Loading...

20 września 2022

2 min.

Choroba alkoholowa zabija, sprawdź nowo odkryte czynniki ryzyka

Czy wie­dzia­łaś, że nad­mier­ne spo­ży­wa­nie al­ko­ho­lu jest jed­nym z wio­dą­cych za­gro­żeń dla ludz­kie­go zdro­wia?

Karolina Zych-Rozpędowska

Je­śli pierw­sze py­ta­nie Cię nie za­sko­czy­ło, to cie­ka­we czy wie­dzia­łaś, że al­ko­hol przy­czy­nia się do aż 3 mi­lio­nów zgo­nów każ­de­go roku na świe­cie. Co cie­ka­we, umie­ral­ność ko­biet nad­uży­wa­ją­cych al­ko­ho­lu jest wyż­sza niż męż­czyzn.

Śred­nie spo­ży­cie al­ko­ho­lu w Po­lce to oko­ło 10 li­trów czy­ste­go al­ko­ho­lu rocz­nie. Ob­cią­że­nie zdro­wot­ne zwią­za­ne z uży­wa­niem al­ko­ho­lu znacz­nie wzra­sta w okre­sie doj­rze­wa­nia i mło­dej do­ro­sło­ści, szcze­gól­nie że we­dług naj­now­szych da­nych to wła­śnie w gru­pie mło­dych do­ro­słych spo­ży­cie al­ko­ho­lu jest obec­nie naj­więk­sze.

Sta­ty­sty­ki i ba­da­nia

W nie­daw­no opu­bli­ko­wa­nej pra­cy ame­ry­kań­skich na­ukow­ców oce­nio­no czy spo­ży­wa­nie al­ko­ho­lu w sa­mot­no­ści w okre­sie doj­rze­wa­nia (18 lat) i mło­dej do­ro­sło­ści (wiek 23-24 lata) było jed­no­cze­śnie zwią­za­ne z upi­ja­niem się i za­bu­rze­nia­mi zwią­za­ny­mi ze spo­ży­wa­niem al­ko­ho­lu w wie­ku 35 lat.

W tym celu prze­ana­li­zo­wa­no wy­peł­nio­ne an­kie­ty przez:

  • 18-lat­ków w la­tach 1976–2002,
  • mło­dych do­ro­słych w wie­ku 23-24 lat (1981–2008),
  • do­ro­słych w wie­ku 35 lat (1993–2019).

We wspo­mnia­nym ba­da­niu oso­by mło­de spo­ży­wa­ją­ce al­ko­hol to­wa­rzy­sko i spę­dza­jąc przy tym miło czas, mia­ły znacz­nie niż­sze ry­zy­ko roz­wo­ju za­bu­rzeń al­ko­ho­lo­wych w wie­ku do­ro­słym.

Wy­ni­ki tego ba­da­nia do­star­cza­ją prze­ko­nu­ją­cych do­wo­dów na to, że sa­mot­ne spo­ży­wa­nie al­ko­ho­lu w okre­sie doj­rze­wa­nia i mło­dej do­ro­sło­ści może być kry­tycz­nym czyn­ni­kiem ry­zy­ka roz­wo­ju pro­ble­mów al­ko­ho­lo­wych w wie­ku do­ro­słym.

Zmia­na sty­lu pi­cia al­ko­ho­lu w okre­sie pan­de­mii

Szcze­gól­nie te­raz, jak za­uwa­ża­ją na­ukow­cy w okre­sie pan­de­mii CO­VID-19 zmie­nił się wzo­rzec pi­cia – izo­la­cja, za­mknię­cie ba­rów i klu­bów spo­wo­do­wa­ło zwięk­szo­ne spo­ży­cie al­ko­ho­lu w ogó­le i częst­sze pi­cie w sa­mot­no­ści.

Nic więc dziw­ne­go, że eks­per­ci pod­kre­śla­ją ko­niecz­ność edu­ka­cji w ob­sza­rze ry­zy­kow­ne­go pi­cia wśród mło­dych do­ro­słych, by w porę za­po­biec pro­ble­mom al­ko­ho­lo­wym w do­ro­sło­ści.

Źró­dła:

  • Ka­sey G. Cre­swell, Yvon­ne M. Ter­ry-McEl­rath, Me­gan E. Pa­trick,
  • So­li­ta­ry al­co­hol use in ado­le­scen­ce pre­dicts al­co­hol pro­blems in adul­tho­od: A 17-year lon­gi­tu­di­nal stu­dy in a lar­ge na­tio­nal sam­ple of US high scho­ol stu­dents,
  • Drug and Al­co­hol De­pen­den­ce, 2022,
alkohol

20 września 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa