Loading...

3 grudnia 2021

3 min.

Seks i serce – koktajl mołotowa?

Nasi męż­czyź­ni (Twój na pew­no też) nie po­tra­fią roz­ma­wiać o sek­sie w ga­bi­ne­cie le­kar­skim. A po­win­ni. Dla­cze­go to ta­kie waż­ne? Po­nie­waż za­bu­rze­nia erek­cji u męż­czyzn wpły­wa­ją na zwięk­sze­nie ry­zy­ka roz­wo­ju cho­rób ser­co­wo-na­czy­nio­wych i śmier­ci z ich po­wo­du.

Karolina Zych-Rozpędowska

Być może pierw­sze co przy­szło Wam na myśl, to ko­me­dio­wa sce­na po­ka­zu­ją­ca, że „ser­ce nie lubi sek­su”. No i tu do­cho­dzi­my do sed­na pro­ble­mu, bo nie­ste­ty seks nadal po­zo­sta­je te­ma­tem tabu. Śmie­je­my się z nie­go w fil­mach, wśród zna­jo­mych, ale w rze­czy­wi­sto­ści nasi męż­czyź­ni nie po­tra­fią o nim roz­ma­wiać w ga­bi­ne­cie le­kar­skim.

Tym­cza­sem naj­now­sze wy­tycz­ne Eu­ro­pej­skie­go To­wa­rzy­stwa Kar­dio­lo­gicz­ne­go (sier­pień 2021 r.) nie po­zo­sta­wia­ją złu­dzeń. Mamy nie­zbi­te do­wo­dy na to, że za­bu­rze­nia erek­cji u męż­czyzn wpły­wa­ją na zwięk­sze­nie ry­zy­ka roz­wo­ju cho­rób ser­co­wo-na­czy­nio­wych i śmier­ci z ich po­wo­du.

Za­bu­rze­nia erek­cji, to sy­gnał dla ser­ca

War­to by­ście wie­dzia­ły, że za­bu­rze­nia erek­cji u Wa­szych fa­ce­tów to nie po­wód do wsty­du, bo wy­stę­pu­ją u po­nad 50% męż­czyzn po 40. roku ży­cia, a z wie­kiem te sta­ty­sty­ki jesz­cze wzra­sta­ją. Dla­te­go za­miast roz­pa­czać i la­men­to­wać, już dziś weź­cie spra­wy w swo­je ręce.

Trud­no­ści z uzy­ska­niem i utrzy­ma­niem wzwo­du czę­sto po­ja­wia­ją się na kil­ka lat przed wy­stą­pie­niem ob­ja­wów np. cho­ro­by wień­co­wej. Do­cho­dzi do niej po­przez zwę­że­nie na­czyń w ser­cu, cze­go kon­se­kwen­cją może być za­wał ser­ca u Wa­sze­go part­ne­ra.

Mały ka­li­ber, ale wa­riat

A te­raz czas na klu­czo­we fak­ty, bo w koń­cu nie samą na­mięt­no­ścią żyje czło­wiek. Po pierw­sze, głów­ną przy­czy­ną cho­ro­by wień­co­wej jest miaż­dży­ca. Po dru­gie, miaż­dży­ca jest cho­ro­bą ca­łe­go or­ga­ni­zmu i roz­wi­ja się jed­no­cze­śnie we wszyst­kich na­czy­niach. Po trze­cie, może ona po­wsta­wać rów­nież w na­czy­niach ma­łe­go ka­li­bru, ja­ki­mi są tęt­ni­ce prą­cia (cho­ciaż na­czy­nia wień­co­we, któ­re za­opa­tru­ją ser­ce w krew mają 2-6 mm śred­ni­cy).

Naj­waż­niej­sza in­for­ma­cja w dzi­siej­szym new­sie to: cho­ro­by kar­dio­lo­gicz­ne i za­bu­rze­nia erek­cji u Two­je­go męż­czy­zny mają po­dob­ne czyn­ni­ki sprzy­ja­ją­ce ich wy­stą­pie­niu:

  • wy­so­kie stę­że­nie cho­le­ste­ro­lu,
  • in­su­li­no­opor­ność,
  • cu­krzy­ca typu 2,
  • pa­le­nie pa­pie­ro­sów,
  • oty­łość,
  • sie­dzą­cy tryb ży­cia,
  • za­bu­rze­nia de­pre­syj­ne,
  • nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze.

Po­ży­tecz­ne z przy­jem­nym

Praw­do­po­dob­nie swo­je­go fa­ce­ta na siłę do le­ka­rza nie za­cią­gniesz, (cho­ciaż nie­któ­re z Was mają ogrom­ną siłę w rę­kach), ale po­dejdź go i za­py­taj czy jest w sta­nie za­pa­mię­tać pro­sty zwią­zek przy­czy­no­wo-skut­ko­wy: wcze­sne wy­kry­cie za­bu­rzeń erek­cji po­zwa­la na szyb­sze włą­cze­nie pro­fi­lak­ty­ki i opóź­nie­nie roz­wo­ju cho­rób ser­ca.

Pod­suń mu też nasz ma­te­riał. War­to by wie­dział, że je­śli po­pra­cu­je jesz­cze nad re­duk­cją masy cia­ła, prze­sta­nie pa­lić, zmie­ni die­tę i za­cznie się ru­szać – to bę­dzie zwy­cięz­cą. Po­lep­szy nie tyl­ko swo­je funk­cje sek­su­al­ne, któ­re wpły­ną na sa­tys­fak­cjo­nu­ją­cą erek­cję, ale i wła­sną sa­mo­oce­nę. Do­star­czy też po­zy­tyw­nych im­pul­sów dla swo­je­go zdro­wia psy­chicz­ne­go.


Źró­dło:

2021 ESC Gu­ide­li­nes on car­dio­va­scu­lar di­se­ase pre­ven­tion in cli­ni­cal prac­ti­ce: De­ve­lo­ped by the Task For­ce for car­dio­va­scu­lar di­se­ase pre­ven­tion in cli­ni­cal prac­ti­ce with re­pre­sen­ta­ti­ves of the Eu­ro­pe­an So­cie­ty of Car­dio­lo­gy and 12 me­di­cal so­cie­ties With the spe­cial con­tri­bu­tion of the Eu­ro­pe­an As­so­cia­tion of Pre­ven­ti­ve Car­dio­lo­gy (EAPC).

Ostatnia aktualizacja: 26.01.2022
choroby sercaprofilaktykasekssercezaburzenia erekcji

3 grudnia 2021

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa