Loading...

14 września 2022

2 min.

Nowe badania, na które dostaniesz skierowanie od lekarza POZ

Do­no­si­my, ale spo­koj­nie, to bar­dzo do­bra in­for­ma­cja dla pa­cjen­tów! Od nie­daw­na le­ka­rze POZ mają moż­li­wość kie­ro­wa­nia pa­cjen­tów na do­dat­ko­we ba­da­nia dia­gno­stycz­ne. Ja­kie?

Karolina Zych-Rozpędowska

Pro­fi­lak­ty­ka to ter­min, któ­ry na por­ta­lu od­mie­nia­my przez wszyst­kie przy­pad­ki i bar­dzo czę­sto po­ka­zu­je­my Wam, dla­cze­go jest tak waż­na. Dla­te­go cie­szy­my się z każ­dej do­dat­ko­wej szan­sy prze­ka­zy­wa­nia Wam do­brych in­for­ma­cji w te­ma­cie ba­dań, któ­re sta­ją się ła­twiej do­stęp­ne.

Od 1 lip­ca 2022 roku le­ka­rze ro­dzin­ni mogą zle­cać ba­da­nia do­dat­ko­we, któ­re do­tych­czas były zle­ca­ne tyl­ko przez po­rad­nie spe­cja­li­stycz­ne lub wy­ko­ny­wa­ne od­płat­nie w ra­mach usług ko­mer­cyj­nych.

Do­dat­ko­wo, w przy­pad­ku ob­ja­wów in­fek­cji, moż­na wy­ko­nać szyb­ki test CRP, czy­li test oce­nia­ją­cy jak duży jest stan za­pal­ny, a w przy­pad­ku zmian w bło­nie ślu­zo­wej gar­dła po­dej­rza­nych o an­gi­nę pa­cior­kow­co­wą wy­ko­nać szyb­ki test w kie­run­ku bak­te­rii Strep­to­coc­cus py­oge­nes.

Dwa ostat­nie te­sty po­mo­gą ogra­ni­czyć licz­bę za­le­ca­nych an­ty­bio­ty­ków.

Na no­wej li­ście ba­dań zna­la­zły się:

  • fer­ry­ty­na,
  • wi­ta­mi­na B12,
  • kwas fo­lio­wy,
  • anty-CCP,
  • CRP – szyb­ki test ilo­ścio­wy (po­pu­la­cja do ukoń­cze­nia 6. r.ż.),
  • prze­ciw­cia­ła anty-HCV,
  • An­ty­gen H. py­lo­ri w kale – test ka­set­ko­wy,
  • An­ty­gen H. py­lo­ri w kale – test la­bo­ra­to­ryj­ny,
  • Strep-test.

Na ko­niec, te­ma­tycz­nie zo­sta­wiam Wam jesz­cze przy­kła­do­we ma­te­ria­ły o ba­da­niach:

badania laboratoryjne

14 września 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa