Loading...

26 stycznia 2022

1 min.

G jak gorączka

Pierw­sza go­rącz­ka dziec­ka to dla ro­dzi­ców trud­ny test – nic dziw­ne­go, że więk­szość z nas pa­ni­ku­je. Czy tak na­praw­dę jest się czym mar­twić? W ogó­le od ja­kiej tem­pe­ra­tu­ry mo­że­my mó­wić o go­rącz­ce i kie­dy po­win­ni­śmy dziec­ku po­dać leki prze­ciw­go­rącz­ko­we?

Alicja Jaczewska

Go­rącz­ka jest czę­ścią spe­cy­ficz­nej od­po­wie­dzi bio­lo­gicz­nej or­ga­ni­zmu, a jej wy­stą­pie­nie ak­ty­wu­je pew­ne pro­ce­sy im­mu­no­lo­gicz­ne. Mimo, że może wyda Ci się to kon­tro­wer­syj­nie – jest po­trzeb­na i nie za­wsze na­le­ży ją zbi­jać.

Naj­waż­niej­szym wska­za­niem do po­da­nia le­ków prze­ciw­go­rącz­ko­wych jest po­pra­wa kom­for­tu dziec­ka. Je­śli Two­je dziec­ko źle zno­si go­rącz­kę, jest apa­tycz­ne, po­kła­da­ją­ce się – wte­dy nie zwle­kaj z po­da­niem leku. Jed­nak je­śli chęt­nie się bawi a go­rącz­ka nie jest bar­dzo wy­so­ka, wów­czas mo­żesz po­cze­kać z po­da­niem leku.

Prze­czy­taj wię­cej na te­mat go­rącz­ki.

Ostatnia aktualizacja: 20.01.2022
gorączkalekiRadomir radzi

26 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa