Loading...

18 marca 2022

1 min.

O jak ochraniacze do łóżeczka

Mamy dwo­ją się i tro­ją, aby za­pew­nić ma­lusz­ko­wi przy­tul­ne miej­sce do wy­po­czyn­ku. Ale uwa­ga! W przy­pad­ku spa­nia we wła­snym łó­żecz­ku – za­sa­dy są pro­ste – obo­wią­zu­je mi­ni­ma­lizm!

Redakcja

Redakcja

Za­le­ży Ci, by Twój nie­mow­lak chciał spać w swo­im łó­żecz­ku, a przy tym miał cie­pło, miło i przy­tul­nie? Jak przy­tul­nie i miło to od razu na myśl przy­cho­dzą Ci nie­zbęd­ne ko­cy­ki, po­du­szecz­ki i mię­ciut­kie ochra­nia­cze na ba­rier­ki? STOP!

Czy wie­dzia­łaś, jak nie­bez­piecz­ne są wszyst­kie luź­ne przed­mio­ty, któ­re dziec­ko może pod­czas snu lub drzem­ki za­rzu­cić so­bie na twarz, albo ta­kie, do któ­rych może „przy­lgnąć”? Że mogą zwięk­sza­ć ry­zy­ko na­głe­go zgo­nu?

Przede wszyst­kim pa­mię­taj, że nie­mow­lak po­wi­nien spać w śpi­wor­ku lub otu­la­czu. W łó­żecz­ku (poza dziec­kiem) nie po­win­no znaj­do­wać się nic wię­cej. Wszyst­kie mięk­kie przed­mio­ty zwięk­sza­ją ry­zy­ko SIDS – zwłasz­cza u star­szych nie­mow­ląt, któ­re w trak­cie snu mogą się „prze­miesz­czać” i nie mają jesz­cze wy­kształ­co­ne­go od­ru­chu od­py­cha­nia czy od­sła­nia­nia buzi.

Za­po­znaj się z po­zo­sta­ły­mi za­le­ce­nia­mi, któ­re zna­czą­co zmniej­sza­ją ry­zy­ko śmier­ci łó­żecz­ko­wej.
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2022
Radomir radzi

18 marca 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa