Loading...

8 lutego 2022

2 min.

Fakty o HPV, o których (prawie na pewno) nie wiedziałaś

Czy wie­dzia­łaś, że pra­wie 4000 ko­biet w Pol­sce rocz­nie do­wia­du­je się, że ma raka szyj­ki ma­ci­cy? Za 70% przy­pad­ków od­po­wia­da­ją naj­bar­dziej on­ko­gen­ne typy wi­ru­sa HPV. Nie­zwy­kle waż­ne jest więc, abyś re­gu­lar­nie, naj­le­piej co 1-3 lata, wy­ko­ny­wa­ła cy­to­lo­gię i test DNA HPV.

Martyna Szopa-Krupińska

HPV to wi­rus bro­daw­cza­ka ludz­kie­go. Wy­stę­pu­je aż 150 jego ty­pów. Wśród nich znaj­du­ją się ro­dza­je wy­so­ko­on­ko­gen­ne, zwięk­sza­ją­ce ry­zy­ko za­cho­ro­wa­nia na nie­któ­re no­wo­two­ry (rak szyj­ki ma­ci­cy, od­by­tu, jamy ust­nej) oraz typy ni­sko­on­ko­gen­ne, któ­re mogą po­wo­do­wać po­wsta­nie bro­da­wek płcio­wych u ko­biet i męż­czyzn.

Wi­rus HPV wy­stę­pu­je po­wszech­nie, a za­ra­ża­my się nim naj­czę­ściej przez kon­tak­ty sek­su­al­ne.

Naj­bar­dziej on­ko­gen­ne typy wi­ru­sa HPV, ozna­czo­ne sym­bo­la­mi 16 i 18, od­po­wia­da­ją za oko­ło 70% przy­pad­ków raka szyj­ki ma­ci­cy.

Pro­fi­lak­ty­ka

Na szczę­ście, mamy do­stęp­ną pro­fi­lak­ty­kę w po­sta­ci szcze­pień prze­ciw­ko HPV oraz co­raz lep­sze me­to­dy dia­gno­stycz­ne i al­go­ryt­my do wy­kry­wa­nia za­ka­że­nia.

  • Za­le­ca się ru­ty­no­we po­da­wa­nie szcze­pio­nek prze­ciw HPV dziew­czę­tom w wie­ku 12-15 lat (chłop­cy też mogą być szcze­pie­ni).

Co mo­żesz zro­bić dla sie­bie? Re­gu­lar­nie, naj­le­piej co 1-3 lata, wy­ko­nuj cy­to­lo­gię i test DNA HPV.

Za­trwa­ża­ją­ce sta­ty­sty­ki

Mimo, ze do­stęp­na jest pro­fi­lak­ty­ka, to w Pol­sce w 2020 roku wy­kry­to 3862 przy­pad­ków raka szyj­ki ma­ci­cy, któ­ry zaj­mu­je 6. miej­sce (!) wśród no­wo­two­rów zło­śli­wych. Zmar­ło z tego po­wo­du 2137 ko­biet.

Za­cho­ro­wal­ność na raka szyj­ki ma­ci­cy w Pol­sce w la­tach 2008-2010 w za­leż­no­ści od wie­ku

Źró­dło:

http://on­ko­lo­gia.org.pl/no­wo­two­ry-szyj­ki-ma­ci­cy-ko­biet/

Naj­czę­ściej cho­ru­ją ko­bie­ty w wie­ku 45-65 lat, za­pa­dal­ność po­ni­żej 20. roku ży­cia jest ni­ska, jed­nak cho­ro­ba roz­wi­ja się przez wie­le lat. A wy­kry­cie jej na wcze­snym eta­pie umoż­li­wia cał­ko­wi­te wy­le­cze­nie.

Dla­te­go tak waż­na jest pro­fi­lak­ty­ka, czy­li szcze­pie­nie i okre­śle­nie sta­tu­su za­ka­że­nia wi­ru­sem HPV oraz ade­kwat­na dia­gno­sty­ka szyj­ki ma­ci­cy, obej­mu­ją­ca za­leż­nie od wska­zań cy­to­lo­gię, kol­po­sko­pię lub po­bra­nie wy­cin­ków z szyj­ki w celu ba­da­nia hi­sto­pa­to­lo­gicz­ne­go.

Ostatnia aktualizacja: 05.02.2022
HPVrak szyjki macicyszczepienia

8 lutego 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.