Loading...

29 grudnia 2021

2 min.

Uważaj, Ciebie też może oszpecić!

Be­stia szcze­gól­nie upodo­ba­ła so­bie cię­żar­ne ko­bie­ty, dla­te­go dro­gie pa­nie, miej­cie się na bacz­no­ści! Dr Nina Wi­śniew­ska wy­ja­śnia, co (naj­czę­ściej) jest przy­czy­ną jego po­wsta­wa­nia i jak sku­tecz­nie i, co naj­waż­niej­sze szyb­ko, so­bie z nim po­ra­dzić.

Redakcja

Redakcja

Wie­dze­ni po­czu­ciem oby­wa­tel­skie­go obo­wiąz­ku, ku prze­stro­dze lud­no­ści miast i wsi, śpie­szy­my z in­for­ma­cją o ko­lej­nych ata­kach okrut­ni­ka, okrzyk­nię­te­go przez pra­sę mia­nem „Skó­ro­dziu­ra”. Nie ma on li­to­ści dla żad­nej z ofiar, czer­piąc sa­dy­stycz­ną przy­jem­ność z oszpe­ca­nia ich ciał. Skó­ro­dziur nie ogra­ni­cza się do jed­ne­go ata­ku. Co gor­sze, znę­ca się okrut­nie, na­wet przez dłu­gie mie­sią­ce i to nad kil­ko­ma ofia­ra­mi jed­no­cze­śnie!

Z kro­ni­ki kry­mi­nal­nej Bam­bo­szo­wa Gór­ne­go

Pod­ły zło­czyń­ca szcze­gól­nie upodo­bał so­bie cię­żar­ne ko­bie­ty, dla­te­go Dro­gie Pa­nie, miej­cie się na bacz­no­ści! Z bó­lem ser­ca do­no­si­my, iż ten nik­czem­nik wciąż po­zo­sta­je na wol­no­ści i z pew­no­ścią spró­bu­je skrzyw­dzić nie­jed­ną z Was.

W tej spra­wie po­pro­si­li­śmy o ko­men­tarz rzecz­ni­ka pra­so­we­go or­ga­nów od­po­wie­dzial­nych za jego eli­mi­na­cję – dr Ninę Wi­śniew­ską (@dr_nina_wi­sniew­ska_der­ma), któ­ra sama rów­nież pa­dła ofia­rą nie­cnych po­czy­nań, ale szczę­śli­wie uda­ło się jej wyjść z tego star­cia obron­ną ręką.

Dzię­ki jej oso­bi­ste­mu wspar­ciu mamy dla Was ma­te­riał szko­le­nio­wo-dy­dak­tycz­ny – oma­wia­ją­cą mo­dus ope­ran­di Skó­ro­dziu­ra.

Znaj­dziesz w nim:

  • szcze­gó­ło­wą ana­li­zę psy­cho­lo­gicz­ną agre­so­ra,
  • od­po­wie­dzi m.in. na py­ta­nia: czy moż­na się przed nim ustrzec? Jak po­wi­nien wy­glą­dać sche­mat po­stę­po­wa­nia w trak­cie ata­ku?

Ser­decz­nie za­chę­ca­my do lek­tu­ry ar­ty­ku­łu „Trą­dzik w cią­ży”.

Pu­bli­ka­cja może za­wie­rać ele­men­ty hu­mo­ry­stycz­ne i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej.

Ostatnia aktualizacja: 22.12.2021
choroby skóryciążadermatologskóratrądzik

29 grudnia 2021

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa