Loading...

25 stycznia 2022

3 min.

Nie bój się! Po zawale możesz „to” z nim robić!

Kie­dyś Wa­sze ży­cie sek­su­al­ne kwi­tło. Aż wszyst­ko się zmie­ni­ło – więk­szość męż­czyźn po prze­by­tym za­wa­le ser­ca boi się po­wro­tu do ak­tyw­no­ści sek­su­al­nej, więc wspól­ną de­cy­zją re­zy­gnu­je­cie ze współ­ży­cia. Czy słusz­nie? War­to o tym po­roz­ma­wiać z kar­dio­lo­giem i zro­bić np. pró­bę wy­sił­ko­wą.

Karolina Zych-Rozpędowska

Naj­pierw okrop­ny ból w klat­ce pier­sio­wej, któ­ry po­ja­wił się u nie­go z sa­me­go rana. Za­czę­łaś pa­ni­ko­wać, bo prze­czu­wa­łaś, że ten za most­kiem to coś nie­po­ko­ją­ce­go, więc szyb­ko we­zwa­li­ście po­go­to­wie. Po­twier­dzi­ło się naj­gor­sze – za­wał. To był trud­ny czas, pro­ces ho­spi­ta­li­za­cji i re­ha­bi­li­ta­cji już za nim, ale i Cie­bie kosz­to­wa­ło to wie­le ner­wów.

Przy wy­pi­sie le­ka­rze mó­wi­li, że ser­ce jest w gor­szej kon­dy­cji, jed­nak za­wał nie był roz­le­gły i z upły­wem cza­su, jak part­ner bę­dzie o sie­bie dbał, to po­win­no być le­piej. Po­tem był na tur­nu­sie re­ha­bi­li­ta­cji kar­dio­lo­gicz­nej, po któ­rej wi­dzia­łaś, że tro­chę „od­żył”. W su­mie to mi­nę­ły już 2 mie­sią­ce od za­wa­łu, i tak ostat­nio za­czę­łaś się za­sta­na­wiać czy mo­gli­by­ście spró­bo­wać już „to” zro­bić…

Kie­dy jest do­bry czas na seks?

Lęk przed ko­lej­nym za­wa­łem, na­wro­tem bólu czy śmier­cią po­wo­du­je, że wie­le par re­zy­gnu­je z in­tym­nej sfe­ry ży­cia. Zu­peł­nie nie­słusz­nie, po­nie­waż u więk­szo­ści pa­cjen­tów po­wrót do ak­tyw­no­ści sek­su­al­nej jest moż­li­wy już po 4-6 ty­go­dniach od nie­po­wi­kła­ne­go za­wa­łu mię­śnia ser­co­we­go. A war­to wie­dzieć, że „nie­po­wi­kła­ny” ozna­cza, że nie do­szło do znacz­ne­go uszko­dze­nia ser­ca, czy­li za­wał nie spo­wo­do­wał cięż­kiej nie­wy­dol­no­ści ser­ca, nie do­szło do uszko­dze­nia mię­śnia, za­sta­wek itp.

Ak­tyw­ność sek­su­al­na jest tak na­praw­dę ak­tyw­no­ścią fi­zycz­ną, a ta u pa­cjen­tów po za­wa­le jest po­żą­da­na jako ele­ment pro­fi­lak­ty­ki. Ry­zy­ko zgo­nu w trak­cie sek­su jest bar­dzo małe, po­ni­żej 1,7% (pa­cjen­ci czę­sto o to py­ta­ją). Bar­dzo waż­ne jest, by zbli­że­nie było kom­for­to­we – naj­le­piej w zna­nym oto­cze­niu, ze sta­łym part­ne­rem, bez sto­so­wa­nia nad­mier­nej ilo­ści al­ko­ho­lu.

Po­twier­dze­nie od le­ka­rza

Spo­ra część męż­czyzn lubi mieć po­twier­dzo­ne „na pa­pie­rze”, że nie ma prze­ciw­wska­zań. Je­śli Twój męż­czy­zna na­le­ży do ta­kiej gru­py, to oczy­wi­ście może po­roz­ma­wiać ze swo­im kar­dio­lo­giem o wy­ko­na­niu np. pró­by wy­sił­ko­wej. W ta­kim ba­da­niu zo­ba­czy­cie, jak ser­ce re­agu­je na wy­si­łek fi­zycz­ny, i czy w trak­cie nie­go do­cho­dzi do za­bu­rzeń ryt­mu, zmian w EKG su­ge­ru­ją­cych nie­do­krwie­nie ser­ca itp.

Pod­su­muj­my: moż­na upra­wiać seks po za­wa­le. Na po­czą­tek spró­buj­cie mniej mę­czą­cych dla Two­je­go part­ne­ra po­zy­cji tak, by zmi­ni­ma­li­zo­wać lęk przed po­now­nym bó­lem w klat­ce pier­sio­wej. Z cza­sem do­sko­na­le od­naj­dzie­cie się w no­wej sy­tu­acji!

Źró­dła:

  • 2019 ESC Gu­ide­li­nes for the dia­gno­sis and ma­na­ge­ment of chro­nic co­ro­na­ry syn­dro­mes: The Task For­ce for the dia­gno­sis and ma­na­ge­ment of chro­nic co­ro­na­ry syn­dro­mes of the Euro­pe­an So­cie­ty of Car­dio­lo­gy (ESC);
  • 2021 ESC Gu­ide­li­nes on car­dio­va­scu­lar di­se­ase pre­ven­tion in cli­ni­cal prac­ti­ce: De­ve­lo­ped by the Task For­ce for car­dio­va­scu­lar di­se­ase pre­ven­tion in cli­ni­cal prac­ti­ce with re­pre­sen­ta­ti­ves of the Eu­ro­pe­an So­cie­ty of Car­dio­lo­gy and 12 me­di­cal so­cie­ties With the spe­cial con­tri­bu­tion of the Eu­ro­pe­an As­so­cia­tion of Pre­ven­ti­ve Car­dio­lo­gy (EAPC), Eu­ro­pe­an He­art Jo­ur­nal, Vo­lu­me 42, Is­sue 34, 7 Sep­tem­ber 2021, Pa­ges 3227–3337, https://doi.org/10.1093/eur­he­artj/ehab484.
Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022
choroby sercaseks

25 stycznia 2022

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.