Loading...

1 stycznia 2022

1 min.

M jak miód

Miód od za­ra­nia dzie­jów ucho­dzi za prze­ciw­bak­te­ryj­ny i prze­ciw­za­pal­ny elik­sir. Po­da­wa­ły go rów­nież na­sze bab­ki swo­im dzie­ciom, twier­dząc, że ra­zem z sy­ro­pem z ce­bu­li nie ma nic lep­sze­go na prze­zię­bie­nie. A jaka jest praw­da?

Alicja Jaczewska

Sku­tecz­ność prze­ciw­kasz­lo­wą mio­du udo­wod­nio­no w wie­lu ba­da­nych na­uko­wych. Moż­na go daw­ko­wać np. 3 razy dzien­nie po 1 ły­żecz­ce. Nie sto­suj­cie go jed­nak u nie­mow­ląt – miód jest prze­ciw­ska­za­ny po­ni­żej 1. roku ży­cia ze wzglę­du na ry­zy­ko bo­tu­li­zmu.

Je­śli chcesz po­znać sku­tecz­ne spo­so­by na ka­szel – zaj­rzyj do ar­ty­ku­łu:

Ostatnia aktualizacja: 18.12.2021
domowe sposobykaszelRadomir radzi

1 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa