Loading...

21 czerwca 2022

2 min.

Czy dieta wpływa na długość i jakość snu dziecka?

Do tego, że zbi­lan­so­wa­na i zróż­ni­co­wa­na die­ta jest waż­na dla zdro­wia i roz­wo­ju dziec­ka, pew­nie nie trze­ba Cię prze­ko­ny­wać, ale czy za­sta­na­wia­łaś się jaki może być jej wpływ na jego sen?

Ewa Drozdowicz-Jastrzębska

Ewa Drozdowicz

Od­po­wie­dzi na to py­ta­nie do­star­cza­ją nam ba­da­nia, któ­re wie­lo­krot­nie już po­twier­dzi­ły wpływ nie­zdro­wej die­ty na gor­szą ja­ko­ścią snu u star­szych dzie­ci i do­ro­słych. Nadal nie­wie­le jed­nak wie­my na te­mat wpły­wu die­ty na sen młod­szych dzie­ci.

Otóż wspo­mnia­ni na­ukow­cy z Uni­ver­si­ty of Mas­sa­chu­setts po­sta­no­wi­li zba­dać zwią­zek mię­dzy wy­bo­ra­mi ży­wie­nio­wy­mi do­ko­ny­wa­ny­mi przez ro­dzi­ców a snem ich dzie­ci. Au­to­rzy ba­da­nia chcie­li spraw­dzić czy czę­stość spo­ży­wa­nia owo­ców, wa­rzyw, śmie­cio­we­go je­dze­nia i sło­dzo­nych na­po­jów wpły­wa na ja­kość snu dzie­ci w wie­ku przed­szkol­nym.

W ba­da­niu udział wzię­ło 383 dzie­ci w wie­ku od 33 do 70 mie­się­cy. Ro­dzi­ce wy­peł­nia­li an­kie­tę na te­mat zwy­cza­jów ży­wie­nio­wych dzie­ci oraz ich sta­nu zdro­wa. Sen dzie­ci był ba­da­ny przy po­mo­cy ak­ty­gra­fów.

Oka­za­ło się, że:

  • dzie­ci, któ­re czę­ściej spo­ży­wa­ły tzw. śmie­cio­we je­dze­nie mia­ły krót­szy sen noc­ny i krót­szy cał­ko­wi­ty czas snu w cią­gu doby,
  • częst­sze spo­ży­wa­nie sło­dzo­nych na­po­jów zwią­za­ne jest z krót­szym snem noc­nym oraz póź­niej­szym kła­dze­niem się spać.

Wnio­ski z ba­da­nia wy­ka­zu­ją za­tem, że do­bry sen jest ko­lej­nym po­wo­dem, dla któ­re­go war­to dbać o zdro­we ży­wie­nie dzie­ci.

Źró­dło:

  • Hol­mes JF, St Lau­rent CW, Spen­cer RMC. Unhe­al­thy Diet Is As­so­cia­ted With Poor Sle­ep in Pre­scho­ol-Aged Chil­dren. J Ge­net Psy­chol. 2021 Sep-Oct;182(5):289-303. doi: 10.1080/00221325.2021.1905598. Epub 2021 Apr 20. PMID: 33876710; PMCID: PMC8764816.
dietazaburzenia snu

21 czerwca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa