Loading...

5 lipca 2022

2 min.

Dieta w cukrzycy – czy to tylko rezygnacja ze słodyczy?

Przy cu­krzy­cy nie­zwy­kle waż­na jest od­po­wied­nia die­ta – na­le­ży zwra­cać przede wszyst­kim uwa­gę na in­deks gli­ke­micz­ny pro­duk­tów.

Karolina Zych-Rozpędowska

Cu­krzy­ca jest cho­ro­bą prze­wle­kłą, co zna­czy, że nadal nie je­ste­śmy w sta­nie jej wy­le­czyć. War­to też do­dać, że mimo iż ży­cie z nią nie na­le­ży do naj­ła­twiej­szych, to wca­le nie ozna­cza, że musi być na­zna­czo­ne ogra­ni­cze­nia­mi.

Klu­czo­wym ha­słem w ży­ciu oso­by cho­rej na cu­krzy­cę jest sa­mo­kon­tro­la. Dla­te­go dziś chcia­ła­bym Wam o niej opo­wie­dzieć – w kon­tek­ście roli die­ty w pro­fi­lak­ty­ce, w le­cze­niu i za­po­bie­ga­niu po­wi­kła­niom cho­ro­by.

Wy­star­czy nie jeść sło­dy­czy – to mit!

Za­cznij­my od tego, że bar­dzo waż­ne zna­cze­nie ma tu die­ta z ob­ni­żo­ną za­war­to­ścią wę­glo­wo­da­nów. Wie­le osób błęd­nie uwa­ża, że die­ta po­le­ga na wy­eli­mi­no­wa­niu sło­dy­czy czy nie­sło­dze­niu her­ba­ty. Oczy­wi­ście to też przy­nie­sie ko­rzyść, jed­nak die­ta cu­krzy­co­wa to coś wię­cej jak wy­eli­mi­no­wa­nie słod­ko­ści. Die­ta po­win­na być do­sto­so­wa­na do masy cia­ła i ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej.

U osób z nad­wa­gą lub oty­ło­ścią die­ta po­win­na za­pew­niać stop­nio­wą re­duk­cję masy cia­ła. Po­sił­ki po­win­ny być uroz­ma­ico­ne i za­wie­rać wę­glo­wo­da­ny zło­żo­ne np.

  • ciem­ne pie­czy­wo,
  • brą­zo­wy ryż,
  • ma­ka­ro­ny ra­zo­we.

Die­ta osób cho­ru­ją­cych na cu­krzy­cę

Tu nie ma wy­mó­wek, bo bar­dzo waż­ne, by za­po­znać się z tzw. in­dek­sem gli­ke­micz­nym pro­duk­tów, któ­re jemy.

Po­kar­my z wy­so­kim in­dek­sem gli­ke­micz­nym szyb­ko zwięk­sza­ją stę­że­nie glu­ko­zy we krwi, a to po­wo­du­je gwał­to­wa­ne i zwięk­szo­ne wy­dzie­la­nie in­su­li­ny, wy­raź­ne po­czu­cie gło­du, a w kon­se­kwen­cji czę­ste pod­ja­da­nie głow­nie słod­kich rze­czy.

Pro­duk­ty o ni­skim in­dek­sie gli­ke­micz­nym po­wo­du­ją mniej­sze wy­dzie­la­nie in­su­li­ny, przez co uczu­cie sy­to­ści po po­sił­ku jest więk­sze i trwa dłu­żej.

fot. die­ta w cu­krzy­cy

Waż­ne jest, by uni­kać tłusz­czów zwie­rzę­cych, a sta­rać się spo­ży­wać wię­cej pro­duk­tów za­wie­ra­ją­cych nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we, dla­te­go pre­fe­ro­wa­ne są tłusz­cze po­cho­dze­nia ro­ślin­ne­go.

W biał­kach rów­nież na­le­ży wy­bie­rać biał­ka ro­ślin­ne, po­cho­dzą­ce z ryb lub dro­biu. Jed­nak u osób z prze­wle­kłą cho­ro­bą ne­rek któ­ra dość czę­sto sta­no­wi póź­ne po­wi­kła­nie cu­krzy­cy ilość biał­ka w die­cie po­win­na być do­sto­so­wa­na do ich wy­dol­no­ści.

Cu­krzy­ca to cho­ro­ba prze­wle­kła i po­stę­pu­ją­ca, cho­ro­ba, któ­rej nie wi­dać, do­pó­ki nie po­ja­wią się po­wi­kła­nia. Zła kon­tro­la cu­kru, nie­prze­strze­ga­nie za­le­ceń die­te­tycz­nych i le­kar­skich – nie­ste­ty nie­uchron­nie pro­wa­dzi do szyb­szej pro­gre­sji cho­ro­by.

Źró­dła:

  • Za­le­ce­nia kli­nicz­ne do­ty­czą­ce po­stę­po­wa­nia u cho­rych na cu­krzy­cę 2022. Sta­no­wi­sko Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Dia­be­to­lo­gicz­ne­go;
  • In­ter­na Szcze­kli­ka 2021/22, Me­dy­cy­na Prak­tycz­na 2021.

Ostatnia aktualizacja: 04.07.2022
cukrzyca

5 lipca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa