Loading...

21 marca 2022

2 min.

Jakie szczepienia zaleca się w ciąży? Krótka ściągawka

Pol­skie To­wa­rzy­stwo Gi­ne­ko­lo­gów i Po­łoż­ni­ków za­le­ca szcze­pie­nie ko­biet przed pla­no­wa­ną cią­żą, a na nie­któ­re cho­ro­by tak­że w trak­cie trwa­nia cią­ży.

Martyna Szopa-Krupińska

Przed zaj­ściem w cią­żę pa­mię­taj o spraw­dze­niu czy wcze­śniej by­łaś szcze­pio­na lub cho­ro­wa­łaś na odrę, świn­kę lub ró­życz­kę. Je­śli nie – to po­win­naś przy­jąć 2 daw­ki szcze­pie­nia w od­stę­pie nie krót­szym niż 4 ty­go­dnie. Na­to­miast szcze­pie­nie prze­ciw ospie wietrz­nej w po­sta­ci dwóch da­wek przyj­mu­je się co 6 ty­go­dni.

Po­nad­to, je­śli w dzie­ciń­stwie nie za­szcze­pio­no Cię prze­ciw wi­ru­so­we­mu za­pa­le­niu wą­tro­by typ B, mo­żesz przy­jąć szcze­pion­kę w sche­ma­cie 3-daw­ko­wym (pierw­sza daw­ka, dru­ga daw­ka po mie­sią­cu i trze­cia daw­ka po 6 mie­sią­cach).

Za­le­ca­ne szcze­pie­nia w cią­ży

Szcze­pie­nia­mi za­le­ca­ny­mi i bez­piecz­ny­mi w cią­ży są szcze­pie­nia prze­ciw gry­pie, CO­VID-19 oraz bło­ni­cy, tęż­co­wi i krztu­ś­co­wi.

  • Gry­pa za­le­ca­na jest wszyst­kim ko­bie­tom cię­żar­nym na każ­dym eta­pie cią­ży, ale szcze­gól­nie w II i III try­me­strze.
  • Szcze­pie­nie prze­ciw CO­VID-19 tak­że na każ­dym eta­pie cią­ży, w sche­ma­cie jed­na daw­ka, dru­ga daw­ka po 8 ty­go­dniach, a je­śli po­trze­ba to i daw­ka przy­po­mi­na­ją­ca.
  • Po­nad­to szcze­pie­nie prze­ciw bło­ni­cy, tęż­co­wi i krztu­ś­co­wi za­le­ca­ne jest w każ­dej cią­ży mię­dzy 27. a 36. ty­go­dniem cią­ży.

Szcze­pie­nia w cią­ży są bez­piecz­ne i sku­tecz­ne, mogą ura­to­wać zdro­wie i ży­cie Was dwoj­ga.

Prze­czy­taj wię­cej o trze­ciej daw­ce szcze­pie­nia prze­ciw­ko CO­VID-19 w cią­ży.

Ostatnia aktualizacja: 21.03.2022
szczepienia

21 marca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa