Loading...

1 stycznia 2022

2 min.

Napój, który uratował 3000 osób

Wy­obraź­cie to so­bie. Le­karz w obo­zie dla uchodź­ców w Ban­gla­de­szu, epi­de­mia cho­le­ry i kro­plów­ki, któ­re do tej pory ra­to­wa­ły pa­cjen­tów – koń­czą się. Na szczę­ście le­karz wpa­da na ge­nial­ny po­mysł – mie­sza ze sobą tyl­ko trzy, ogól­no­do­stęp­ne skład­ni­ki i znów może za­cząć le­czyć.

Alicja Jaczewska

Bie­gun­ka to te­mat rze­ka… i by nie wda­wać się w po­ry­wa­ją­ce szcze­gó­ły, w każ­dym przy­pad­ku ob­jaw ten po­wi­nien wzmoc­nić Two­ją czuj­ność. Przede wszyst­kim pa­mię­taj, że pod­sta­wą le­cze­nia bie­gun­ki i wy­mio­tów za­wsze jest wła­ści­wa po­daż pły­nów!

Je­dy­nym me­cha­ni­zmem, któ­ry pod­czas nie­ży­tów żo­łąd­ko­wo-je­li­to­wych nig­dy nie ule­ga za­bu­rze­niu to ten za­leż­ny od glu­ko­zy i sodu (soli i cu­kru). Dla­te­go po­da­nie roz­two­ru tych skład­ni­ków w od­po­wied­nich pro­por­cjach sprzy­ja uzu­peł­nia­niu strat pły­no­wych i za­po­bie­ga po­wsta­wa­niu za­bu­rzeń jo­no­wych. Współ­cze­śnie w ta­kich przy­pad­kach na po­moc przy­cho­dzą nam do­ust­ne pły­ny na­wad­nia­ją­ce (tzw. elek­tro­li­ty), ale jak ra­dzo­no so­bie kie­dyś?

Woda z solą i cu­krem

Od po­ło­wy XIX wie­ku stan­dar­dem le­cze­nia pod­czas epi­de­mii cho­rób bie­gun­ko­wych – przede wszyst­kim sza­le­ją­cej wów­czas cho­le­ry – były do­żyl­ne wle­wy hi­per­to­nicz­nej soli. Wów­czas od­kry­to też me­cha­nizm wchła­nia­nia wody i na tej pod­sta­wie opra­co­wa­no skład pierw­szych do­ust­nych pły­nów na­wad­nia­ją­cych (DPN).

W trak­cie epi­de­mii cho­le­ry sze­rzą­cej się w cza­sie woj­ny w Ban­gla­de­szu, pe­wien le­karz w obo­zie dla uchodź­ców, któ­re­mu skoń­czy­ły się kro­plów­ki, ko­ja­rząc, że gdzieś już o DPN czy­tał, za­czął po­da­wać pa­cjen­tom ta­kie pły­ny do­mo­wej ro­bo­ty. Po pro­stu – mie­szał wodę z solą i cu­krem. Tym spo­so­bem ura­to­wał 3 ty­sią­ce osób. Co wię­cej – oka­za­ło się, że śmier­tel­ność wśród jego pa­cjen­tów na­wad­nia­nych do­ust­nie była mniej­sza niż tych na­wad­nia­nych do­żyl­nie (3,6% vs 30%).

Nie po­le­cam sa­mo­dziel­ne­go przy­go­to­wy­wa­nia ta­kiej mik­stu­ry, zwłasz­cza, że pro­por­cje soli do cu­kru mu­szą być bar­dzo pre­cy­zyj­nie do­bra­ne. Dziś na szczę­ście do wy­bo­ru mamy dużo sku­tecz­niej­sze pre­pa­ra­ty. Pa­mię­taj więc, że po­daż pły­nów po­zwa­la unik­nąć od­wod­nie­nia, ewen­tu­al­nych za­bu­rzeń elek­tro­li­to­wych, a w kon­se­kwen­cji ho­spi­ta­li­za­cji.

Ostatnia aktualizacja: 01.01.2022
biegunkawymioty

1 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa