­da­my też na Wa­sze trud­ne py­ta­nia. Co tu dużo mó­wić, cie­szy­my się, że cią­gle wra­ca­cie po wię­cej, że je­ste­ście z nami – dla­te­go dziś mamy dla Was nie­spo­dzian­kę. Nasz por­tal się roz­wi­ja, a my chce­my za­pra­szać Was do kam­pa­nii edu­ka­cyj­nych, któ­re bę­dzie­my przy­go­to­wy­wać ra­zem z na­szy­mi me­ry­to­rycz­ny­mi part­ne­ra­mi.

Na pierw­szy plan idzie bar­dzo waż­ny te­mat, a dla wie­lu ko­biet w cią­ży wręcz klu­czo­wy. Cho­dzi oczy­wi­ście o ba­da­nia pre­na­tal­ne. Czy wie­cie za­tem co ozna­cza skrót NIPT? Jaka jest róż­ni­ca mię­dzy in­wa­zyj­ny­mi a nie­in­wa­zyj­ny­mi ba­da­nia­mi w cią­ży? Kie­dy i kto może wy­ko­nać ta­kie ba­da­nie? Jaką rolę speł­nia test NIPT obok USG i ba­da­nia PAPP-A?

Wkrót­ce od­po­wie­my na te i wie­le in­nych py­tań. Dla­te­go już dziś za­pra­sza­my Was do kam­pa­nii edu­ka­cyj­nej „Ba­da­nia pre­na­tal­ne krok po kro­ku” przy­go­to­wa­nej we współ­pra­cy z Ge­no­med S.A. Star­tu­je­my 15 li­sto­pa­da 2022 roku i do 9 stycz­nia 2023 roku bę­dzie­my ra­zem z Wami prze­mie­rzać dro­gę ba­dań pre­na­tal­nych i od­kry­wać ta­jem­ni­ce ge­ne­ty­ki.

W tym cza­sie na na­szym por­ta­lu oraz w me­diach spo­łecz­no­ścio­wych – na In­sta­gra­mie i Fa­ce­bo­oku – znaj­dzie­cie ma­te­ria­ły vi­deo, ar­ty­ku­ły oraz cie­ka­wost­ki z za­kre­su wie­dzy o ba­da­niach pre­na­tal­nych. Przy­go­tuj­cie li­stę swo­ich py­tań i wąt­pli­wo­ści, za­pnij­cie pasy i ru­sza­my w dro­gę.

Ra­mo­wy czas trwa­nia kam­pa­nii, czy­li o czym bę­dziesz mo­gła prze­czy­tać na por­ta­lu

  • 15 li­sto­pa­da po­ka­że­my film z prze­bie­gu ba­dań pre­na­tal­nych, któ­ry stwo­rzo­ny zo­stał pod­czas na­szej zwi­zy­ty w la­bo­ra­to­rium Ge­no­med,
  • 21 li­sto­pa­da za­pra­sza­my do prze­czy­ta­nia wy­wia­du z eks­per­tem Ge­no­med o 10 la­tach NIPT w Pol­sce,
  • 28 li­sto­pa­da opu­bli­ku­je­my cie­ka­wost­kę na te­mat fak­tów i mi­tów do­ty­czą­cych ba­dań NIPT,
  • 5 grud­nia po­ja­wi się ar­ty­kuł pt. „Nie­po­ko­ją­cy wy­nik NIPT i co da­lej”,
  • 12 grud­nia za­py­ta­my Was o ba­da­nia pre­na­tal­ne na In­sta­gra­mie, o to co wzbu­dza Wa­sze wąt­pli­wo­ści i co jesz­cze chcia­ły­by­ście wie­dzieć,
  • 9 stycz­nia po­ja­wi się Wa­sza ulu­bio­na se­ria 10 Trud­nych py­tań, a w nich naj­waż­niej­sze py­ta­nia o ba­da­nia pre­na­tal­ne.

Oprócz tego w na­szym ar­ty­ku­le o te­ście NIPT po­ja­wi się ta­be­la z ze­sta­wie­niem wszyst­kich ba­dań pre­na­tal­nych, któ­re moż­na wy­ko­nać w Pol­sce. Za­pro­si­my Was rów­nież do qu­izu na In­sta­gra­mie spraw­dza­ją­ce­go wie­dzę z za­kre­su ba­dań pre­na­tal­nych.

fot. Ge­no­med S.A.

Kam­pa­nia edu­ka­cyj­na re­ali­zo­wa­na jest we współ­pra­cy z Ge­no­med S.A.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *