Loading...

10 sierpnia 2022

1 min.

„Chciałabym pójść na pierwszą wizytę do ginekologa. Czy chcąc skorzystać z porady na NFZ muszę za nią płacić?”

Czy wi­zy­ta u gi­ne­ko­lo­ga w ra­mach NFZ jest płat­na? Czy po­trze­bu­jesz na nią skie­ro­wa­nia? Na te py­ta­nia od­po­wia­da na­sza eks­pert­ka – Mar­ty­na Szo­pa-Kru­piń­ska.

Martyna Szopa-Krupińska

„Dzień do­bry. Mam 23 lata i po­my­śla­łam, że war­to pójść na pierw­szą wi­zy­tę do gi­ne­ko­lo­ga. Czy po­trze­bu­ję ja­kie­goś skie­ro­wa­nia? Czy jako stu­dent­ka, chcąc sko­rzy­stać z po­ra­dy na NFZ mu­szę pła­cić za kon­sul­ta­cję albo ba­da­nie w ra­mach wi­zy­ty?”

Dro­ga Czy­tel­nicz­ko,

Bar­dzo do­bra de­cy­zja o wy­bra­niu się na wi­zy­tę do gi­ne­ko­lo­ga. Nie po­trze­bu­jesz na nią skie­ro­wa­nia, każ­da ko­bie­ta może za­pi­sać się bez­po­śred­nio do le­ka­rza gi­ne­ko­lo­ga. W ra­mach po­rad­ni ma­ją­cych kon­trakt z NFZ ubez­pie­czo­na pa­cjent­ka nie po­no­si kosz­tów wi­zy­ty.

War­to po­wie­dzieć le­ka­rzo­wi, że jest to Two­ja pierw­sza wi­zy­ta, wte­dy gi­ne­ko­log po­in­for­mu­je Cię co bę­dzie ro­bił, gdzie i jak się przy­go­to­wać do ba­da­nia oraz od­po­wie na Two­je py­ta­nia.

Prze­czy­taj rów­nież:

Od­po­wiedź peł­ni rolę czy­sto in­for­ma­cyj­ną i nie sta­no­wi po­ra­dy me­dycz­nej ani za­le­ce­nia, słu­ży wy­łącz­nie ce­lom edu­ka­cyj­nym.

trudne pytaniawizyta lekarska

10 sierpnia 2022

1 min.

ZOBACZ RÓWNIEŻ

ul. Algierska 19W, 03-977 Warszawa. KRS 0001008022, NIP 5252678750, BDO 000108449
© © 2023 Roger Publishing sp. z o.o.