Loading...

8 marca 2022

3 min.

Pomoc dla Ukrainy: jak przygotować paczkę + lista NAJBARDZIEJ potrzebnych rzeczy

Od po­nie­dział­ku 28 lu­te­go do na­sze­go ma­ga­zy­nu przy­jeż­dza ty­sią­ce przy­go­to­wa­nych przez Was pa­czek. Za każ­dą z nich dzię­ku­je­my! Uak­tu­al­ni­li­śmy li­stę naj­po­trzeb­niej­szych rze­czy.

Redakcja

Redakcja

Aby uspraw­nić pra­cę nie tyl­ko nam, ale wszyst­kim in­nym or­ga­ni­za­cjom i punk­tom, któ­re obec­nie zbie­ra­ją, se­gre­gu­ją i wy­sy­ła­ją po­trze­bu­ją­cym pacz­ki dla Ukra­iny, po­sta­no­wi­li­śmy stwo­rzyć dla Was krót­ki prze­wod­nik, jak do­brze to ro­bić.

Jak po­praw­nie przy­go­to­wać pacz­kę?

Pacz­ka po­win­na być do­kład­nie opi­sa­na – in­for­ma­cja, co się w niej znaj­du­je zna­cze­nie przy­śpie­sza na­szą pra­cę (a prze­cież za­le­ży nam wszyst­kim, aby jak naj­wię­cej pa­czek wy­szło z ma­ga­zy­nu w jak naj­szyb­szym cza­sie).

Do­brze jest pa­ko­wać rze­czy po­dzie­lo­ne na ka­te­go­rie (np. żyw­ność od­dziel­nie, środ­ki hi­gie­ny oso­bi­stej od­dziel­nie), a je­śli w pacz­ce będą rze­czy z tej sa­mej ka­te­go­rii – pod­pisz­cie do­kład­nie co tam jest. Je­śli ma­cie taką moż­li­wość, zbiór­czo pod­pi­suj­cie też roz­mia­ry da­nych ubra­nek dla dzie­ci.

Przy­kła­dy:

 • Po­ściel 200 cm x 200 cm.
 • Bie­li­zna dam­ska i dzie­cię­ca (róż­ne roz­mia­ry).

Pa­mię­taj­cie, w uwa­gach dla ku­rie­ra war­to do­pi­sać, co to za pacz­ka – dla Ukra­iny. Za­znacz­cie to, wte­dy od razu wia­do­mo, gdzie pacz­ka ma być prze­kie­ro­wa­na.

Pa­mię­taj­cie, że w ogól­no­pol­skich punk­tach przyj­mu­ją­cych po­moc dla Ukra­iny pra­cu­ją całe ze­spo­ły lu­dzi, któ­rym tak jak i Wam za­le­ży na nie­sie­niu po­mo­cy. Dla­te­go już na eta­pie przy­go­to­wa­nia prze­sył­ki miej­cie na uwa­dze, że mo­że­cie znacz­nie uła­twić nam i im pra­cę.

Ak­tu­ali­za­cja li­sty pro­duk­tów po­trzeb­nych w na­szym punk­cie zbiór­ki

Pacz­ka ce­lo­wa­na ma to do sie­bie, że mu­szą się w niej zna­leźć do­kład­nie te rze­czy, któ­re są na li­ście przy­go­to­wa­nej przez po­trze­bu­ją­cych. Na dzień dzi­siej­szy, a w za­sa­dzie NA JUŻ naj­bar­dziej po­trzeb­ne są:

ŻYW­NOŚĆ

 • mle­ko w prosz­ku, mle­ko mo­dy­fi­ko­wa­ne (rów­nież ta­kie go­to­we w bu­te­lecz­kach),
 • musy dla dzie­ci w tub­kach,
 • socz­ki (w bu­tel­kach, kar­to­ni­kach),
 • prze­ką­ski go­to­we do spo­ży­cia: pusz­ki z je­dze­niem, ka­ba­no­sy,
 • chleb to­sto­wy,
 • sło­dy­cze we wszyst­kich ilo­ściach,
 • ba­to­ny pro­te­ino­we,
 • na­po­je izo­to­nicz­ne,
 • wa­fle ry­żo­we.

ŚROD­KI HI­GIE­NICZ­NE

 • pie­lu­chy we wszyst­kich roz­mia­rach,
 • pie­lu­chy i pod­kła­dy dla do­ro­słych,
 • smocz­ki i bu­tel­ki dla dzie­ci (nowe, nie mogą być uży­wa­ne!).

UBRA­NIA

 • ubra­nia dla nie­mow­ląt od roz­mia­ru 44 do 68.

Nie przyj­mu­je­my już ubrań dla do­ro­słych. Mamy ich wy­star­cza­ją­co dużo. Wy­jąt­kiem jest bie­li­zna (majt­ki, skar­pet­ki, sta­ni­ki) – musi być nowa, nie­uży­wa­na.

UWA­GA! Ubran­ka dla dzie­ci mu­szą być wy­pra­ne, czy­ste, tak przy­go­to­wa­ne, by moż­na było ich uży­wać.

TEK­STY­LIA

 • po­ściel,
 • koce,
 • śpi­wo­ry,
 • ka­ri­ma­ty.

Do­dat­ko­we in­for­ma­cje

Nasi ko­or­dy­na­to­rzy będą przyj­mo­wać pacz­ki do na­sze­go ma­ga­zynu pod ad­re­sem:

Ro­ger Pu­bli­shing,
ul. Wał Mie­dze­szyń­ski 208 A, HALA C,
04-866 War­sza­wa, tel. 604 766 664

w go­dzi­nach 6:00-21:00.

Pacz­ki mo­że­cie też do nas wy­sy­łać. Je­śli po­trze­bu­je­cie wspar­cia w nada­niu ich przez ku­rie­ra, na­pisz­cie ma­ila na kon­takt@ro­ger­pu­bli­shing.pl – wy­śle­my Wam list prze­wo­zo­wy.

Pa­mię­taj­cie, że cze­ka­my rów­nież na WAS! Co­dzien­nie zgła­sza się do nas mnó­stwo wo­lon­ta­riu­szy, ogrom­nie dzię­ku­je­my za Wa­sze za­an­ga­żo­wa­nie! Ra­zem mo­że­my wię­cej!

8 marca 2022

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa