Loading...

25 stycznia 2022

2 min.

Serce szyte na miarę, czyli niezwykły pomysł naukowców

Wi­zy­ta u kar­dio­lo­ga może nie­dłu­go wy­glą­dać jak sce­na ro­dem z „Ma­trix’a”. Na­ukow­cy wpa­dli na nie­zwy­kły po­mysł stwo­rze­nia cze­goś, cze­go jesz­cze świat me­dy­cy­ny (i nie tyl­ko) nie wi­dział. Czy je­steś na to go­to­wa?

Karolina Zych-Rozpędowska

Ręka do góry, któ­ra z Was po­tra­fi so­bie wy­obra­zić ży­cie bez wie­lo­funk­cyj­nych smart­fo­nów, kom­pu­te­rów czy sa­mo­cho­dów? Nie jest to pro­ste – praw­da? Wszyst­ko dla­te­go, że sztucz­na in­te­li­gen­cja już na sta­łe wpi­sa­ła się w na­sze co­dzien­ne ży­cie.

Me­dy­cy­na też bry­lu­je na sa­lo­nach

To te­raz wy­obraź so­bie, że na­ukow­cy pręż­nie dzia­ła­ją rów­nież w me­dy­cy­nie. Ostat­nio wpa­dli na in­no­wa­cyj­ny po­mysł stwo­rze­nia T-shir­tu mo­ni­to­ru­ją­ce­go funk­cje ży­cio­we. Brzmi abs­trak­cyj­nie, ale wi­zy­ta u kar­dio­lo­ga może nie­dłu­go wy­glą­dać, jak sce­na ro­dem z „Ma­trix’a”.

Dziś, by wy­ko­nać EKG kła­dziesz się tra­dy­cyj­ne na ko­zet­ce, le­karz umiesz­cza na Two­im cie­le (na klat­ce pier­sio­wej oraz koń­czy­nach) 10 elek­trod, któ­re na­stęp­nie gro­ma­dzą in­for­ma­cje o elek­trycz­nej pra­cy ser­ca i prze­sy­ła­ją je do apa­ra­tu EKG. A gdy­byś otrzy­ma­ła szan­sę wy­ko­na­nia ta­kie­go ba­da­nia we wła­sny przy­tul­nym miesz­ka­niu/ domu?

Wy­szy­ta ak­tyw­ność ser­ca

Ta­kich moż­li­wo­ści już wkrót­ce może do­star­czyć nam in­te­li­gent­na odzież. Prze­pro­wa­dzo­ne ba­da­nia po­twier­dza­ją, że za­pi­sy EKG uzy­ska­ne z ko­szul­ki z od­po­wied­nich włó­kien i z wszy­tą ni­cią, dają wy­ni­ki po­rów­ny­wal­ne (a na­wet lep­sze) do tych uzy­ska­nych stan­dar­do­wy­mi elek­tro­da­mi przy­cze­pio­ny­mi do klat­ki pier­sio­wej. Nici oprócz tego, że po­zy­sku­ją dane ze skó­ry użyt­kow­ni­ka, dzia­ła­ją też jak elek­tro­dy, któ­re moż­na pod­łą­czyć do urzą­dze­nia. Na­stęp­nie Blu­eto­oth umoż­li­wia bez­prze­wo­do­wy trans­fer da­nych na smart­fon lub mo­ni­tor Hol­te­ra i tak dzie­je się ma­gia.

Co cie­ka­we, ubra­nia z taką ni­cią są wy­trzy­ma­łe, moż­na je wie­lo­krot­nie prać w pral­ce i roz­cią­gać, a to wszyst­ko bez utra­ty ich wła­ści­wo­ści.

Mamy na­ma­cal­ny do­wód na to, że no­wo­cze­sna tech­no­lo­gia cią­gle po­tra­fi za­ska­ki­wać i nie­wąt­pli­wie przy­szłość me­dy­cy­ny na­le­ży rów­nież do niej. Po­zo­sta­je nam tyl­ko trzy­mać kciu­ki, by­śmy z tych osią­gnięć mo­gli ko­rzy­stać jak naj­szyb­ciej.


Źró­dło:

Lau­ren W. Tay­lor, Ste­ven M. Wil­liams, J. Ste­phen Yan, Oli­ver S. De­wey, Fla­via Vi­ta­le, and Mat­teo Pa­squ­ali; Wa­sha­ble, Se­wa­ble, All-Car­bon Elec­tro­des and Si­gnal Wi­res for Elec­tro­nic Clo­thing; Nano Lett. 2021, 21, 17, 7093–7099 Pu­bli­ca­tion Date: Au­gust 30, 2021 https://doi.org/10.1021/acs.na­no­lett.1c01039

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022
EKGnowoczesna technologiasztuczna inteligencja

25 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.