Loading...

28 grudnia 2021

2 min.

Mamaginekolog odpoczywała na jachcie. Wyciekły odważne zdjęcia

Ni­co­le So­chac­ki-Wój­cic­ka, aby wy­prze­dzić wszyst­kie por­ta­le plot­kar­skie w pu­bli­ko­wa­niu sen­sa­cji na swój te­mat, udo­stęp­ni­ła zdję­cie na in­sta­gra­mo­wym pro­fi­lu ra­zem z emo­cjo­nu­ją­cym wpi­sem, w któ­rym zdra­dza wiel­ki ro­dzin­ny se­kret…

Redakcja

Redakcja

Ma­ma­gi­ne­ko­log ostat­nie wa­ka­cje spę­dza­ła z całą ro­dzi­ną w Gre­cji, na San­to­ri­ni. Dzię­ki wspar­ciu naj­bliż­szych, ra­zem z mę­żem spę­dzi­li ro­man­tycz­ny dzień tyl­ko we dwo­je na jach­cie. Li­czy­li na spo­kój i in­tym­ność, jed­nak tu­ry­stom na in­nych łód­kach i mo­to­rów­kach uda­ło się ich sfo­to­gra­fo­wać. Zde­ner­wo­wa­na Ni­co­le, by uprze­dzić plot­ki, sama udo­stęp­ni­ła pew­ne zdję­cie, a pod nim zdra­dzi­ła ro­dzin­ny se­kret.

Oka­zu­je się, że jest coś o czym słyn­na in­flu­en­cer­ka nam nig­dy wcze­śniej nie mó­wi­ła. To bli­zna w środ­ko­wej li­nii ple­ców, z któ­rą Ni­co­le się uro­dzi­ła. Naj­praw­do­po­dob­niej po­wsta­ła ona w wy­ni­ku wady za­my­ka­nia cewy ner­wo­wej. W tym miej­scu war­to wspo­mnieć, że sama cewa ner­wo­wa jest nie­zwy­kle waż­na, bo to wła­śnie z jej struk­tur w okre­sie za­rod­ko­wym po­wsta­je układ ner­wo­wy, czy­li mózg i rdzeń krę­go­wy dziec­ka.

Gdy­by in­flu­en­cer­ka w ży­ciu pło­do­wym mia­ła mniej szczę­ścia, mo­gło­by to się dla niej skoń­czyć wa­da­mi, ta­ki­mi jak bez­cza­sko­wie czy roz­sz­czep krę­go­słu­pa.

Czy­li mia­ła szczę­ście już przed uro­dze­niem, sku­ba­na! Ta to jest „w czep­ku uro­dzo­na”!

Czy mama Ma­my­gi­ne­ko­log bra­ła kwas fo­lio­wy przed cią­żą?! Czy cią­ża była pla­no­wa­na? Tego na­sza re­dak­cja nie wie, jed­no jest jed­nak pew­ne Wy po­win­ni­ście brać kwas fo­lio­wy, aby za­po­biec wa­dom cewy ner­wo­wej.

Ist­nie­ją bo­wiem ba­da­nia po­twier­dza­ją­ce, że jed­ną z naj­waż­niej­szych przy­czyn wad cewy ner­wo­wej jest nie­do­bór kwa­su fo­lio­we­go, a ten bie­rze udział w prze­mia­nach me­ta­bo­licz­nych klu­czo­wych dla pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju za­rod­ka.

Cze­ka­my na ko­lej­ne se­kre­ty z ro­dzin­ne­go al­bu­mu Ni­co­le, a Wy je­śli chce­cie wie­dzieć wię­cej na te­mat roli kwa­su fo­lio­we­go i re­ko­men­da­cjach na jego te­mat, to za­pra­sza­my Was do na­sze­go edu­ka­cyj­ne­go ma­te­ria­łu.

Pu­bli­ka­cja może za­wie­rać ele­men­ty hu­mo­ry­stycz­ne i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej.

Je­śli masz po­mysł na ma­te­riał do sek­cji Plo­teRP, wy­ślij nam wia­do­mość na ad­res: do­no­sy@ro­ger­pu­bli­shing.pl.

Ostatnia aktualizacja: 28.12.2021
ciążakwas foliowy

28 grudnia 2021

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa