Loading...

28 kwietnia 2022

2 min.

Czy oliwa z oliwek jest faktycznie zdrowsza od masła?

Oli­wa z oli­wek, kró­lo­wa śród­ziem­no­mor­skiej kuch­ni, pysz­ny do­da­tek do sa­ła­tek, se­rów, so­sów, ma­kro­nów. Czy rze­czy­wi­ście jest tak zdro­wa, by za­stą­pić nią na­sze pysz­ne ma­seł­ko?

Karolina Zych-Rozpędowska

Oli­wa z oli­wek to czy­ste zło­to bo­ga­te w nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we, zwłasz­cza kwas ole­ino­wy, a tak­że wi­ta­mi­nę E i po­li­fe­no­le, któ­re przy­czy­nia­ją się do jej wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­pal­nych i prze­ciw­u­tle­nia­ją­cych.

Za­ska­ku­ją­ce wy­ni­ki ba­da­nia

Nie­daw­no w Jo­ur­nal of Ame­ri­can Col­le­ge Car­dio­lo­gy opu­bli­ko­wa­no wy­ni­ki bar­dzo du­że­go ba­da­nia, oce­nia­ją­ce­go wpływ spo­ży­cia oli­wy z oli­wek na śmier­tel­ność do­ro­słych Ame­ry­ka­nów. Au­to­rzy ba­da­nia prze­ana­li­zo­wa­li dane z 28-let­niej ob­ser­wa­cji.

Oce­nio­no wy­peł­nia­ne co 4 lata kwe­stio­na­riu­sze do­ty­czą­ce spo­ży­cia oli­wy, po­cząw­szy od 1990 roku.

Prze­ana­li­zo­wa­no dane od 60 582 ko­biet (Nur­ses’ He­alth Stu­dy, 1990-2018) i 31 801 męż­czyzn (He­alth Pro­fes­sio­nals Fol­low-up Stu­dy, 1990-2018), któ­rzy w chwi­li roz­po­czę­cia ba­da­nia nie mie­li cho­rób ser­co­wo-na­czy­nio­wych lub no­wo­two­ru.

W cią­gu 28 lat ob­ser­wa­cji do­szło do 36 856 zgo­nów. W po­rów­na­niu z gru­pą męż­czyzn i ko­biet, któ­rzy rzad­ko (naj­niż­sze spo­ży­cie) lub nig­dy nie spo­ży­wa­li oli­wy z oli­wek, do tych któ­rzy spo­ży­wa­li wię­cej niż pół łyż­ki sto­ło­wej na dzień lub wię­cej niż 7 g oli­wy na dzień (naj­wyż­sze spo­ży­cie) – wy­ni­ki wy­pa­dły ko­rzyst­niej dla tych dru­gich. Gru­pa ta mia­ła o 19% niż­sze ry­zy­ko śmier­tel­no­ści w cią­gu 28-let­niej ob­ser­wa­cji.

Co wię­cej, w po­rów­na­niu do osób o naj­niż­szym spo­ży­ciem oli­wy z oli­wek, oso­by o naj­wyż­szym spo­ży­ciu mia­ły o 19% niż­szą śmier­tel­ność z po­wo­du cho­rób ser­co­wo-na­czy­nio­wych, 17% niż­sze ry­zy­ko zgo­nu z po­wo­du raka, 29% niż­sze ry­zy­ko zgo­nu z po­wo­du cho­rób neu­ro­de­ge­ne­ra­cyj­nych (np. cho­ro­ba Al­zhe­ime­ra) i 18% niż­sze ry­zy­ko zgo­nu z po­wo­du cho­rób ukła­du od­de­cho­we­go.

Za­stą­pie­nie 10 g mar­ga­ry­ny, ma­sła lub ma­jo­ne­zu rów­no­waż­ną ilo­ścią oli­wy z oli­wek wią­za­ło się z 8%-34% niż­szym ry­zy­kiem śmier­ci z ja­kie­kol­wiek przy­czy­ny.

Na prze­strze­ni lat spo­ży­cie oli­wy z oli­wek w po­pu­la­cji ame­ry­kań­skiej wzro­sło z 1,6 g do 4 g. Nie­ste­ty pod wzglę­dem spo­ży­cia oli­wy Ame­ry­ka jest bliż­sza Pol­sce niż kra­je śród­ziem­no­mor­skie.

W Hisz­pa­nii śred­nie dzien­ne po­zy­cie oli­wy z oli­wek to 22 g! To też tłu­ma­czy niż­sze ry­zy­ko roz­wo­ju cho­rób ser­co­wo-na­czy­nio­wych w kra­jach śród­ziem­no­mor­skich, w po­rów­na­niu do wy­so­kie­go ry­zy­ka cho­ciaż­by w Pol­sce.

Źró­dła:

  • Con­sump­tion of Oli­ve Oil and Risk of To­tal and Cau­se-Spe­ci­fic Mor­ta­li­ty Among U.S. Adults:
  • Mar­ta Gu­asch-Fer­ré, PhD Yan­ping Li, PhD Wal­ter C. Wil­lett, MD, DrPH Qi Sun, MD, ScD Lau­ra Samp­son, RD Jor­di Sa­las-Sa­lva­dó, MD Mi­gu­el A. Mar­tínez-Gon­zález, MD Meir J. Stamp­fer, MD, DrPH Frank B. Hu, MD, PhD
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2022
choroby serca

28 kwietnia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.