Loading...

30 marca 2022

2 min.

Dziewczyny z autyzmem w barwach maskujących

U chłop­ców au­tyzm roz­po­zna­wa­ny jest czte­ry razy czę­ściej niż u dziew­czy­nek. Nie do koń­ca wia­do­mo, skąd bie­rze się ta róż­ni­ca.

Ewa Drozdowicz-Jastrzębska

Ewa Drozdowicz

Moż­li­we, że le­ka­rze rza­dziej roz­po­zna­ją au­tyzm u dziew­czy­nek, bo one rza­dziej wy­ka­zu­ją „ty­po­we” ob­ja­wy au­ty­zmu lub le­piej je ukry­wa­ją.

Au­tyzm to za­bu­rze­nie neu­ro­ro­zwo­jo­we, w któ­rym wy­stę­pu­ją za­bu­rze­nia ko­mu­ni­ka­cji z oto­cze­niem i pro­ble­my w kon­tak­tach spo­łecz­nych.

Nie­któ­re ob­ja­wy au­ty­zmu wy­stę­pu­ją czę­ściej u chłop­ców w po­rów­na­niu do dziew­czy­nek. Do­ty­czy to np. utrwa­lo­nych, ru­ty­no­wych za­cho­wań lub pro­ble­mów z kon­tro­lą im­pul­sów.

Ob­ja­wy te są bar­dziej wi­docz­ne dla oto­cze­nia, niż pro­ble­my z ko­mu­ni­ka­cją i na­wią­zy­wa­niem re­la­cji z oto­cze­niem. Może być też tak, że dziew­czyn­ki wkła­da­ją wię­cej wy­sił­ku w ukry­wa­nie swo­ich ob­ja­wów i po­świę­ca­ją wię­cej ener­gii na przy­swa­ja­nie norm spo­łecz­nych.

Jed­nak wraz z wie­kiem cha­rak­ter norm re­la­cji spo­łecz­nych sta­je się bar­dziej skom­pli­ko­wa­ny i na­wią­zy­wa­nie oraz pod­trzy­my­wa­nie re­la­cji z ró­wie­śni­ka­mi może być trud­niej­sze. Dla­te­go część z nich otrzy­mu­je dia­gno­zę au­ty­zmu do­pie­ro w wie­ku na­sto­let­nim.

Au­tor­ką ar­ty­ku­łu jest lek. Ewa Droz­do­wicz-Ja­strzęb­ska, le­karz psy­chia­tra w trak­cie spe­cja­li­za­cji.

Źró­dła:

  • https://www.cdc.gov/ncbd­dd/au­tism/addm.html
  • Ryn­kie­wicz, A., Schul­ler, B., Mar­chi, E. et al. An in­ve­sti­ga­tion of the ‘fe­ma­le ca­mo­ufla­ge ef­fect’ in au­tism using a com­pu­te­ri­zed ADOS-2 and a test of sex/gen­der dif­fe­ren­ces. Mo­le­cu­lar Au­tism 7, 10 (2016). https://doi.org/10.1186/s13229-016-0073-0
  • Bar­gie­la, S., Ste­ward, R. & Man­dy, W. The Expe­rien­ces of Late-dia­gno­sed Wo­men with Au­tism Spec­trum Con­di­tions: An In­ve­sti­ga­tion of the Fe­ma­le Au­tism Phe­no­ty­pe. J Au­tism Dev Di­sord 46, 3281–3294 (2016). https://doi.org/10.1007/s10803-016-2872-8
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2022
autyzm

30 marca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.