Loading...

30 maja 2022

2 min.

Jak usunąć kleszcza? Bezpieczna i sprawdzona metoda

Klesz­cza na­le­ży usu­nąć za po­mo­cą spe­cjal­nych ha­czy­ków lub las­so. Moż­na do tego wy­ko­rzy­stać rów­nież pę­se­tę.

Karolina Zych-Rozpędowska

Pew­nie tra­fi­łaś tu, bo wła­śnie/ja­kiś czas temu wró­ci­łaś z lasu, par­ku, ze spa­ce­ru z psem, z gril­la u zna­jo­mych i je­steś prze­ra­żo­na, bo za­uwa­ży­łaś u sie­bie wbi­te­go klesz­cza. O czym po­win­naś pa­mię­tać?

Klesz­cza na­le­ży usu­nąć szyb­ko, po­nie­waż im dłu­żej jest wbi­ty w skó­rę tym ry­zy­ko prze­nie­sie­nia kręt­ków jest więk­sza. Chwy­ta­my go jak naj­bli­żej skó­ry i wy­cią­ga­my wzdłuż osi wkłu­cia.

Naj­le­piej wy­ko­rzy­stać do tego spe­cjal­ne ha­czy­ki lub las­so, spraw­dzi się rów­nież zwy­kła pę­se­ta. Klesz­cza na­le­ży po­cią­gnąć sta­łym, rów­no­mier­nym ru­chem. Nie moż­na go szar­pać ani prze­krę­cać.

Po usu­nię­ciu klesz­cza prze­myj ranę środ­kiem od­ka­ża­ją­cym i do­kład­nie umyj ręce wodą z my­dłem.

Je­śli w skó­rze po­zo­sta­nie część gło­wo­wa, mo­że­my spró­bo­wać ją usu­nąć, je­śli jest to nie­moż­li­we, to nie wy­cią­ga­my jej na sile tyl­ko po­zo­sta­wia­my w skó­rze.

Jak usunąć kleszcza

Cze­go nie na­le­ży ro­bić?

Klesz­cza nie na­le­ży wy­krę­cać, wy­ci­skać, sma­ro­wać ole­jem, la­kie­rem do pa­znok­ci, przy­pa­lać, pry­skać al­ko­ho­lem, ben­zy­ną itp. Wszyst­kie te za­bie­gi po­wo­du­ją, że kleszcz wy­mio­tu­je do skó­ry, przez co wy­da­la ze śli­ną wię­cej kręt­ków.

Co po usu­nię­ciu klesz­cza?

Po usu­nię­cia klesz­cza na­le­ży ob­ser­wo­wać miej­sce wkłu­cia przez oko­ło 30 dni pod ką­tem wy­stą­pie­nia wcze­sne­go ob­ja­wu bo­re­lio­zy, czy­li ru­mie­nia wę­dru­ją­ce­go.

Ostatnia aktualizacja: 30.05.2022
boreliozakleszcz

30 maja 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.