Loading...

26 lutego 2022

3 min.

Pomoc dla Ukrainy

Ze­spół Ro­ger Pu­bli­shing i Fun­da­cji Er­ne­sta po­now­nie jed­no­czy siły, by stwo­rzyć zor­ga­ni­zo­wa­ne i lo­gi­stycz­nie wa­run­ki do wspól­ne­go po­ma­ga­nia in­nym.

Redakcja

Redakcja

Wszy­scy z ogrom­nym nie­po­ko­jem ob­ser­wu­je­my to co się obec­nie dzie­je na Ukra­inie. Agre­sja Ro­sji skie­ro­wa­na wo­bec na­sze­go są­sia­da po­ru­szy­ła ser­ca ty­się­cy Po­la­ków. Od dwóch dni per­fek­cyj­nie zda­je­my eg­za­min z czło­wie­czeń­stwa, włą­cza­jąc się w nie­sie­nie po­mo­cy, czy udział w zor­ga­ni­zo­wa­nych ak­cjach.

My rów­nież wie­rzy­my, że na­wet naj­mniej­sze ge­sty bu­du­ją mo­sty, dla­te­go wy­ko­rzy­stu­jąc swo­je moż­li­wo­ści lo­gi­stycz­ne, przy wspar­ciu wspa­nia­łych pra­cow­ni­ków z ze­spo­łu Ro­ger Pu­bli­shing oraz Fun­da­cji Er­ne­sta za­ini­cjo­wa­li­śmy ak­cję po­mo­cy dla Ukra­iny po­przez zbiór­kę pro­duk­tów pierw­szej po­trze­by.

Ja­kie są za­ło­że­nia na­szej zbiór­ki?

Ak­cja po­le­ga na do­star­cze­niu róż­ny­mi ka­na­ła­mi pro­duk­tów pierw­szej po­trze­by dla uchodź­ców z Ukra­iny, któ­rzy są już na te­re­nie Pol­ski.

  • Pro­duk­ty mo­że­cie ku­pić w do­wol­nym skle­pie on­li­ne, któ­ry do­star­czy za­mó­wie­nie na te­re­nie Pol­ski – i wy­słać go na nasz ad­res: Ro­ger Pu­bli­shing, ul. Wał Mie­dze­szyń­ski 208 A, HALA C, O4-866 War­sza­wa, tel. 604 766 664
  • Na ten sam ad­res mo­że­cie wy­słać rów­nież rze­czy uży­wa­ne – waż­ne, by były w bar­dzo do­brym sta­nie, czy­ste, wy­pra­ne, tak by ich prze­zna­cze­nie nie wy­klu­cza­ło po­now­ne­go uży­cia przez inną oso­bę. (Miej­cie na uwa­dze, że rze­cza­mi uży­wa­ny­mi, któ­re nie po­win­ny być prze­ka­zy­wa­ne da­lej są np. smocz­ki, bu­tel­ki do kar­mie­nia czy bie­li­zna)
  • Mo­że­cie też zro­bić za­ku­py sta­cjo­nar­nie w do­wol­nym skle­pie na te­re­nie Pol­ski i je do nas nadać na w/w ad­res. Je­śli po­trze­bu­je­cie wspar­cia w nada­niu ich przez ku­rie­ra, na­pisz­cie ma­ila na kon­takt@ro­ger­pu­bli­shing.pl – my z na­szej stro­ny wy­śle­my Wam list prze­wo­zo­wy.
  • Mo­że­cie rów­nież prze­ka­zać nam pro­duk­ty oso­bi­ście. Nasi ko­or­dy­na­to­rzy będą je przyj­mo­wać na ma­ga­zyn od po­nie­dział­ku 28.02.2022 w go­dzi­nach 6:00-21:00. W tych go­dzi­nach nie mu­si­cie nas in­for­mo­wać, że bę­dzie­cie, bę­dzie­my już na Was po pro­stu cze­kać.

Czas trwa­nia ak­cji?

Ak­cja trwa do od­wo­ła­nia, czy­li na ra­zie bez­ter­mi­no­wo. Śledź­cie też na­sze ka­na­ły @ma­ma­gi­ne­ko­log i @fun­da­cja­er­ne­sta na In­sta­gra­mie, gdzie na bie­żą­co bę­dzie­my po­da­wać in­for­ma­cje i re­la­cje.

Nasi ko­or­dy­na­to­rzy będą przyj­mo­wać pacz­ki od ku­rie­rów i je od­po­wied­nio se­gre­go­wać. Bę­dzie­my też cze­kać na Was oso­bi­ście, je­że­li bę­dzie­cie chcie­li sami przy­wieźć pacz­ki na nasz ma­ga­zyn – od po­nie­dział­ku 28.02.2022 w go­dzi­nach 6:00-21:00. W tych go­dzi­nach nie mu­si­cie nas in­for­mo­wać, że bę­dzie­cie/że pla­nu­je­cie przy­jazd, bę­dzie­my już na Was po pro­stu cze­kać.

Li­sta pro­duk­tów pierw­szej po­mo­cy

Przy­go­to­wa­li­śmy li­stę rze­czy pierw­szej po­mo­cy, dla­te­go za­chę­ca­my Was do za­po­zna­nia się z jej punk­ta­mi i przy­go­to­wy­wa­nie za­ku­pów czy pa­czek wła­śnie na jej pod­sta­wie.

Waż­ne in­for­ma­cje

Za­chę­ca­my rów­nież ośrod­ki dla uchodź­ców oraz wszyst­kie oso­by, któ­re ofe­ru­ją schro­nie­nie i opie­kę oby­wa­te­lom Ukra­iny do kon­tak­tu z nami na ad­res:

  • ukra­ina@fun­da­cja­er­ne­sta.pl

W taki spo­sób mo­że­cie zgła­szać nam za­po­trze­bo­wa­nie na pro­duk­ty dla uchodź­ców. Nasi ko­or­dy­na­to­rzy będą spo­rzą­dzać de­dy­ko­wa­ne li­sty i pro­duk­ty ze zbiór­ki tra­fią do rąk po­trze­bu­ją­cych, do osób któ­re otrzy­ma­ły schro­nie­nie w na­szym kra­ju.

Ostatnia aktualizacja: 26.02.2022

26 lutego 2022

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa