Loading...

21 stycznia 2022

2 min.

Nieodpowiedzialność w czasach pandemii

Pan­de­mia CO­VID-19 naj­pierw wzbu­dzi­ła w spo­łe­czeń­stwie ogrom­ny po­płoch – do­pie­ro z cza­sem po­ja­wi­ła się bez­myśl­ność. O ta­kim bra­ku roz­sąd­ku pi­sze­my dzi­siaj. I jako prze­stro­gę do­da­my – po­myśl, za­nim z ob­ja­wa­mi CO­VID-19 wy­bie­rzesz się do przy­chod­ni lub szpi­ta­la. Ktoś może to przy­pła­cić ży­ciem.

Karolina Zych-Rozpędowska

Szczyt ko­lej­nej fali CO­VID-19. Pa­cjen­ci sie­dzą przed drzwia­mi ga­bi­ne­tu cze­ka­jąc na wi­zy­tę. Kil­ku se­nio­rów – je­den z „roz­chwia­ną” cu­krzy­cą, ko­lej­ny z no­wo­two­rem je­li­ta gru­be­go i nie­do­krwi­sto­ścią, i je­den ty­dzień od wy­pi­su ze szpi­ta­la po wsz­cze­pie­niu roz­rusz­ni­ka.

Oso­by star­sze za­wsze przy­cho­dzą dużo wcze­śniej, choć są in­for­mo­wa­ni, że se­zon in­fek­cyj­ny to nie jest do­bry mo­ment na prze­sia­dy­wa­nie pod ga­bi­ne­tem! Mają przy­cho­dzić na go­dzi­ny, ale i tak ro­bią swo­je.


Wśród se­nio­rów sie­dzi jed­na mło­da i nie­ste­ty in­fek­cyj­na pa­cjent­ka.

Le­karz: Dzień do­bry, co pani do­le­ga?

Pa­cjent­ka: Pani dok­tor od 3 dni mam ka­szel, taki tro­chę dziw­ny, go­rącz­kę 38° C, bolą mnie ple­cy i gło­wa.

Lekarz: Sie­dzi pani z taką in­fek­cją – tak po pro­stu w po­cze­kal­ni? Trze­ba było po­in­for­mo­wać re­je­stra­cję o in­fek­cji, wte­dy przy­ję­ła­bym pa­nią bez­piecz­nie w izo­lat­ce. Naj­praw­do­po­dob­niej ma pani CO­VID-19!

Pa­cjent­ka: Pani dok­tor, ale ja to w za­sa­dzie tyl­ko chcia­łam po­twier­dzić. Sie­dzę w pra­cy obok do­dat­nie­go ko­le­gi. Te­raz po­szedł na izo­la­cję, bo wy­szedł mu po­zy­tyw­ny test, ale cały ty­dzień sie­dzie­li­śmy ra­zem. Nie czu­ję się ja­koś tra­gicz­nie, chy­ba nie­źle to prze­cho­dzę, ale tak chcia­łam wie­dzieć czy też mam.


Test an­ty­ge­no­wy oczy­wi­ście wy­szedł do­dat­ni! Czy pa­cjent­ka po­win­na cze­kać ra­zem z in­ny­mi prze­wle­kle cho­ry­mi? Oczy­wi­ście że nie, bo nie­ste­ty na­ra­zi­ła ich na za­ka­że­nie.

Oso­by z no­wo­two­ra­mi, cu­krzy­cą, wie­lo­ma cho­ro­ba­mi współ­ist­nie­ją­cy­mi a przede wszyst­kim oso­by star­sze, nadal po­mi­mo za­szcze­pie­nia są na­ra­żo­ne na ry­zy­ko cięż­kie­go prze­bie­gu CO­VID-19.

W tym mo­men­cie wy­star­czy­ło, by pa­cjent­ka po­in­for­mo­wa­ła, że ma in­fek­cję i po­dej­rze­wa CO­VID-19. Zo­sta­ła­by tak samo zba­da­na, do­sta­ła­by ta­kie same za­le­ce­nia, ale wi­zy­ta od­by­ła­by się w izo­lat­ce bez nie­po­trzeb­ne­go na­ra­ża­nia se­nio­rów.

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2022
COVID-19

21 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa