Loading...

21 lutego 2022

3 min.

Skandal! Znana pediatra wyziębia dzieci

Czy przy­szło Wam kie­dyś do gło­wy, by w mroź­ne po­ran­ki wy­pu­ścić dziec­ko na dwór bez kurt­ki?! A zna­na pe­dia­tra, Ali­cja Ja­czew­ska, robi to re­gu­lar­nie!

Redakcja

Redakcja

Ali­cja Ja­czew­ska, spe­cja­li­sta pe­dia­trii, au­tor­ka na­sze­go se­gre­ga­to­ra pe­dia­trycz­ne­go i „In­sta­se­ria­lu o go­to­wa­niu dla dzie­ci” a tak­że au­tor­ka tek­stów na na­szym por­ta­lu zo­sta­ła przy­ła­pa­na na go­rą­cym (a może lo­do­wa­tym?!) uczyn­ku!

Jed­na z na­szych Czy­tel­ni­czek na­pi­sa­ła na do­no­sy@ro­ger­pu­bli­shing.pl, że na wła­sne oczy wi­dzia­ła dzie­ci Ali­cji na kil­ku­stop­nio­wym mro­zie bez kur­tek!

Zwa­rio­wa­ła, na mro­zie bez kur­tek?!

Trud­no to so­bie wy­obra­zić, praw­da? Szcze­gól­nie mat­kom, któ­re od pierw­sze­go dnia na­ro­dzin dmu­cha­ją, chu­cha­ją i sta­ra­ją się o to, by włos z gło­wy nie spadł ich uko­cha­ne­mu ma­leń­stwu.

Dla­cze­go więc au­to­ry­tet, le­karz (!) po­zwa­la dzie­ciom bie­gać po mro­zie w sa­mej blu­zie? Har­to­wa­nie? Przy­go­to­wa­nie do mor­sow­nia? Nie! To spra­wa o wie­le po­waż­niej­sza, niż może się Wam wy­da­wać.

Roz­wią­za­nie za­gad­ki

Na po­czą­tek uspo­ka­ja­my, syn­ko­wie Ali­cji są pod naj­lep­szą opie­ką pod słoń­cem. Na­sza in­for­ma­tor­ka jed­nak nie kła­ma­ła, Je­rzy­ko­wi i Ra­fał­ko­wi zda­rza się spę­dzić na ze­wnątrz bez wierzch­nie­go okry­cia kil­ka­na­ście se­kund. Dla­cze­go?

Wszyst­ko przez co­dzien­ne po­dró­że – do żłob­ka, do przed­szko­la, do bab­ci. Nadal brzmi ta­jem­ni­czo? O wy­ja­śnie­nie po­pro­si­li­śmy samą głów­ną po­dej­rza­ną i bo­ha­ter­kę dzi­siej­szej plot­ki:

Za­wsze roz­bie­ram dzie­ci z kur­tek przed po­dró­żą sa­mo­cho­dem. Prze­cież wo­że­nie ma­lu­chów w fo­te­li­kach ubra­nych w kom­bi­ne­zo­ny czy pu­cho­we kurt­ki jest sza­le­nie nie­bez­piecz­ne! – sko­men­to­wa­ła Ali­cja Ja­czew­ska.

Kurt­ka + fo­te­lik = nie­bez­pie­czeń­stwo?

Każ­da z nas wie, że pasy bez­pie­czeń­stwa mu­szą być tak ści­sło za­pię­te, by do­brze przy­trzy­my­wać dziec­ko w fo­te­li­ku. Ale już nie każ­da zda­je so­bie spra­wę, że szcze­li­na mię­dzy pa­sem a dziec­kiem nie po­win­na być więk­sza niż 1 cm!

Co to ozna­cza? Że fo­te­lik dys­kwa­li­fi­ku­je kurt­kę, bo na­wet naj­moc­niej za­pię­te pasy na zi­mo­wym ubra­niu nie utrzy­ma­ją od­po­wied­nio dziec­ka w fo­te­li­ku. W chwi­li na­ci­sku ma­te­riał kom­pre­su­je się i mię­dzy pa­sa­mi a dziec­kiem po­wsta­je luka, na tyle nie­bez­piecz­na, że ma­luch pod­czas wy­pad­ku może wy­paść z fo­te­li­ka!

War­to to wszyst­ko wziąć so­bie do ser­ca – nie ma zna­cze­nia, w jak dłu­gą po­dróż się wy­bie­ra­cie – kurt­ka przed usa­dze­niem dziec­ka w fo­te­li­ku po­win­na być zdję­ta, a pasy bez­pie­czeń­stwa nie skrę­co­ne i do­brze do­pa­so­wa­ne, by ści­śle przy­le­ga­ły do cia­ła.

– Pasy za­pi­na­my tak moc­no, jak ko­cha­my – do­da­ła Ali­cja.

Co wię­cej, do tych rad po­win­ni za­sto­so­wać się rów­nież do­ro­śli i dla wła­sne­go bez­pie­czeń­stwa nie jeź­dzić w au­cie w kurt­ce.

Aby za­pew­nić dziec­ku 100% bez­pie­czeń­stwa pod­czas po­dró­ży, nie­mow­la­ko­wi przy­da się spe­cjal­ny śpi­wo­rek do fo­te­li­ka, a star­szym dzie­ciom ulu­bio­ny ko­cyk, któ­rym się okry­je.

A je­śli nie wiesz, jak ubie­rać dziec­ko w za­leż­no­ści od po­go­dy, prze­czy­taj po­rad­nik Ali­cji: jak ubie­rać dziec­ko na spa­cer, w któ­rym znaj­dziesz nie­zbęd­ne in­for­ma­cje.

Ostatnia aktualizacja: 21.02.2022

21 lutego 2022

3 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa