Loading...

21 stycznia 2022

3 min.

Czy papierosy elektroniczne są zdrowsze od tradycyjnych?

Moda na elek­tro­nicz­ne pa­pie­ro­sy trwa w naj­lep­sze. I co naj­bar­dziej prze­ra­ża­ją­ce – ogrom­ną po­pu­lar­no­ścią cie­szą się wśród mło­dzie­ży! Czy moż­na uznać je za bez­piecz­ne i zdrow­sze od tych tra­dy­cyj­nych? Nasz eks­pert od­po­wia­da na wszyst­kie Wa­sze wąt­pli­wo­ści.

Karolina Zych-Rozpędowska

Na­pi­sa­łam ten ty­tuł i od razu mu­szę na nie­go od­po­wie­dzieć, mu­szę bo się udu­szę – to bzdu­ra!

Żad­ne pa­pie­ro­sy nie są zdro­we! Co wię­cej, pa­le­nie pa­pie­ro­sów nadal jest jed­nym z naj­istot­niej­szych czyn­ni­ków ry­zy­ka:

 • roz­wo­ju cho­rób ser­ca, na­czyń,
 • uda­rów,
 • prze­wle­kłej ob­tu­ra­cyj­nej cho­ro­by płuc,
 • wie­lu no­wo­two­rów.

Co roku z po­wo­du cho­rób zwią­za­nych z ni­ko­ty­ni­zmem umie­ra 1,6 mi­lio­na Eu­ro­pej­czy­ków! W Pol­sce pa­la­cze to 9 mi­lio­nów osób. Pali 29% męż­czyzn i 19,5% ko­biet. Co praw­da aż 70% de­kla­ru­je chęć ze­rwa­nia z na­ło­giem, ale sku­tecz­nie uda­je się to tyl­ko 5%.

Mimo, że nadal naj­czę­ściej wy­bie­ra­nym pro­duk­tem ni­ko­ty­no­wym są tra­dy­cyj­ne pa­pie­ro­sy, to w Pol­sce i na świe­cie wy­raź­nie wi­dać trend po­szu­ki­wa­nia „zdrow­szych” od­po­wied­ni­ków.

Ni­ko­ty­na, środ­ki che­micz­ne, sys­te­my pod­grze­wa­nia – czy to brzmi zdro­wo?

Obec­nie na ryn­ku do­stęp­ne są pro­duk­ty z ni­ko­ty­ną w po­sta­ci e-pa­pie­ro­sów, za­wie­ra­ją­cych płyn z ni­ko­ty­ną i do­dat­ka­mi sma­ko­wy­mi oraz sys­te­my pod­grze­wa­nia ty­to­niu, czy­li HNB (heat-not-burn). Jed­nak prze­strze­gam przed nad­uży­wa­niem stwier­dze­nia, że są one bez­piecz­ne. Nie ma na to po­twier­dza­ją­cych dłu­go­let­nich ba­dań na du­żej gru­pie lu­dzi. Nie wie­my też, jaki osta­tecz­ny wpływ na zdro­wie będą mia­ły środ­ki che­micz­ne za­sto­so­wa­ne w li­qu­idach, czy pod­grze­wa­nie ty­to­niu.

Nowe pro­duk­ty (o zgro­zo!) są po­pu­lar­ne wśród mło­dzie­ży i mło­dych do­ro­słych. Jest to szcze­gól­nie nie­bez­piecz­ne, po­nie­waż palą oso­by, któ­re nie się­gnę­ły­by po tra­dy­cyj­ne­go pa­pie­ro­sa. A tu atrak­cyj­ny wy­gląd, do­bry smak, za­chę­ca­ją do częst­sze­go sto­so­wa­nia.

Ni­ko­ty­na za­war­ta w e-pa­pie­ro­sach czy HNB nadal ma ten sam po­ten­cjał uza­leż­nia­ją­cy, co skut­ku­je przej­ściem w stro­nę praw­dzi­we­go na­ło­gu.

Plu­sy i mi­nu­sy elek­tro­nicz­nych pa­pie­ro­sów

Plu­sy:

Dla mnie kon­tro­wer­syj­ne, bo nadal nie­zdro­we ar­gu­men­ty w wal­ce HNB i e-pa­pie­ro­sów vs. pa­pie­ro­sy tra­dy­cyj­ne:

 • mniej po­ten­cjal­nie szko­dli­wych związ­ków, co wy­wie­ra mniej­szy wpływ m.in. na ci­śnie­nie tęt­ni­cze, stres oksy­da­cyj­ny, płyt­ki krwi, pro­ces po­wsta­wa­nia no­wo­two­rów;
 • lep­sze dla oto­cze­nia. Wy­dy­cha­na para lub dym za­wie­ra­ją mniej sub­stan­cji szko­dli­wych dla bier­nych pa­la­czy.

Mi­nu­sy:

 • brak dłu­go­let­nich ba­dań okre­śla­ją­cych bez­pie­czeń­stwo li­qu­idów, do­dat­ków sma­ko­wych itp.;
 • nie­zna­ny dłu­go­ter­mi­no­wy wpływ na zdro­wie;
 • za­wie­ra­ją ni­ko­ty­nę, uza­leż­nia­ją jak tra­dy­cyj­ne pa­pie­ro­sy;
 • ni­ko­ty­na po­dob­nie jak w pa­pie­ro­sach tra­dy­cyj­nych wy­wie­ra ne­ga­tyw­ny wpływ na or­ga­nizm;
 • wąt­pli­wa sku­tecz­ność w po­rzu­ce­niu na­ło­gu;
 • czę­sto wy­bie­ra­ne przez mło­dzież i mło­dych do­ro­słych;
 • więk­sza ilość wchła­nia­nej ni­ko­ty­ny, czę­sto pa­lo­ne w ilo­ściach więk­szych niż tra­dy­cyj­ne pa­pie­ro­sy.

Pod­su­mo­wu­jąc: każ­da for­ma po­da­nia ni­ko­ty­ny jest nie­zdro­wa i każ­da jest uza­leż­nia­ją­ca. Zdrow­szą al­ter­na­ty­wą dla pa­le­nia jest tyl­ko i wy­łącz­nie nie­pa­le­nie. Jed­nak, je­śli je­steś za­twar­dzia­łą pa­lacz­ką, nie za­mie­rzasz po­rzu­cić na­ło­gu i obo­jęt­ny jest Ci wpływ Two­je­go pa­le­nia na oto­cze­nie, to tak tu al­ter­na­tyw­ne for­my pa­le­nia są dla Cie­bie pew­ną opcją. Jed­nak to nadal wy­bór mię­dzy złym a gor­szym.

stop smo­king in­fo­gra­phic,bet­ter way

Źró­dła:

Ostatnia aktualizacja: 19.01.2022
palenie papierosów

21 stycznia 2022

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa