Loading...

21 lipca 2022

2 min.

Stopa cukrzycowa – przyczyny, objawy i pielęgnacja

Je­śli cho­ru­jesz na cu­krzy­cę, po­wi­nie­neś szcze­gól­nie za­dbać o swo­je sto­py, po­nie­waż Two­ja cho­ro­ba pre­dys­po­nu­je do trud­no go­ją­cych się za­ka­żeń i owrzo­dzeń. To po­wi­kła­nie cu­krzy­cy na­zy­wa­my ze­spo­łem sto­py cu­krzy­co­wej. 

Karolina Zych-Rozpędowska

Sto­pa cu­krzy­co­wa to jed­no z prze­wle­kłych po­wi­kłań cu­krzy­cy. W tym kon­tek­ście usły­szysz o ze­spo­le sto­py cu­krzy­co­wej, a wy­ni­ka to z tego, że do­ty­czy on uszko­dzeń ner­wów lub na­czyń ob­wo­do­wych w koń­czy­nie dol­nej po­ni­żej kost­ki.

Wy­stę­pu­je u 6-10% dia­be­ty­ków. Ro­dza­je sto­py cu­krzy­co­wej wią­żą się z głów­ny­mi czyn­ni­ka­mi jej po­wsta­nia.

Przy­czy­ny sto­py cu­krzy­co­wej

Pro­ble­my ze sto­pa­mi za­czy­na­ją się, gdy w prze­bie­gu cu­krzy­cy do­cho­dzi do uszko­dzeń na­czyń i za­bu­rzeń czu­cia. Uszko­dze­nie ner­wów na­zy­wa­my neu­ro­pa­tią.

Wy­róż­nia­my 3 od­mia­ny sto­py cu­krzy­co­wej:

 • sto­pa cu­krzy­co­wa o ty­pie neu­ro­pa­tycz­nym (z uszko­dze­niem włó­kien ner­wo­wych), któ­ra sta­no­wi 65%,
 • sto­pa nie­do­krwien­na (na­czy­nio­wa) oko­ło 15-20%,
 • 25% to typ mie­sza­ny.

Ob­ja­wy sto­py cu­krzy­co­wej

Cho­ro­ba pro­wa­dzi do za­bu­rzeń czu­cia bólu, tem­pe­ra­tu­ry, do­ty­ku a to na­ra­ża na nie­kon­tro­lo­wa­ne ura­zy sprzy­ja­ją­ce owrzo­dze­niom. Utra­ta czu­cia po­wo­du­je, że mo­żesz się zra­nić i na­wet o tym nie wiesz.

Po­nad­to, w ze­spo­le sto­py cu­krzy­co­wej wy­stę­pu­ją za­ni­ki mię­śni, przy­kur­cze, zmia­ny miaż­dży­co­we w na­czy­niach, za­pa­le­nia ko­ści znie­kształ­ce­nia sto­py.

Pie­lę­gna­cja sto­py cu­krzy­co­wej

Je­śli cho­ru­jesz na cu­krzy­cę, to mo­żesz a wła­ści­wie po­wi­nie­neś za­dbać o swo­je sto­py, jak?

 1. Co­dzien­nie do­kład­nie myj sto­py, w wo­dzie o tem­pe­ra­tu­rze po­ni­żej 37° C.
 2. Wy­susz je sta­ran­nie i nie za­po­mi­naj o prze­strze­niach mię­dzy pal­ca­mi.
 3. Utrzy­muj przy­cię­te pa­znok­cie u stóp, uni­kaj ostrych kra­wę­dzi pa­znok­ci.
 4. Co­dzien­nie spraw­dzaj sto­py pod ką­tem owrzo­dzeń, ska­le­czeń, pę­che­rzy, od­ci­sków lub za­czer­wie­nień. 
 5. Mo­żesz oglą­dać spody stóp w lu­strze!
 6. Noś skar­pet­ki z na­tu­ral­nych tka­nin, tak by do­brze od­pro­wa­dza­ły wil­goć.
 7. Przed za­ło­że­niem bu­tów sprawdź, czy nie ma ostrych przed­mio­tów (np. ma­łych ka­mie­ni).
 8. Noś wy­god­ne buty w do­brym roz­mia­rze, nie za­kła­daj bu­tów na gołą sto­pę.  
 9. Nie chodź boso.
 10. Sta­raj się za­kła­dać skar­pe­ty/raj­sto­py szwem na ze­wnątrz albo wy­bie­raj bez­sz­wo­we.

Prze­czy­taj rów­nież:

cukrzyca

21 lipca 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.