Loading...

4 maja 2022

3 min.

Infekcje intymne w ciąży – o czym świadczy kolor wydzieliny?

Bu­do­wa ana­to­micz­na ko­bie­ty oraz prze­mia­ny hor­mo­nal­ne za­cho­dzą­ce w jej or­ga­ni­zmie w trak­cie cią­ży sprzy­ja­ją in­fek­cjom in­tym­nym. Co ozna­cza ko­lor wy­dzie­li­ny z po­chwy?

Martyna Szopa-Krupińska

W oko­li­cach ko­bie­cych na­rzą­dów płcio­wych by­tu­je mnó­stwo drob­no­ustro­jów: tych dzia­ła­ją­cych ko­rzyst­nie (pa­łecz­ki kwa­su mle­ko­we­go) oraz tych, któ­re przy sprzy­ja­ją­cych wa­run­kach mogą spo­wo­do­wać in­fek­cję.

Cią­ża spra­wia, że śro­do­wi­sko po­chwy sta­je się bar­dziej przy­ja­zne drob­no­ustro­jom, a roz­pulch­nie­nie i prze­krwie­nie tka­nek dróg rod­nych uła­twia roz­wój in­fek­cji in­tym­nych. Mogą one wy­stą­pić już w I try­me­strze i po­ja­wiać się na­wet kil­ka razy w trak­cie trwa­nia cią­ży.

In­fek­cje in­tym­ne a prze­bieg cią­ży

W pra­wi­dło­wo prze­bie­ga­ją­cej cią­ży płód jest chro­nio­ny przed drob­no­ustro­ja­mi przez bło­ny pło­do­we oraz płyn owo­dnio­wy.

Jed­nak w sku­tek in­fek­cji może dojść do:

Ob­ja­wy in­fek­cji in­tym­nej w cią­ży

Na­tu­ral­nie wy­stę­pu­ją­ca wy­dzie­li­na z po­chwy to śluz szyj­ki ma­ci­cy, złusz­czo­ne ko­mór­ki z ścian po­chwy i wy­dzie­li­na z gru­czo­łów przed­sion­ko­wych – za­zwy­czaj jest bia­ła albo prze­zro­czy­sta i po­sia­da lek­ko kwa­śny za­pach.

Gdy zmie­nia się ko­lor wy­dzie­li­ny – sta­je się sza­ra lub żół­ta, po­ja­wia się nie­przy­jem­ny za­pach, bądź grud­ko­wa­ta kon­sy­sten­cja, może to su­ge­ro­wać roz­po­czy­na­ją­cą się in­fek­cję. Zwy­kle upła­wom to­wa­rzy­szy obrzęk, pie­cze­nie czy świąd miejsc in­tym­nych, cza­sem ból warg sro­mo­wych i uczu­cie su­cho­ści w po­chwie.

Do­le­gli­wo­ści na­si­la­ją sie po sto­sun­ku – otar­cia zmie­nio­nej cho­ro­bo­wo ślu­zów­ki pro­wa­dzą do wtór­nych za­ka­żeń. Je­śli za­pa­le­nie obej­mu­je cew­kę mo­czo­wą, wte­dy do­dat­ko­wo może po­ja­wić się uczu­cie par­cia na mocz i ból przy mik­cji.

Hi­gie­na in­tym­na w cią­ży

Bar­dzo duże zna­cze­nie ma od­po­wied­nia pie­lę­gna­cja i za­cho­wa­nie za­sad hi­gie­ny, zwłasz­cza w okre­sie cią­ży.

  • Zbyt czę­ste pod­my­wa­nie (dwa razy dzien­nie wy­star­czy), po­wo­du­je wy­płu­ka­nie na­tu­ral­nej flo­ry bak­te­ryj­nej.
  • Naj­le­piej sto­so­wać bie­żą­cą wodę, nie na­le­ży uży­wać gą­bek i my­jek, w któ­rych mogą miesz­kać bak­te­rie.
  • My­cie i osu­sza­nie po­win­no się wy­ko­ny­wać od przo­du do tyłu, by nie prze­no­sić do po­chwy bak­te­rii z oko­lic od­by­tu.
  • Naj­le­piej jest no­sić ba­weł­nia­ną i wy­god­ną bie­li­znę, dzię­ki któ­rej skó­ra od­dy­cha.

Dzia­ła­nia te nie dają gwa­ran­cji unik­nię­cia in­fek­cji, ale z całą pew­no­ścią re­du­ku­ją ry­zy­ko jej wy­stą­pie­nia.

Pod­su­mo­wu­jąc, wszyst­kie cię­żar­ne po­win­ny zwra­cać szcze­gól­ną uwa­gę na ob­ja­wy in­fek­cji dróg rod­nych i zgła­szać się do le­ka­rza w celu dia­gno­sty­ki i le­cze­nia, aby chro­nić swo­je dziec­ko przed moż­li­wy­mi po­wi­kła­nia­mi.

Sta­ty­sty­ki

Czę­stość wy­stę­po­wa­nia bak­te­ryj­nej wa­gi­no­zy u ko­biet w cią­ży jest po­dob­na jak u ko­biet nie­cię­żar­nych i wy­no­si ok. 15%.

We­dług CDC (Cen­ters for Di­se­ase Con­trol and Pre­ven­tion) grzy­bi­ca na­rzą­dów płcio­wych do­ty­ka oko­ło 3/4 wszyst­kich ko­biet przy­najm­niej raz w ży­ciu, a u nie­mal po­ło­wy wy­stą­pi ona co naj­mniej dwu­krot­nie. Sza­cu­je się, że na­wra­ca­ją­ce, po­wi­kła­ne droż­dży­co­we za­pa­le­nia mogą po­ja­wiać się na­wet u 10–20% po­pu­la­cji żeń­skiej.

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2022
infekcje intymne

4 maja 2022

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.