Loading...

8 marca 2022

2 min.

Pomoc dla Ukrainy: razem możemy więcej

Obec­nie ro­bi­my wszyst­ko co w na­szej mocy, by wes­przeć zgło­sze­nia, któ­re otrzy­ma­li­śmy. Na ten mo­ment za­po­trze­bo­wa­nie na prze­sył­ki po­mo­co­we jest ogrom­ne, dla­te­go pro­si­my o Wa­sze zro­zu­mie­nie i wy­ro­zu­mia­łość.

Redakcja

Redakcja

To były trud­ne i peł­ne wzru­sze­nia dni. Ilość do­star­cza­nych przez Was pa­czek z żyw­no­ścią i pro­duk­ta­mi pierw­szej po­trze­by a tak­że Wa­sze za­an­ga­żo­wa­nie, Ko­cha­ni Wo­lon­ta­riu­sze, prze­ro­sło na­sze naj­śmiel­sze ocze­ki­wa­nia – co­dzien­nie tłum­nie przy­by­wa­li­ście do na­sze­go ma­ga­zy­nu z wy­peł­nio­ny­mi po brze­gi pacz­ka­mi i z chę­cią nie­sie­nia po­mo­cy

Za­czy­na­my więc od po­dzię­ko­wań – bez Was cała ak­cja, by się nie uda­ła. A z całą pew­no­ścią nie dzia­ła­li­by­śmy tak szyb­ko i spraw­nie.

Do dal­sze­go dzia­ła­nia na­pę­dza­ją nas wia­do­mo­ści peł­ne cie­płych słów od tych, któ­rym już uda­ło się po­móc. To daje mnó­stwo siły!

Na­sza ak­cja trwa już od po­nie­dział­ku, 28 lu­te­go. Zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy się bły­ska­wicz­nie – po­cząt­ki nie były ła­twe, ale już dzi­siaj dzia­ła­my jak do­brze na­oli­wio­ny me­cha­nizm. I kon­ty­nu­uje­my na­szą zbiór­kę!

Dziś ro­bi­my wszyst­ko co w na­szej mocy, by wes­przeć wie­lu z Was. Na ten mo­ment za­po­trze­bo­wa­nie na prze­sył­ki po­mo­co­we jest tak duże, że pro­si­my o Wa­sze zro­zu­mie­nie i wy­ro­zu­mia­łość. Sta­ra­my się na bie­żą­co z Wami kon­tak­to­wać i in­for­mo­wać o sta­tu­sie Wa­szej prze­sył­ki i moż­li­wo­ściach po­mo­cy, jaką na chwi­lę obec­ną mo­że­my Wam za­ofe­ro­wać.

Li­sta naj­po­trzeb­niej­szych pro­duk­tów w na­szym punk­cie zbiór­ki (ak­tu­ali­za­cja)

Przy­go­to­wu­je­my pacz­ki ce­lo­wa­ne dla ca­łych ro­dzin, pacz­ki ce­lo­wa­ne dla ośrod­ków przyj­mu­ją­cych ro­dzi­ny, pacz­ki dla osób in­dy­wi­du­al­nych. Na dzień dzi­siej­szy (7 mar­ca) naj­bar­dziej po­trzeb­ne są:

ŻYW­NOŚĆ

  • mle­ko w prosz­ku, mle­ko mo­dy­fi­ko­wa­ne (rów­nież ta­kie go­to­we w bu­te­lecz­kach),
  • musy dla dzie­ci w tub­kach,
  • socz­ki (w bu­tel­kach, kar­to­ni­kach),
  • prze­ką­ski go­to­we do spo­ży­cia: kon­ser­wy, ka­ba­no­sy,
  • pie­czy­wo o dłu­gim ter­mi­nie waż­no­ści,
  • sło­dy­cze we wszyst­kich ilo­ściach,
  • ba­to­ny pro­te­ino­we,
  • na­po­je izo­to­nicz­ne,

UBRA­NIA

  • nowa bie­li­zna dla dzie­ci i do­ro­słych (majt­ki, skar­pet­ki, sta­ni­ki),
  • biu­sto­no­sze spor­to­we/ba­weł­nia­ne dla na­sto­la­tek.

Do­dat­ko­we in­for­ma­cje

Nasi ko­or­dy­na­to­rzy przyj­mu­ją pacz­ki w go­dzi­nach 6:00-21:00.

Ad­res na­sze­go ma­ga­zynu:

Ro­ger Pu­bli­shing,
ul. Wał Mie­dze­szyń­ski 208 A, HALA C,
04-866 War­sza­wa,
tel. 604 766 664

Je­śli ma­cie nam ocho­tę po­móc oso­bi­ście – cze­ka­my na Was!

Prze­czy­taj wię­cej:
Ostatnia aktualizacja: 08.03.2022

8 marca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa