Loading...

14 kwietnia 2022

1 min.

Co może wpływać na pomiar ciśnienia tętniczego krwi?

Do czyn­ni­ków, któ­re mają wpływ na do­mo­we lub 24-go­dzin­ne za­pi­sy ci­śnie­nia na­le­żą m.in. po­zy­cja przy ba­da­niu i roz­miar man­kie­tu do ci­śnie­nio­mie­rza.

Karolina Zych-Rozpędowska

Do­kład­ny po­miar ci­śnie­nia ma duże zna­cze­nie. Szcze­gól­nie u osób, któ­re są w trak­cie dia­gno­sty­ki nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go, w trak­cie usta­wia­nia le­cze­nia lub mają kło­po­ty z pra­wi­dło­wą kon­tro­lą.

Czyn­ni­ków, któ­re mają wpływ na do­mo­we lub 24-go­dzin­ne za­pi­sy ci­śnie­nia jest mnó­stwo.

Dla­cze­go pra­wi­dło­we po­mia­ry mają zna­cze­nie?

Za­ni­ża­nie po­mia­rów u oso­by z po­dej­rze­niem nad­ci­śnie­nia spo­wo­du­je opóź­nio­ne włą­cze­nie lub w ogó­le za­nie­cha­nie włą­cze­nia le­cze­nia.

Z ko­lei za­wy­że­nia po­mia­rów spo­wo­du­ją włą­cze­nie zbyt du­żych da­wek le­ków, a to może skut­ko­wać za­bu­rze­nia­mi rów­no­wa­gi czy na­wet omdle­nia­mi!

Ostatnia aktualizacja: 14.04.2022
ciśnienie

14 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa