Loading...

4 kwietnia 2022

5 min.

KONKURS: „Zdrowie niejedno ma imię, zadbaj z nami o siebie i zdobądź nagrody!”

Za­sta­na­wia­ły­ście się kie­dyś, czy dba­nie o zdro­wie fi­zycz­ne może wpły­wać rów­nież na na­szą kon­dy­cję psy­chicz­ną? I od­wrot­nie, czy dba­nie o do­bro­stan psy­chicz­ny wpły­wa na fi­zycz­ne aspek­ty na­sze­go zdro­wia?

Redakcja

Redakcja

Pew­nie już ze szko­ły pa­mię­ta­cie po­wie­dze­nie „W zdro­wym cie­le, zdro­wy duch”. Kry­je się w nim wie­le praw­dy – bo utrzy­ma­nie zdro­wia za­rów­no fi­zycz­ne­go, jak i psy­chicz­ne­go jest nie­zbęd­ne dla wła­ści­we­go funk­cjo­no­wa­nia na­sze­go or­ga­ni­zmu. Nie­ste­ty bar­dzo czę­sto trak­tu­je­my cia­ło i umysł, jako dwie od­ręb­ne jed­nost­ki. Tym­cza­sem są one ze sobą znacz­nie bli­żej po­wią­za­ne, niż mo­gło­by nam się wy­da­wać.

7 kwiet­nia ob­cho­dzi­my Świa­to­wy Dzień Zdro­wia, w związ­ku z tym po­sta­no­wi­li­śmy cały ty­dzień po­świę­cić róż­nym ob­sza­rom na­sze­go zdro­wia. Bę­dzie­my na­ma­wiać Was do za­pi­sa­nia się na ba­da­nia kon­tro­l­ne, a ra­zem z Fun­da­cją Er­ne­sta (za­chę­ca­my do śle­dze­nia pro­fi­lu @fun­da­cja­er­ne­sta) prze­kie­ru­je­my Wa­szą uwa­gę rów­nież na zdro­wie psy­chicz­ne. Dzię­ki ak­cji edu­ka­cyj­nej w ra­mach dzia­łań Fun­da­cji Er­ne­sta do­wie­cie się m.in.

  • Czym jest psy­cho­te­ra­pia?
  • Jak roz­po­zna­wać róż­ne za­bu­rze­nia i któ­re ob­ja­wy po­win­ny nas za­alar­mo­wać?
  • W jaki spo­sób i gdzie szu­kać po­mo­cy w ta­kich sy­tu­acjach?
  • Przyj­rzy­my się sek­su­olo­gicz­nym aspek­tom w uję­ciu zdro­wia psy­chicz­ne­go.

Czas na kon­kurs!

Mamy na­dzie­ję, że bę­dzie­cie z nami, a żeby jesz­cze bar­dziej zmo­bi­li­zo­wać Was do dzia­ła­nia i zmie­nić „może” na „zro­bio­ne”, na na­szym in­sta­gra­mo­wym pro­fi­lu @ma­ma­gi­ne­ko­log.news ogło­si­li­śmy kon­kurs.

Kon­kurs bę­dzie trwał od mo­men­tu jego ogło­sze­nia na pro­fi­lu ma­ma­gi­ne­ko­log.news w ser­wi­sie In­sta­gram, czy­li od 4 kwiet­nia 2022 r. do dnia 6 kwiet­nia 2022 r. do go­dzi­nie 23:59 (cza­su pol­skie­go).

Do wy­gra­nia jest 10 wy­jąt­ko­wych ze­sta­wów. W skład każ­de­go z nich wcho­dzi:

  • se­gre­ga­tor me­dycz­ny,
  • du­żej pa­le­ty do ma­ki­ja­żu z se­rii Ba­dam się re­gu­lar­nie,
  • tu­szu do rzęs Je­stem Ko­bie­tą.

Dla­cze­go war­to dbać o zdro­wie fi­zycz­ne i psy­chicz­ne?

Przede wszyst­kim za­cznij­my od tego, jak ogrom­ny wpływ na na­sze sa­mo­po­czu­cie ma ak­tyw­ność fi­zycz­na. Re­gu­lar­nie ćwi­cząc utrzy­mu­je­my nie tyl­ko od­po­wied­nią masę cia­ła, wzmac­nia­my wy­dol­ność ser­ca i ob­ni­ża­my po­ziom cu­kru we krwi, ale jej po­zy­tyw­ne skut­ki prze­kła­da­ją się rów­nież na nasz do­bry na­strój, ob­ni­że­nie na­pięć i re­duk­cję stre­su. W koń­cu ćwi­cze­nia po­wo­du­ją wy­dzie­la­nie się en­dor­fin, czy­li tak zwa­nych hor­mo­nów szczę­ścia.

War­to rów­nież wspo­mnieć, że cho­ro­by fi­zycz­ne mają swój wpływ na zdro­wie psy­chicz­ne. Szcze­gól­nie w przy­pad­ku cho­rób prze­wle­kłych – znacz­nie zwięk­sza­ją ry­zy­ko wy­stą­pie­nia pro­ble­mów ze zdro­wiem psy­chicz­nym i od­wrot­nie: ad­re­na­li­na i kor­ty­zol po­wo­du­ją wzrost tęt­na i ci­śnie­nia krwi.

Ba­da­nia wska­zu­ją, że aż 30% osób cho­ru­ją­cych na dłu­go­trwa­łe lub prze­wle­kłe scho­rze­nia fi­zycz­ne, do­świad­cza jed­no­cze­śnie pro­ble­mów ze zdro­wiem psy­chicz­nym np. de­pre­sji i/lub sta­nów lę­ko­wych.

Dba­nie o kon­dy­cję psy­chicz­ną po­zy­tyw­nie wpły­wa rów­nież na mo­ty­wa­cję i de­ter­mi­na­cję w le­cze­niu cho­rób fi­zycz­nych, w tym przyj­mo­wa­nie le­ków, czy prze­strze­ga­nie za­le­ceń le­kar­skich.

Jak dbać o cia­ło i umysł?

1. Re­gu­lar­nie wy­ko­nuj ba­da­nia pro­fi­lak­tycz­ne

Cy­to­lo­gia, USG pier­si, mam­mo­gra­fia, ba­da­nia krwi, kon­tro­la nad­ci­śnie­nia tęt­ni­cze­go, ko­lo­no­sko­pia i inne ba­da­nia prze­sie­wo­we to naj­lep­sza pro­fi­lak­ty­ka, któ­ra nie tyl­ko ra­tu­je ży­cie, ale może wpły­wać rów­nież na jego ja­kość. Je­śli chcesz wie­dzieć, ja­kie ba­da­nia de­dy­ko­wa­ne są Two­jej gru­pie wie­ko­wej ­– ko­niecz­nie zaj­rzyj do na­sze­go ar­ty­ku­łu Za­troszcz się o swo­je zdro­wie. Li­sta ba­dań pro­fi­lak­tycz­nych

2. Nie za­po­mi­naj o ak­tyw­no­ści fi­zycz­nej

„Ruch to zdro­wie” i za­le­ca się go za­rów­no w pro­fi­lak­ty­ce, w kom­plek­so­wym le­cze­niu wie­lu cho­rób, jak i w utrzy­ma­niu do­bro­sta­nu psy­chicz­ne­go. Ak­tyw­ność fi­zycz­na sty­mu­lu­je nasz stan funk­cjo­nal­ny i psy­chicz­ny. Przy­szła wio­sna: za­mień sa­mo­chód na ro­wer, po pra­cy zrób so­bie 10-mi­nu­to­wy szyb­ki spa­cer, wy­bie­raj scho­dy za­miast win­dy.

3. Zdro­wo się od­ży­wiaj

Tu za­leż­ność jest oczy­wi­sta i pro­sta. Nasz or­ga­nizm, by za­cho­wać zdro­wie i siłę po­trze­bu­je ener­gii do dzia­ła­nia, a do­star­cza­ją go od­po­wied­nie skład­ni­ki od­żyw­cze. Co wię­cej, die­ta bo­ga­ta w owo­ce i wa­rzy­wa, a uboż­sza w prze­two­rzo­ne cu­kry i tłusz­cze może rów­nież wpły­wać na za­po­bie­ga­nie, ale i za­rzą­dza­nie wie­lo­ma scho­rze­nia­mi psy­chicz­ny­mi i neu­ro­lo­gicz­ny­mi. Nie za­po­mi­naj też o pi­ciu wody, jej za­po­trze­bo­wa­nie po­win­no być do­pa­so­wa­ne do na­szej wagi i ak­tyw­no­ści.

4. Uni­kaj al­ko­ho­lu i pa­pie­ro­sów

Nie od dziś wia­do­mo, że używ­ki mają ne­ga­tyw­ny wpływ za­rów­no na zdro­wie fi­zycz­ne, jak i psy­chicz­ne. Przede wszyst­kim zwięk­sza­ją ry­zy­ko wie­lu cho­rób.

5. Dbaj o czas i ja­kość snu

Od­po­wied­nia hi­gie­na snu wpły­wa re­ge­ne­ra­cyj­ne nie tyl­ko na na­sze cia­ło, ale re­gu­lu­je rów­nież funk­cje mó­zgu, wzmac­nia od­por­ność na stres, po­pra­wia na­strój i sa­mo­po­czu­cie.

6. Pa­mię­taj o re­lak­sie i od­po­czyn­ku

Stre­su­ją­ca pra­ca, na­pię­te sto­sun­ki z bli­ski­mi, tro­ski i wy­zwa­nia zwią­za­ne z ro­dzi­ciel­stwem, pro­ble­my dnia co­dzien­ne­go – wszyst­ko to wpły­wa na Two­ją kon­dy­cję psy­chicz­ną i fi­zycz­ną. Na­pię­te mię­śnie, zwłasz­cza te w oko­li­cach twa­rzy, szyi i ra­mion – znasz to? Je­śli masz moż­li­wo­ści: za­dbaj o wła­sne po­trze­by, hob­by, za­in­te­re­so­wa­nia. Spo­so­bów na ra­dze­nie so­bie ze stre­sem jest wie­le: #dba­moz­dro­wie­zMG, sport, dłu­gi spa­cer, me­dy­ta­cja, głę­bo­kie od­dy­cha­nie, mu­zy­ka re­lak­sa­cyj­na.

7. Nie wstydź się pro­sić o po­moc psy­cho­lo­ga lub psy­chia­try

Je­śli tyl­ko czu­jesz go­to­wość, to nie bój się szu­kać po­mo­cy u in­nych. Oczy­wi­ście bar­dzo waż­na jest roz­mo­wa z przy­ja­ciół­mi i bli­skość naj­bliż­szych. Pa­mię­taj jed­nak, że wspar­cie spe­cja­li­stów w trud­nych sy­tu­acjach, ja­kich być może do­świad­czasz, ma ogrom­ne zna­cze­nie i może po­móc Ci zmniej­szyć od­czu­wa­ny cię­żar. Dba­nie o zdro­wie psy­chicz­ne jest tak samo waż­ne, jak tro­ska o zdro­wie fi­zycz­ne.

Roz­po­czy­na­my Ty­dzień Zdro­wia i za­pra­sza­my Was do za­ba­wy – re­gu­la­min kon­kur­su.

badania profilaktyczneprofilaktyka

4 kwietnia 2022

5 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.