Loading...

7 kwietnia 2022

1 min.

Sprawdź czy stosując emolienty u dziecka z AZS nie popełniasz błędu

Ato­po­we­go za­pa­le­nia skó­ry nie da się le­czyć bez za­sto­so­wa­nia emo­lien­tów. Jak je apli­ko­wać, aby mia­ły szan­sę za­dzia­łać i przy­nieść ulgę su­chej skó­rze dziec­ka?

Alicja Jaczewska

Czy wiesz, jak czę­sto sto­so­wać emo­lien­ty u dzie­ci z ato­po­wym za­pa­le­niem skó­ry (AZS)? Sma­ru­jesz od nie­daw­na ma­lusz­ka CO­DZIEN­NIE po ką­pie­li, a efek­tu wciąż nie ma. Nic dziw­ne­go…

Emo­lien­ty dzia­ła­ją oko­ło 6-8 go­dzin, a więc aby uzy­skać trwa­ły efekt i po­pra­wę kon­dy­cji skó­ry dziec­ka na­le­ży je sto­so­wać mi­ni­mum trzy razy dzien­nie.

Owszem, jest to trud­ne i cza­so­chłon­ne, ale je­śli chce­my po­móc dziec­ku po­win­ni­śmy być w tym kon­se­kwent­ni.

Prze­czy­taj wię­cej o ato­po­wym za­pa­le­niu skó­ry u dzie­ci.
Ostatnia aktualizacja: 07.04.2022
AZS

7 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa