Loading...

20 kwietnia 2022

1 min.

Te przyprawy pozytywnie wpływają na ciśnienie i cholesterol

Czo­snek, ko­len­dra, im­bir, pa­prycz­ka chi­li. Prze­pis na we­ge­ta­riań­skie PHO? Nie! To przy­pra­wy, któ­re mają wła­ści­wo­ści proz­dro­wot­ne, a wy­ko­rzy­sty­wa­nie ich w kuch­ni może przy­czy­nić się do po­pra­wy Wa­sze­go sa­mo­po­czu­cia.

Karolina Zych-Rozpędowska

Czy wie­dzia­ły­ście, że pra­wi­dło­wa die­ta jest waż­nym czyn­ni­kiem zmniej­sza­ją­cym ry­zy­ko za­cho­ro­wa­nia na cho­ro­by ukła­du krą­że­nia?

No do­brze, pra­wi­dło­wa, czy­li jaka? Taka, któ­ra jest przede wszyst­kim:

  • uroz­ma­ico­na,
  • ni­sko­tłusz­czo­wa,
  • z ogra­ni­cza­niem soli.

I ko­niecz­nie smacz­na. Tak, by sto­so­wa­nie jej spra­wia­ło przy­jem­ność, a nie było udrę­ką.

Ma­gicz­na moc przy­praw

Naj­waż­niej­szym do­dat­kiem po­pra­wia­ją­cym smak po­traw są oczy­wi­ście przy­pra­wy i zio­ła. Wie­le z nich ma wła­ści­wo­ści proz­dro­wot­ne, o czym od daw­na wie­dzie­li już nasi przod­ko­wie.

Lecz­ni­cze wła­ści­wo­ści ro­ślin wy­ko­rzy­sty­wa­ne są od wie­ków w le­cze­niu prze­zię­bień, bó­lów brzu­cha, wspo­ma­ga­niu od­por­no­ści. Wie­le ba­dań wska­zu­je rów­nież na ich wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­pal­ne i an­ty­ok­sy­da­cyj­ne.

Wzbo­ga­ce­nie sma­ku po­traw za po­mo­cą przy­praw i ziół po­zwa­la zre­du­ko­wać ilość sto­so­wa­nej soli, któ­ra ma szcze­gól­nie nie­ko­rzyst­ny wpływ na roz­wój nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go.

przyprawy na ciśnienie i cholesterol
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2022
ciśnienieserce

20 kwietnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa