Loading...

7 kwietnia 2022

2 min.

Czy oglądanie telewizji może zwiększyć ryzyko zakrzepicy?

Do czyn­ni­ków roz­wo­ju żyl­nej cho­ro­by za­krze­po­wej na­le­żą mię­dzy in­ny­mi unie­ru­cho­mie­nie, duże ura­zy, an­ty­kon­cep­cja hor­mo­nal­na, po­łóg, dłu­go­dy­stan­so­wy lot sa­mo­lo­tem. A czy jest moż­li­we, by na tej li­ście zna­la­zło się oglą­da­nie te­le­wi­zji?!

Karolina Zych-Rozpędowska

W ba­da­niu opu­bli­ko­wa­nym w „The Eu­ro­pe­an Jo­ur­nal of Pre­ven­ti­ve Car­dio­lo­gy”, na­ukow­cy po­sta­no­wi­li usta­lić, czy oglą­da­nie te­le­wi­zji wią­że się z więk­szym ry­zy­kiem żyl­nej cho­ro­by za­krze­po­wo-za­to­ro­wej.

W tym celu prze­pro­wa­dzi­li sys­te­ma­tycz­ny prze­gląd i me­ta­ana­li­zę wszyst­kich opu­bli­ko­wa­nych w tym te­ma­cie prac w la­tach 2016-2021. W su­mie w ba­da­niu udział wzię­ło 131 421 uczest­ni­ków, któ­rych śred­ni wiek wy­no­sił 54-65 lat.

Czas oglą­da­nia te­le­wi­zji oce­nia­no za po­mo­cą kwe­stio­na­riu­szy a uczest­ni­cy byli kla­sy­fi­ko­wa­ni jako „dłu­go­trwa­li wi­dzo­wie”, je­śli oglą­da­li te­le­wi­zję co naj­mniej 4 go­dzi­ny dzien­nie, oraz „nig­dy/rzad­ko oglą­da­ją­cy wi­dzo­wie”, je­śli oglą­da­li te­le­wi­zję mniej niż 2 go­dzi­ny 30 min. dzien­nie.

W okre­sie ob­ser­wa­cji u 964 uczest­ni­ków roz­wi­nę­ła się żyl­na cho­ro­ba za­krze­po­wo-za­to­ro­wa. Ana­li­za po­twier­dzi­ła, że oso­by, któ­re spę­dza­ły przed te­le­wi­zo­rem po­nad 4 go­dzin­ny dzien­nie były 1,35 razy bar­dziej na­ra­żo­ne na roz­wój za­krze­pi­cy w po­rów­na­niu do osób, któ­re oglą­da­ły TV kró­cej.

Dla­te­go, je­śli ko­cha­cie spę­dzać czas przed TV, a w do­bie plat­form stre­amin­go­wych o to nie trud­no, rób­cie prze­rwy – 2 od­cin­ki se­ria­lu i 30 mi­nut spa­ce­ru, ko­lej­ne 2 od­cin­ki a po­tem czas na roz­pa­ko­wa­nie pral­ki lub zmy­war­ki.

A do pod­ja­da­nia tyl­ko mar­chew­ka i chip­sy jabł­ko­we!

Prze­czy­taj wię­cej o za­to­ro­wo­ści płuc­nej.

Źró­dło:

Se­tor K Ku­nut­sor, Ri­chard S Dey, Jari A Lauk­ka­nen, Te­le­vi­sion vie­wing and ve­no­us throm­bo-em­bo­lism: a sys­te­ma­tic re­view and meta-ana­ly­sis, Eu­ro­pe­an Jo­ur­nal of Pre­ven­ti­ve Car­dio­lo­gy, 2022;, zwab220, https://doi.org/10.1093/eurjpc/zwab220

Ostatnia aktualizacja: 07.04.2022
zakrzepica

7 kwietnia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa