Loading...

17 grudnia 2021

1 min.

K jak katar

O nie, wła­śnie usły­sza­łaś de­li­kat­ną zmia­nę w gło­sie Two­je­go dziec­ka po po­wro­cie z przed­szko­la. Już wiesz, że ju­tro po­ja­wi się ka­tar… Czy wiesz jak go le­czyć? O czym świad­czy ko­lor wy­dzie­li­ny z nosa? Od­po­wia­da­my na wszyst­kie py­ta­nia!

Alicja Jaczewska

Ko­lor ani gę­stość wy­dzie­li­ny z nosa nie świad­czą o jej przy­czy­nie a je­dy­nie o fa­zie nie­ży­tu nosa.

*W więk­szo­ści wi­ru­so­wych in­fek­cji ka­tar jest po­cząt­ko­wo prze­zro­czy­sty wod­ni­sty, ciek­ną­cy. Na­stęp­nie gęst­nie­je i przy­bie­ra bar­wę od żół­tej po zie­lo­ną, aby póź­niej mi­nąć. Je­śli chcesz po­znać sku­tecz­ne spo­so­by na ka­tar – ko­niecz­nie zaj­rzyj do na­sze­go ar­ty­ku­łu:

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2022
katarRadomir radzi

17 grudnia 2021

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.