Loading...

24 lutego 2022

1 min.

Ten jeden objaw zaparcia u dzieci może zbić rodziców z tropu

Za­par­cie czyn­no­ścio­we jest skut­kiem po­wta­rzal­ne­go po­wstrzy­my­wa­nia od­da­nia stol­ca. Wy­stę­pu­je u 3% dzie­ci po­ni­żej 1. roku ży­cia i u 10% dzie­ci w 2. roku ży­cia. Czy wie­dzia­łaś, że jed­nym z ty­po­wych ob­ja­wów za­par­cia u dzie­ci jest… bie­gun­ka?

Alicja Jaczewska

Tak, do­brze prze­czy­ta­łaś. Prze­wle­kła bie­gun­ka nie­rzad­ko to­wa­rzy­szy za­par­ciom czyn­no­ścio­wym u dzie­ci. A w za­sa­dzie nie tyle bie­gun­ka, co od­da­wa­nie luź­nych stol­ców – nie­zbyt du­żej ob­ję­to­ści czy wręcz bru­dze­nie bie­li­zny zwią­za­ne z sa­mo­ist­nym wy­cie­kiem stol­ca.

Jest to spo­wo­do­wa­ne „prze­cie­ka­niem” stol­ca przez za­le­ga­ją­ce masy ka­ło­we wy­peł­nia­ją­ce bań­kę od­byt­ni­cy.

Oczy­wi­ście, nie jest to re­gu­łą, ale je­śli tego typu ob­ja­wy wy­stę­pu­ją u Two­je­go dziec­ka nie zdziw się, je­śli le­karz roz­po­zna cał­ko­wi­cie od­wrot­ny pro­blem z kupą od tego, zgła­sza­ne­go przez Cie­bie.

Prze­czy­taj wię­cej o za­par­ciach u dzie­ci.

Ostatnia aktualizacja: 24.02.2022
biegunkazaparcie

24 lutego 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa