Loading...

25 stycznia 2022

2 min.

Zacięta walka jesienno-zimowego sezonu

Za­nim za­czniesz skan­do­wać imię ulu­bio­ne­go za­wod­ni­ka, za­sta­nów się, po któ­rej tak na­praw­dę chcia­ła­byś zna­leźć się stro­nie w przy­pad­ku re­al­ne­go za­gro­że­nia. Jest je­den spraw­dzo­ny spo­sób, któ­ry po­zwo­li Ci go unik­nąć.

Alicja Jaczewska

Na gali je­sien­no-zi­mo­wej do obro­ny pasa wagi szla­chet­ne zdro­wie sta­nie za­szcze­pio­ny za­wod­nik po­wy­żej 6. mie­sią­ca ży­cia, bez prze­ciw­wska­zań do szcze­pie­nia. Ry­wa­lem Po­la­ka bę­dzie bar­dzo nie­bez­piecz­ny Wi­ru­sos Gry­pos, któ­ry już raz pró­bo­wał się­gnąć po to tro­feum w ze­szłym se­zo­nie.

Or­ga­ni­za­to­rzy wal­ki ostrze­ga­ją, że nie po­no­szą żad­nej od­po­wie­dzial­no­ści za za­cho­wa­nia nie­bez­piecz­ne­go pa­to­ge­nu. Ist­nie­je bo­wiem ry­zy­ko, że Gry­pos po prze­gra­nej wal­ce bę­dzie szu­kał słab­sze­go za­wod­ni­ka wśród nie­zasz­cze­pio­nych wi­dzów.

Dla­te­go w ra­mach wzmoc­nie­nia bez­pie­czeń­stwa wal­ki – wa­run­kiem zdo­by­cia bi­le­tu jest za­szcze­pie­nie sie­bie i swo­ich dzie­ci prze­ciw­ko gry­pie.

Po­znaj za­sa­dy wej­ścia na Are­nę Zdro­wia:

  • Co­rocz­ne szcze­pie­nia prze­ciw gry­pie za­le­ca się u wszyst­kich osób po­wy­żej 6. mie­sią­ca ży­cia, któ­re nie mają do ta­kie­go szcze­pie­nia prze­ciw­wska­zań.
  • W przy­pad­ku szcze­pie­nia dzie­ci przed 9. uro­dzi­na­mi przy szcze­pie­niu pierw­szo­ra­zo­wym, nie­za­leż­nie od pre­pa­ra­tu na­le­ży po­dać 2 daw­ki w od­stę­pie min. mie­sią­ca.
  • Szcze­pie­nie naj­le­piej wy­ko­nać przed roz­po­czę­ciem se­zo­nu gry­po­we­go w da­nej po­pu­la­cji, czy­li naj­le­piej do koń­ca paź­dzier­ni­ka. Ale póź­niej­sze szcze­pie­nie też ma sens!
  • Do­stęp­ne są szcze­pion­ki do­mię­śnio­we (za­bi­te) a dla dzie­ci w wie­ku 2-18 lat rów­nież żywa, do­no­so­wa.
  • Szcze­pie­nia prze­ciw gry­pie nie są prze­ciw­wska­za­ne w cią­ży – wręcz prze­ciw­nie! Jest to szcze­pie­nie za­le­ca­ne dla cię­żar­nych.
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2022
grypa

25 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa