Loading...

18 stycznia 2022

2 min.

Klasa i szyk, ale Milabyli nie zawsze wie jak się zachować

Zna­na wszyst­kim mi­ło­śnicz­kom pod­krę­sla­ją­cych ko­bie­ce pięk­no su­kie­nek – Mi­la­by­li, przy­zna­ła się pu­blicz­nie, że tak moc­no stę­sk­ni­ła się za swo­im mę­żem, że za­po­mnia­ła o jed­nej, sza­le­nie waż­nej rze­czy. A Ty? Za­wsze tego pil­nu­jesz?

Redakcja

Redakcja

– Bo­ugior­no Prin­ci­pes­sy! – Sły­chać z sa­me­go rana, ale nie z roz­gło­śni ra­dio­wej, a z je­dy­ne­go w swo­im ro­dza­ju kon­ta na In­sta­gra­mie. Kto bacz­nie śle­dzi po­czy­na­nia Mili (Ka­mi­li) @mi­la­by­li, do­sko­na­le ko­ja­rzy, to słyn­ne wło­skie przy­wi­ta­nie – bar­dzo po­zy­tyw­nej dziew­czy­ny spod Kra­ko­wa.

Kto jesz­cze nie zna, to czas nad­ro­bić stra­ty, bo hi­sto­ria Ka­mi­li wie­lu już wbi­ła w fo­tel, a dru­gie tyle za­in­spi­ro­wa­ła do wal­ki o swo­je ma­rze­nia. Poza tym, co­dzien­ność Ka­mi­li bywa jak do­bry sen­sa­cyj­ny thril­ler. Wy­star­czy wspo­mnieć o woj­nie ner­wów, kie­dy za każ­dym ra­zem – na opa­rach – pod­jeż­dża na sta­cję ben­zy­no­wą z krzy­czą­cą re­zer­wą w baku.

Ostat­nio do­szedł do tego kon­tro­wer­syj­ny głę­bo­ki sen po uda­nym sek­sie. Ka­mi­la przy­zna­ła się pu­blicz­nie, że tak moc­no stę­sk­ni­li się za sobą ze Star­szym (jak na­zy­wa męża), że na ko­niec za­po­mnie­li o „bo­żym świe­cie” i obo­je za­snę­li. Rano kie­dy się zo­rien­to­wa­ła, było już za póź­no. Dla­te­go za­py­ta­ła swo­je Prin­ci­pes­sy, czy wie­dzą jak się za­cho­wać po sto­sun­ku:

– Bie­rze­cie prysz­nic, przy­tu­la­cie się, roz­ma­wia­cie do rana, za­pa­la­cie pa­pie­ro­ska czy szyb­ko i smacz­nie za­sy­pia­cie? – Jej mina świad­czy­ła jed­nak o wy­rzu­tach su­mie­nia. – Nie po­peł­niaj­cie tego błę­du co ja, pa­mię­taj­cie o pod­sta­wo­wych za­sa­dach. Si­ka­my po sek­sie! – do­da­ła.

A czy Ty wiesz, co po­win­naś zro­bić po sto­sun­ku?

Oto pod­sta­wo­we za­sa­dy hi­gie­ny po sto­sun­ku:

  • Nig­dy, prze­nig­dy nie myj po­chwy we­wnątrz.
  • Po sto­sun­ku idź ro­bić siku, aby za­po­biec za­ka­że­niu ukła­du mo­czo­we­go.
  • Je­że­li sta­rasz się o cią­żę, to nie mu­sisz pod­no­sić nóg do góry (nie ma do­wo­dów na­uko­wych po­twier­dza­ją­cych, żeby zwięk­sza­ło to płod­ność), ale war­to po­le­żeć cho­ciaż te 15 mi­nut, przy­tu­lić się do part­ne­ra.
  • Je­że­li po sto­sun­ku pil­nie mu­sisz się ubrać i oba­wiasz się za­bru­dze­nia – to pod­myj się tyl­ko na ze­wnątrz (naj­le­piej samą wodą, nie ma ko­niecz­no­ści uży­wa­nia spe­cjal­nych pły­nów do hi­gie­ny in­tym­nej) i tak… to jest ten mo­ment, gdy wkład­ki hi­gie­nicz­ne Ci się przy­da­dzą (ale po 1-2 h wkład­kę wy­rzuć).
  • Je­śli współ­ży­jesz przed snem – myć się nie mu­sisz, ale po sto­sun­ku idź zro­bić siku.

Pu­bli­ka­cja może za­wie­rać ele­men­ty hu­mo­ry­stycz­ne i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej.

Je­śli masz po­mysł na ma­te­riał do sek­cji Plo­teRP, wy­ślij nam wia­do­mość na ad­res: do­no­sy@ro­ger­pu­bli­shing.pl.

higienaseks

18 stycznia 2022

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa