Loading...

2 marca 2022

1 min.

K jak koper włoski

Kol­ki nie­mow­lę­ce to kosz­mar nie tyl­ko dla ma­lu­cha ale rów­nież dla ro­dzi­ców. Płacz, bez­sen­ność i zmę­cze­nie – to nie po­ma­ga w opie­ce nad no­wo­rod­kiem. Czy po­wszech­nie sto­so­wa­ne na­pa­ry z ko­pru wło­skie­go słusz­nie uwa­ża­ne są za naj­lep­sze roz­wią­za­nie na kol­ki? Oba­la­my mity!

Alicja Jaczewska

Her­bat­ka z ko­pru wło­skie­go, tak czę­sto po­le­ca­na na kol­ki nie­mow­lę­ce, nie tyl­ko nie ma udo­wod­nio­ne­go dzia­ła­nia zmniej­sza­ją­ce­go ich na­si­le­nie, ale jest po­ten­cjal­nie szko­dli­wa!

Za­wie­ra es­tra­gol, któ­re­mu przy­pi­su­je się dzia­ła­nie ra­ko­twór­cze i neu­ro­tok­sycz­ne. A u dzie­ci spo­ży­wa­ją­cych ta­kie her­bat­ki stwier­dzo­no znacz­nie prze­kro­czo­ne nor­my żeń­skich hor­mo­nów płcio­wych.

Eu­ro­pej­skie To­wa­rzy­stwo Ga­stro­en­te­ro­lo­gii, He­pa­to­lo­gii i Ży­wie­nia Dzie­ci (ESP­GHAN) za­le­ca, aby her­ba­ty z ko­pru wło­skie­go nie po­da­wać dzie­ciom przed ukoń­cze­niem 4. roku ży­cia.

Ostatnia aktualizacja: 02.03.2022
domowe sposobykolka niemowlęcaRadomir radzi

2 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.