Loading...

28 grudnia 2021

2 min.

Robi to nawet w pracy. Poznaliśmy pikantne szczegóły

Nasz in­for­ma­tor, któ­ry od wie­lu lat przy­jaź­ni się z Ni­co­le So­chac­ki-Wój­cic­ką, zdra­dził se­kret słyn­nej Ma­my­gi­ne­ko­log. Na ma­ila re­dak­cji otrzy­ma­li­śmy zdję­cie w jed­no­znacz­nej po­zie, któ­ra dużo zdra­dza… Za tym wszyst­kim stoi jed­nak „grub­sza” spra­wa.

Redakcja

Redakcja

Oka­zu­je się, że Ni­co­le jest bar­dzo wy­zwo­lo­na. Swo­ją wol­ność ceni do tego stop­nia, że… śpi bez maj­tek. Co istot­ne, w ogó­le się tego nie wsty­dzi i na­ma­wia in­nych do tego sa­me­go.

Czy sły­sza­łaś kie­dyś o tym, że two­ja mu­szel­ka lubi spać bez maj­tek?? Sły­sza­łaś kie­dyś o #wie­trze­nie­na­ro­do­we. Czy­ta­my na jej in­sta­gra­mo­wym pro­fi­lu. Czy wiesz, że wkład­ki hi­gie­nicz­ne nie są hi­gie­nicz­ne… je­śli no­sisz je co­dzien­nie? (…) Za­pra­szam cię do mo­je­go świa­ta! Świa­ta na­wy­ków zdro­wej „mu­szel­ki” 🙂 (po­chwy, cip­ki, sro­mu) od­waż­nie na­wo­łu­je do dzia­ła­nia.

Trze­ba przy­znać, że Ma­ma­gi­ne­ko­log ak­cją „wie­trze­nie na­ro­do­we” za­wo­jo­wa­ła już pol­ską sce­nę me­dycz­ną. Wy­wo­ła­ła w kra­ju praw­dzi­wą re­wo­lu­cję w nie­no­sze­niu maj­tek.

W sie­ci za­wrza­ło, bo nasz in­for­ma­tor zdra­dził rów­nież, że Ma­ma­gi­ne­ko­log robi to na­wet w miej­scu pra­cy. Na co do­wód, w ma­ilu do re­dak­cji, otrzy­ma­li­śmy jej zdję­cie w jed­no­znacz­nej po­zy­cji noc­nej. Oka­zu­je się, że Ni­co­le upo­wszech­nia wie­trze­nie na­ro­do­we na­wet w swo­jej fir­mie.

Re­wo­lu­cja trwa w naj­lep­sze, chcesz się do niej przy­łą­czyć? To pro­ste: wy­star­czy kil­ka pro­stych dzia­łań. Po­znaj wszyst­kie za­ło­że­nia „wie­trze­nia na­ro­do­we­go”.

A my się tyl­ko za­sta­na­wia­my, kie­dy @Ma­ma­gi­ne­ko­log wpad­nie na po­mysł, by z „wie­trze­niem na­ro­do­wym” pójść da­lej w świat?

Pu­bli­ka­cja może za­wie­rać ele­men­ty hu­mo­ry­stycz­ne i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej.

Je­śli masz po­mysł na ma­te­riał do sek­cji Plo­teRP, wy­ślij nam wia­do­mość na ad­res: do­no­sy@ro­ger­pu­bli­shing.pl.

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2022
wietrzenie narodowe

28 grudnia 2021

2 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa