Loading...

13 stycznia 2022

1 min.

Znana prawniczka przyznała się do wpadki

W jej przy­pad­ku, jak w żad­nym in­nym, świet­nie spraw­dza­ją się sło­wa Coco Cha­nel: „Moda prze­mi­ja, styl po­zo­sta­je”. Jak to moż­li­we, że nie sły­sza­ła o jed­nej z naj­bar­dziej roz­po­wszech­nio­nych ko­bie­cych ak­cji, któ­ra od­mie­ni­ła ży­cie nie jed­nej z nas?

Redakcja

Redakcja

Per­fek­cjo­nist­ka, wszyst­ko ma do­pię­te na ostat­ni gu­zik. Moda i ko­sme­ty­ki nie kry­ją dla niej żad­nych ta­jem­nic, a kla­sę i styl prze­nio­sła z po­przed­nie­go wcie­le­nia.

Nie­ste­ty pod­czas pre­sti­żo­we­go po­ka­zu noc­nej odzie­ży Pau­li­na @mod­na_mama przy­zna­ła się pu­blicz­nie do swo­je­go mo­do­we­go faux pas. Oka­zu­je się, że nie zna­ła za­let wie­trze­nia na­ro­do­we­go! Całe śro­do­wi­sko było zbul­wer­so­wa­ne, bo ma­te­ria­ły pod­su­mo­wu­ją­ce ak­cję: „Dla­cze­go war­to spać bez maj­tek?” od lat są dar­mo­we i ogól­no­do­stęp­ne.

Jed­nak iko­na mody nie prze­ję­ła się szu­mem wo­kół wła­snej oso­by, wręcz prze­ciw­nie –po­sta­wi­ła prze­kuć tę lek­cję w suk­ces. Ja­kież wy­wo­ła­ła za­sko­cze­nie, kie­dy pod­czas naj­now­sze­go po­ka­zu Domu Mody Ro­ger Pu­bli­shing wy­stą­pi­ła, jako głów­na mo­del­ka, pre­zen­tu­jąc pi­ża­mę wła­śnie w du­chu ak­cji wie­trze­nia na­ro­do­we­go.

Pu­blicz­ność z en­tu­zja­zmem przy­ję­ła ko­lek­cję, prze­kaz po­szedł da­lej w świat, a Pau­li­na po raz ko­lej­ny po­ka­za­ła kla­sę.

A czy Ty je­steś już w sty­lo­wym te­amie #wie­trze­nia­na­ro­do­we­go?

Pu­bli­ka­cja może za­wie­rać ele­men­ty hu­mo­ry­stycz­ne i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej.

Je­śli masz po­mysł na ma­te­riał do sek­cji Plo­teRP, wy­ślij nam wia­do­mość na ad­res: do­no­sy@ro­ger­pu­bli­shing.pl.

Ostatnia aktualizacja: 13.01.2022
bieliznawietrzenie narodowe

13 stycznia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0000950016, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2022 Roger Publishing Wójciccy Spółka komandytowa