Loading...

14 czerwca 2022

2 min.

Czy piwo pomaga na nerki?

Z pew­no­ścią spo­ra część z Was sły­sza­ła o tym, że piwo ma cu­dow­ne wła­ści­wo­ści, któ­re po­zy­tyw­nie wpły­wa­ją na ner­ki. Sprawdź­my czy to praw­da.

Karolina Zych-Rozpędowska

Ka­mi­ca ner­ko­wa to obec­ność zło­gów (po­tocz­nie ka­mie­ni ner­ko­wych) w dro­gach mo­czo­wych. By ta­kie zło­gi się wy­two­rzy­ły, po­trze­bu­ją du­że­go stę­że­nia róż­nych sub­stan­cji np. szcza­wia­nów wap­nia, kwa­su mo­czo­we­go, fos­fo­ra­nów.

Po­wsta­wa­niu ka­mi­cy sprzy­ja rów­nież za­stój mo­czu i na­wra­ca­ją­ce za­ka­że­nia ukła­du mo­czo­we­go. Ka­mi­ca czę­ściej wy­stę­pu­je u męż­czyzn, szcze­gól­nie w kra­jach wy­so­ko­ro­zwi­nię­tych, gdzie więk­sze jest spo­ży­cie mię­sa, soli, słod­kich na­po­jów itp.

Ob­ja­wy ka­mi­cy ner­ko­wej

Ty­po­wym ob­ja­wem ka­mi­cy ner­ko­wej jest kol­ka ner­ko­wa, czy­li sil­ny ból w dole ple­ców, któ­ry pro­mie­niu­je do na­rzą­dów płcio­wych i we­wnętrz­nych po­wierzch­ni ud.

Ból naj­czę­ściej po­wsta­je, gdy złóg „prze­ci­ska” się do mo­czo­wo­du. Oso­by, któ­re cho­ciaż raz w ży­ciu do­świad­czy­ły bólu zwią­za­ne­go z kol­ką ner­ko­wą, mó­wią „nig­dy wię­cej” i ła­pią się wszyst­kich spo­so­bów, by usu­nąć zło­gi obec­ne w ner­kach, i by nie do­pu­ścić do po­wsta­nia no­wych.

Do­mo­wy spo­sób na ka­mi­cę ner­ko­wą

Jed­nym z naj­czę­ściej wy­bie­ra­nych do­mo­wych spo­so­bów le­cze­nia jest piwo! Ale czy piwo na­praw­dę oczysz­cza ner­ki? Nie­ste­ty nie i w mity o cu­dow­nych wła­ści­wo­ściach piwa nie na­le­ży wie­rzyć.

Praw­dą jest, że każ­dy al­ko­hol wy­ka­zu­je dzia­ła­nie mo­czo­pęd­ne. Przy pi­ciu piwa wra­że­nie nad­mier­ne­go wy­da­la­nia mo­czu jest jesz­cze więk­sze, bo piwo ra­czej pije się w du­żych ilo­ściach.

Czy­li wy­pi­cie dwóch ku­fli piwa daje litr spo­ży­te­go pły­nu, do­dat­ko­wy efekt diu­re­tycz­ny wy­ni­ka­ją­cy z za­war­te­go w pi­wie al­ko­ho­lu po­tę­gu­je wra­że­nie, że wy­da­la­my ogrom­ne ilo­ści mo­czu. A wy­da­la­my dużo, bo wy­pi­li­śmy dużo.

Piwo nie ma żad­nych wła­ści­wo­ści za­po­bie­ga­ją­cych two­rze­niu się ka­mie­ni mo­czo­wych. Pod­no­si za to stę­że­nie kwa­su mo­czo­we­go, więc sprzy­ja po­wsta­wa­niu ka­mie­ni mo­cza­no­wych.

I oczy­wi­ście na­le­ży pa­mię­tać o ne­ga­tyw­nym wpły­wie al­ko­ho­lu na wą­tro­bę, ser­ce, mózg i inne na­rzą­dy, nie za­po­mi­na­jąc o jego po­ten­cjal­ne uza­leż­nia­ją­cym. Więc ner­ki wca­le piwa nie lu­bią!

Jak za­po­bie­gać po­wsta­wa­niu ka­mie­ni ner­ko­wych?

By za­po­bie­gać po­wsta­wa­niu ka­mie­ni ner­ko­wych na­le­ży:

  • wy­pi­jać więk­sze ilo­ści pły­nów (przede wszyst­kim wody) tak, by od­da­wać po­wy­żej 2 li­trów mo­czu na dobę,
  • ogra­ni­czyć spo­ży­wa­nie po­kar­mów za­wie­ra­ją­cych skład­ni­ki ka­mie­ni ner­ko­wych np. szpi­nak, ra­bar­bar, cze­ko­la­da, moc­na kawa i her­ba­ta,
  • ogra­ni­czyć spo­ży­cie soli,
  • ogra­ni­czyć spo­ży­cie biał­ka zwie­rzę­ce­go.
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2022
kamica nerkowamity zdrowotnenerki

14 czerwca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa